Mzdový předpis Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích

Registrováno MŠMT ČR dne 16.srpna 2017

Mzdový předpis  

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Oddíl I

Všeobecná ustanovení

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů; (dále jen „zákon") odměňování zaměstnanců Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „JU") vychází ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších zvláštních předpisů.

(2) Mzdový předpis JU upravuje mzdové podmínky mezi JU jako zaměstnavatelem a jejími zaměstnanci.

Článek 2

Mzda, formy mzdy

(1) Zaměstnanci přísluší za vykonanou práci mzda.

(2) Mzdou se rozumí peněžitá plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci. Za mzdu se nepovažují plnění poskytovaná podle zvláštních předpisů v souvislosti se zaměstnáním, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady a odměna za pracovní pohotovost.

(3) Při odměňování zaměstnanců JU se uplatní tyto formy mzdy:

a)    časová měsíční,

b)   časová hodinová,

c)    smluvní.

(4) Smluvní mzda může být sjednána se zaměstnanci, kteří odvádějí vynikající pracovní výsledky nebo mají vysokou míru odpovědnosti. Smluvní mzda může být sjednána rovněž se zaměstnanci vykonávajícími na základě samostatné pracovní smlouvy pracovní činnost na projektech či grantech hrazených z prostředků veřejných rozpočtů, resp. neveřejných zdrojů, umožňují-li to podmínky poskytovatele dotace.

(5) Smluvní mzdu přiznává rektor, děkan, nebo ředitel účelového zařízení JU místo všech složek mzdy kromě mimořádných odměn podle článku 17, a to na dobu určitou, maximálně však na dobu dvou let. Smluvní mzdu lze sjednat opakovaně.

(6) Vyplacená mzda za příslušný měsíc nesmí být nižší než minimální mzda a příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy. Obecné podmínky pro určení minimální mzdy, zaručené mzdy, základní sazby minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy v jednotlivých skupinách prací stanoví zákoník práce a další zvláštní předpisy.1)

(7) Každá součást univerzity je povinna vytvořit vlastní vnitřní normu definující metodiku přiřazení konkrétního mzdového tarifu jednotlivým zaměstnancům. V případě fakult schvaluje tuto normu akademický senát příslušné fakulty a přijaté znění je zveřejněno ve veřejné části internetových stránek fakulty, včetně údajů o její platnosti a účinnosti.

Oddíl II.

Odměňování akademických a vědeckých pracovníků

Článek 3

Mzdové tarify

Zaměstnanci, který je akademickým či vědeckým pracovníkem, přísluší mzdový tarif stanovený v rámci mzdového rozpětí uvedeného v Příloze č. 3 pro mzdovou třídu, do které je zařazen, nestanoví-li tento Mzdový předpis JU jinak.

Článek 4

Zařazování akademických a vědeckých pracovníků do mzdové třídy

(1) Akademičtí a vědečtí pracovníci jsou zařazováni do mzdových tříd na základě druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě, v souladu s kvalifikačními požadavky (stupeň vzdělání, akademický titul, vědecká hodnost) a podle nejnáročnější vykonávané pracovní činnosti. K dosažení vyššího než potřebného stupně vzdělání se nepřihlíží.

(2) Akademičtí a vědečtí pracovníci jsou zařazování do mzdových tříd podle Přílohy č. 1 – Pracovní činnosti akademických a vědeckých pracovníků podle náročnosti práce.

(3) Pokud se vyskytnou práce, které nelze podle Přílohy č. 1 zařadit, vypracuje příslušný přímý nadřízený zaměstnanec podrobný popis této činnosti a navrhne podle kvalifikačních požadavků, náročnosti, odpovědnosti a dalších kritérií vykonávané práce zařazení do příslušné mzdové třídy. O zařazení rozhodne rektor nebo děkan.

Článek 5

Stanovení výše mzdového tarifu akademickým a vědeckým pracovníkům

(1) Výši mzdového tarifu v rámci mzdového rozpětí podle čl. 3 navrhuje akademickému a/nebo vědeckému pracovníkovi na základě posouzení délky odborné praxe využitelné pro výkon práce tohoto pracovníka, přínosu pro vzdělávací, resp. výzkumný obor a složitosti vykonávané práce přímý nadřízený zaměstnanec v souladu s vnitřní normou dané součásti JU (čl. 2, odst. 7 tohoto Mzdového předpisu). Přitom přihlíží k výši mzdových tarifů akademických a vědeckých pracovníků, které řídí a kteří jsou s obdobným charakterem vykonávané pracovní činnosti zařazeni do stejné mzdové třídy jako zaměstnanec, kterému je mzdový tarif navrhován.

(2) Výši mzdového tarifu stanoví na základě návrhu podle odstavce 1 rektor, děkan.

(3) Změnu výše mzdového tarifu akademického anebo vědeckého pracovníka navrhuje přímý nadřízený zaměstnanec na základě stejných kritérií, která jsou použita pro stanovení výše mzdového tarifu.

 

Oddíl III.

Odměňování neakademických zaměstnanců

 

Článek 6

Mzdové tarify

Zaměstnanci, který není akademickým či vědeckým pracovníkem (dále jen neakademický zaměstnanec), přísluší mzdový tarif stanovený v rámci mzdového rozpětí uvedeného v Příloze č. 4 pro mzdovou třídu, do které je zařazen, nestanoví-li tento Mzdový předpis JU jinak.

Článek 7

Zařazování neakademických zaměstnanců do mzdové třídy

(1) Neakademičtí zaměstnanci jsou zařazováni do mzdových tříd na základě druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě, v souladu s kvalifikačními požadavky (stupeň vzdělání) a podle nejnáročnější vykonávané pracovní činnosti. K dosažení vyššího než potřebného stupně vzdělání se nepřihlíží.

(2) Neakademičtí zaměstnanci jsou zařazování do mzdových tříd podle Přílohy č. 2 – Pracovní činnosti neakademických zaměstnanců podle náročnosti práce.

(3) Pokud se vyskytnou práce, které nelze podle Přílohy č. 2 zařadit, vypracuje příslušný přímý nadřízený zaměstnanec podrobný popis této činnosti a navrhne podle kvalifikačních požadavků, náročnosti, odpovědnosti a dalších kritérií vykonávané práce zařazení do příslušné mzdové třídy. O zařazení rozhodne rektor, děkan, nebo ředitel účelového zařízení.

Článek 8

Stanovení výše mzdového tarifu neakademickým zaměstnancům

(1) Výši mzdového tarifu v rámci mzdového rozpětí podle čl. 6 navrhuje neakademickému zaměstnanci na základě posouzení délky odborné praxe využitelné pro výkon práce tohoto zaměstnance a složitosti vykonávané práce přímý nadřízený zaměstnanec v souladu s vnitřní normou dané součásti JU (čl. 2, odst. 7). Při tom přihlíží k výši mzdových tarifů zaměstnanců, kteří jsou s obdobným charakterem vykonávané pracovní činnosti zařazeni do stejné mzdové třídy jako zaměstnanec, kterému je mzdový tarif navrhován.

(2) Výši mzdového tarifu stanoví na základě návrhu podle odstavce 1 rektor, děkan, nebo ředitel účelového zařízení.

(3) Změnu výše mzdového tarifu neakademického zaměstnance navrhuje přímý nadřízený zaměstnanec na základě stejných kritérií, která jsou použita pro stanovení výše mzdového tarifu.

(4) Výše mzdového tarifu se stanoví na 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Nenastane-li důvod ke změně mzdového tarifu pro dalších 12 kalendářních měsíců anebo nevyhotoví-li přímý nadřízený zaměstnanec návrh na změnu mzdového tarifu, prodlužuje se platnost výše mzdového tarifu automaticky na dalších 12 kalendářních měsíců.

(5) Mzdový tarif stanovený zaměstnanci ve mzdovém výměru nemůže být bez souhlasu zaměstnance při náplni práce odpovídající uzavřené pracovní smlouvě změněn.

Oddíl IV.

Společná ustanovení k odměňování akademických a vědeckých pracovníků
a neakademických zaměstnanců

Článek 9

Výkonnostní prémie

(1) Výkonnostní prémie (dále také jen „prémie“) slouží zejména k ocenění kvality vykonávané práce a aktuálně dosahovaných pracovních výsledků.

(2) Výkonnostní prémie je vyjádřena absolutní částkou v Kč. Horní hranice prémie je určena vnitřní normou dané součásti JU (čl. 2, odst. 7).

(3) Na přiznání výkonnostní prémie nemá zaměstnanec právní nárok.

(4) Návrh na přiznání výkonnostní prémie a výši této prémie vyhotovuje přímý nadřízený zaměstnanec na základě hodnocení zejména těchto kritérií:

a) akademičtí a vědečtí pracovníci:

  • kvalita pracovních výsledků zaměstnance (výstupy hodnocení akademických pracovníků);
  • plnění většího rozsahu pracovních úkolů hodnoceným zaměstnancem než obdobně zařazenými zaměstnanci.

b) neakademičtí zaměstnanci:

  • kvalita aktuálních pracovních výsledků zaměstnance;
  • pracovní výkonnost zaměstnance;
  • plnění většího rozsahu pracovních úkolů hodnoceným zaměstnancem než obdobně zařazenými zaměstnanci;

O provedeném hodnocení a o jeho výsledku učiní nadřízený zaměstnanec písemný záznam. Dotčený zaměstnanec má právo být s výsledy hodnocení seznámen a může se k němu vyjádřit.

Rozhodnutí o přiznání výkonnostní prémie a její výši činí na základě návrhu zaměstnancova přímého nadřízeného a s ohledem na ekonomickou situaci JU nebo té její součásti, v jejímž rámci je vůči zaměstnanci vykonávána působnost zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích, rektor, děkan, nebo ředitel účelového zařízení.

(5) Výkonnostní prémie může být zaměstnanci přiznána na dobu nejméně jednoho měsíce a nejvýše na dobu jednoho roku.

(6) V případě, že v průběhu období, na které byla výkonnostní prémie zaměstnanci přiznána, nastane významná změna, jež by měla za následek odlišné hodnocení dle odstavce 4, je nadřízený zaměstnanec oprávněn navrhnout zvýšení, snížení nebo odejmutí výkonnostní prémie. O takovém návrhu je nadřízený zaměstnanec povinen učinit písemný záznam. Rozhodnutí o změně výkonnostní prémie činí na základě návrhu přímého nadřízeného rektor, děkan, nebo ředitel účelového zařízení.

(7) Nedojde-li do konce stanovené doby, na níž je zaměstnanci přiznána výkonnostní prémie k její změně na další zaměstnavatelem stanovené období, nebo pokud rektor, děkan, nebo ředitel účelového zařízení zaměstnanci písemně neoznámí, že přiznaná výkonnostní prémie mu nebude na další období přiznána, platí, že výkonnostní prémie se znovu přiznává na tutéž dobu, na kterou byla ujednána původně.

Článek 10

Příplatek za vedení a výkon funkce

(1) Příplatek za vedení a výkon funkce se poskytuje zaměstnancům v rámci stanoveného rozpětí v návaznosti na organizační strukturu JU a náročnost řídící práce.

a)    I. stupeň řízení         10 000 – 25 000 Kč

Do prvního stupně jsou zařazeni prorektor, děkan, kvestor, kancléř, ředitel AK, ředitel KaM.

b) II. stupeň řízení             4 000 – 16 500 Kč

Do druhého stupně jsou zařazeni proděkan, tajemník fakulty, vedoucí ekonomického odboru rektorátu, ředitel Centra informačních technologií (dále jen „CIT“), ekonom KaM JU

c) III. stupeň řízení            2 500 – 11 200 Kč

Do třetího stupně jsou zařazeni vedoucí kateder, ředitelé ústavů, resp. jim na úroveň postavených organizačních složek fakult, a vedoucí dalších organizačních složek neuvedení v písmeni b).

d) IV. stupeň řízení           1 000 – 7 500 Kč

Do čtvrtého stupně jsou zařazeni zaměstnanci, kteří nejsou uvedeni v písmenech a) až c), avšak podle vnitřních norem JU nebo své pracovní náplně jsou oprávněni organizovat, řídit a kontrolovat práci jiných zaměstnanců, metodicky je vést a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.

(2) Vedoucím zaměstnancům se souběhem vedoucích funkcí náleží příplatek za vedení z titulu výkonu v pořadí druhé (tj. nižší) funkce pouze do výše 50 % přiznaného příplatku.

(3) Zaměstnancům na I. stupni řízení stanoví příplatek za vedení rektor, zaměstnancům na II., III. a IV. stupni řízení stanoví příplatek za vedení rektor, děkan, kancléř v rozsahu stanoveném opatřením rektora, nebo ředitel KaM.

Článek 11

Příplatek za zastupování

(1) Zaměstnanci, který zastupuje vedoucího zaměstnance na vyšším stupni řízení v plném rozsahu jeho činnosti, přísluší příplatek za zastupování. Předpokladem přiznání příplatku je zastupování po dobu delší než čtyři týdny a skutečnost, že zastupování není součástí povinností zaměstnance vyplývající z jeho pracovní smlouvy. Při splnění těchto podmínek přísluší zaměstnanci tento příplatek od prvého dne zastupování.

(2) Výše příplatku za zastupování je stanovena do 75 % rozdílu mezi příplatkem za vedení zastupujícího zaměstnance a příplatkem za vedení vedoucího zaměstnance, který je zastupován. V případě, že zastupující zaměstnanec nemá stanoven žádný příplatek za vedení, stanoví se výše příplatku za zastupování částkou do 75 % příplatku za vedení zastupovaného vedoucího zaměstnance.

(3) V případě zastupování po dobu nejméně tří měsíců (dále jen „dlouhodobé zastupování“) může být přiznán zastupujícímu zaměstnanci příplatek za zastupování až do 100 % rozdílu mezi příplatkem za vedení zastupujícího zaměstnance a příplatkem za vedení vedoucího zaměstnance, který je zastupován. Součástí příplatku za zastupování může být v tomto případě dále rozdíl tarifní mzdy zaměstnance, který je zastupován, a zastupujícího zaměstnance. Při splnění podmínek dlouhodobého zastupování přísluší zaměstnanci tento příplatek od prvého dne zastupování.

Článek 12

Mzda, příplatek a náhradní volno za práci přesčas

(1) Za dobu práce přesčas vykonávané v souladu s § 93 zákoníku práce přísluší zaměstnanci vedle dosažené mzdy příplatek ve výši 25 % průměrného výdělku. Jde-li o přesčasové práce v noci a ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu, přísluší zaměstnanci příplatek ve výši 50 % průměrného výdělku.

(2) Dosaženou mzdou se rozumí mzdový tarif, výkonnostní prémie a příplatek za vedení platný pro kalendářní měsíc, v němž zaměstnanec práci přesčas vykonával.

(3) Mzda a příplatek za práci přesčas zaměstnanci nenáleží, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. Neposkytne-li zaměstnavatel zaměstnanci náhradní volno v době do tří kalendářních měsíců po výkonu práce přesčas, přísluší zaměstnanci mzda a příplatek podle odstavce 1.

Článek 13

Mzda, příplatek za noční práci 

Za nařízenou, nebo zaměstnavatelem odsouhlasenou noční práci (§ 94 zákoníku práce) přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek ve výši 20 % průměrného výdělku.

Článek 14

Mzda, příplatek za práci v sobotu a neděli

Za nařízenou, nebo zaměstnavatelem odsouhlasenou práci v sobotu nebo neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku.

Článek 15

Mzda, příplatek a náhradní volno za práci ve svátek

(1) Za nařízenou, nebo zaměstnavatelem odsouhlasenou dobu práce ve svátek přísluší zaměstnanci dosažená mzda (čl. 12 odst. 2) a náhradní volno v rozsahu práce konané ve svátek, které mu zaměstnavatel poskytne nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v jinak dohodnuté době. Za dobu čerpání náhradního volna přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

(2) Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě za dobu práce ve svátek nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.

(3) Zaměstnanci, který nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den, přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku nebo jeho části za mzdu nebo část mzdy, která mu ušla v důsledku svátku:

a)    v případě odměňování měsíčním tarifem se mzda nekrátí,

b)   v případě odměňování hodinovým tarifem přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku.

Odstavec 1 a odstavec 3 písmena a) a b) platí i pro stanovení mzdy za den, v němž bylo zaměstnanci poskytnuto náhradní volno za práci ve svátek.

Článek 16

Mzda, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za směnnost

(1) Vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování a výše příplatku je stanoveno zvláštním předpisem. Zaměstnanci přísluší za práci ve ztíženém pracovním prostředí příplatek nejméně ve výši 10 % základní sazby minimální mzdy stanovené zvláštním předpisem. Rektor, děkan, nebo ředitel účelového zařízení ve svém opatření konkrétně vymezí pracoviště se ztíženým pracovním prostředím v souladu se zvláštním předpisem.

 (2) Zaměstnanci, který má v rámci dvousměnného, třísměnného nebo nepřetržitého provozu rozvrženu pracovní dobu tak, že střídavě vykonává práci v ranní, odpolední, nebo noční směně, se poskytuje příplatek ve výši 100 Kč až 500 Kč měsíčně. Konkrétní výši těchto příplatků stanoví pro své podřízené zaměstnance děkan, nebo ředitel účelového zařízení podle náročnosti vykonávané práce.

Článek 17

Mimořádné odměny

(1) Zaměstnanci může být poskytnuta mimořádná odměna:

a) za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu,

b) za úspěšné plnění pracovních úkolů nad rámec pracovních povinností ve stanoveném (zpravidla pololetním) období; o délce období, za které lze odměnu poskytnout, rozhoduje rektor, děkan nebo ředitelé účelových zařízení JU,

c) k ocenění jeho pracovních zásluh při životním či pracovním výročí a odchodu do důchodu. Způsob a výše odměňování se v těchto případech řídí platnou kolektivní smlouvou,

d) za pomoc při likvidaci nebo odstraňování následků mimořádných živelních a dalších zdraví, majetek nebo život ohrožujících událostí na pracovišti.

 

(2) Navrhování a schvalování mimořádných odměn se řídí interními pravidly každé součásti JU.

Článek 18

Odměna za pracovní pohotovost

(1) Při nařízené nebo dohodnuté pracovní pohotovosti mimo pracoviště mimo pracovní dobu zaměstnance poskytne zaměstnavatel zaměstnanci za hodinu této pohotovosti odměnu ve výši 15 % průměrného hodinového výdělku a jde-li o den pracovního klidu, ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku.

(2) Za výkon práce v době pracovní pohotovosti přísluší zaměstnanci mzda. Výkon práce v době pracovní pohotovosti nad stanovenou týdenní pracovní dobu je prací přesčas. Odměna za pracovní pohotovost v takovém případě nepřísluší.

Oddíl V.

Obecná ustanovení o mzdě

 

Článek 19

Splatnost mzdy

(1) Mzda a náhrada mzdy je splatná pozadu za měsíční období, a to ve výplatním termínu v následujícím kalendářním měsíci, pokud není v pracovní smlouvě dohodnuto jinak.

(2) Jednotný výplatní termín stanoví rozhodnutím rektor.

(3) Zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci na jeho žádost před nastoupením dovolené na zotavenou mzdu splatnou během dovolené, připadne-li termín výplaty na období dovolené, pokud se se zaměstnancem nedohodli jinak. Jestliže to neumožňuje technika výpočtu mzdy, poskytne mu přiměřenou zálohu a zbývající část mzdy mu vyplatí nejpozději v nejbližším pravidelném termínu výplaty mzdy následujícím po dovolené.

(4) Při skončení zaměstnání je zaměstnanci na jeho žádost vyplacena mzda a náhrada mzdy splatná za měsíční období v den skončení pracovního poměru.

 

Článek 20

Výplata mzdy

(1) Mzda a náhrada mzdy se zaměstnanci vyplácí v penězích, a to pouze v zákonné české měně.

(2) Mzda se vyplácí v pracovní době a na pracovišti, nebyla-li dohodnuta jiná doba a jiné místo výplaty. Nemůže-li se zaměstnanec dostavit k výplatě z vážných důvodů, zašle mu zaměstnavatel mzdu v pravidelném termínu výplaty, popřípadě nejpozději v nejbližší následující pracovní den na svůj náklad a nebezpečí, pokud se se zaměstnancem nedohodli na jiném termínu nebo způsobu výplaty.

(3) Při měsíčním vyúčtování mzdy obdrží zaměstnanec písemný doklad nebo doklad v elektronické podobě, který musí obsahovat údaje o jednotlivých složkách mzdy, respektive náhrady mzdy, a o provedených srážkách. Zaměstnanec má právo vyžádat si k nahlédnutí doklady, na jejichž základě mu byla mzda nebo náhrada mzdy vypočtena.

(4) Jiné osobě, než zaměstnanci je možné vyplatit mzdu pouze na základě písemné plné moci. To platí i pro manžela/manželku zaměstnance. Bez písemného zmocnění může být mzda vyplacena jiné osobě než zaměstnanci, jen pokud to stanoví zákoník práce nebo jiný zvláštní předpis.

(5) Na žádost zaměstnance zaměstnavatel poukáže při výplatě mezd, popřípadě jiných peněžitých plnění ve prospěch zaměstnance, po provedení případných srážek ze mzdy podle zvláštních předpisů částku určenou zaměstnancem pouze na jeden zaměstnancem zvolený účet u peněžního ústavu.

(6) Zaměstnancům s místem výkonu práce v zahraničí je možné s jejich souhlasem poskytovat mzdu nebo její část v dohodnuté cizí měně, pokud je k této měně vyhlašován Českou národní bankou (dále jen „ČNB") kurz. Pro přepočet mzdy nebo její části na cizí měnu se použije kurz vyhlášený ČNB platný v den, ve kterém zaměstnavatel nakupuje cizí měnu pro účel výplaty mzdy.

 

Článek 21

Srážky ze mzdy

Srážky ze mzdy lze provést jen na základě dohody o srážkách ze mzdy uzavřené mezi JU a zaměstnancem nebo bez souhlasu zaměstnance z důvodů stanovených zvláštními předpisy.

 

Článek 22

Zápočet dlouhodobých složek mzdy do průměrného výdělku

V případě, kdy jsou zaměstnancům vypláceny některé složky mzdy za delší období než kalendářní čtvrtletí, jako například mimořádné odměny podle čl. 17 písm. b), určí se pro účely zjištění průměrného výdělku její poměrná část připadající na kalendářní čtvrtletí podle příslušných ustanovení zákoníku práce. Poměrná část mzdy odpovídající odpracované době se zjistí vynásobením části mzdy připadající na kalendářní čtvrtletí koeficientem odpracované doby, v jehož čitateli je počet odpracovaných dnů (hodin) a ve jmenovateli počet pracovních dní (hodin) v rozhodném období.

 

Článek 23

Fond odměn

(1) Fond odměn lze použít na výplaty mezd, respektive odměn za práce vykonávané mimo pracovní poměr v případě nedostatku finančních zdrojů v rozpočtu JU v kalendářním roce.

(2) Prostředků fondu odměn lze dále použít v souladu s kolektivní smlouvou na sociální výpomoci zaměstnancům JU.

 

Článek 24

Přechodná a závěrečná ustanovení

(1) JU je povinna seznámit zaměstnance předem se změnami způsobu odměňování, výše mzdy a podmínek pro její poskytování. Zaměstnanci mají možnost nahlížet do tohoto Mzdového předpisu JU na webových stránkách JU a na všech personálních útvarech fakult, KaM a rektorátu.

(2) Valorizaci mzdových tarifů schvaluje rektor na základě vývoje použitelných zdrojů.

(3) Průměrná mzda se zjišťuje podle příslušných ustanovení zákoníku práce.

(4) V otázkách poskytování mzdy, které nejsou tímto Mzdovým předpisem JU upraveny, se postupuje podle zákoníku práce.

(5) Podle § 10 odst. 5 zákona stanoví mzdu rektora ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

(6) Děkanům stanoví mzdu rektor.

(7) Zrušuje se Mzdový předpis JU registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 17. srpna 2007 pod čj. 17 806/2007-30, ve znění změn registrovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 6. srpna 2008 pod čj. 14 991/2008-30.

(8) Tento Mzdový předpis JU byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem JU dne 27. června 2017

(9) Tento Mzdový předpis JU nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

(10) Tento Mzdový předpis JU nabývá účinnosti dnem1. ledna 2018.

(11) Metodiku k tomuto mzdovému předpisu vydá každá součást JU nejpozději k datu stanovenému v opatření rektora JU.

(12) Mzda podle tohoto Mzdového předpisu JU se poskytne poprvé za kalendářní měsíc následující po nabytí jeho účinnosti.

(13) Zaměstnavatel se zaručuje, že při přechodu z dosud účinného Mzdového předpisu JU na tento Mzdový předpis JU nebude u žádného zaměstnance při výkonu stejného druhu vykonávané práce stanovena tarifní složka mzdy v nižší výši, než jaká byla výše tarifu, kterou tomuto zaměstnanci přiznával dosud účinný Mzdový předpis JU.

 

 

doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.,
rektor

 

 

 

 

Příloha č. 1 ke Mzdovému předpisu JU

 

Pracovní činnosti akademických a vědeckých pracovníků podle náročnosti práce

(Skupiny prací jsou v souladu s nařízením vlády č. 567/2006 Sb.)

 

Akademičtí pracovníci podle funkce

mzdová třída

Asistent, lektor,

9

Odborný asistent, vědecký, výzkumný a vývojový asistent

10

Odborný asistent s akademickým titulem, vědecký, výzkumný a vývojový pracovník

11

Docent, vědecký, výzkumný a vývojový pracovník                                 

12

Profesor, samostatný vědecký, výzkumný a vývojový pracovník                   

13

 

Specifikace pracovní činnosti akademických pracovníků

9. mzdová třída – asistent, lektor

7. skupina prací

Kvalifikačním předpokladem je řádně ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

Asistent

  • připravuje konání výuky formou cvičení, seminářů a praktik,
  • připravuje se a podílí se na řešení vědeckých a výzkumných úkolů, své výsledky publikuje.

Lektor

-       koná výuku formou cvičení, seminářů a praktik,

-       nemá povinnost vědecky pracovat.

 

10. mzdová třída – odborný asistent, vědecký, výzkumný a vývojový asistent

7. skupina prací

Kvalifikačním předpokladem je řádně ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, u odborného asistenta pak minimálně prokazatelně zahájené studium doktorského studijního programu nebo pozice významného odborníka z praxe.

Odborný asistent

-       provádí přípravné práce pro řešení stanovených vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, podílí se na jejich řešení pod vedením zkušeného vědeckého pracovníka,

-       koná výuku především formou cvičení, seminářů a praktik, může konat i přednášky,

-       vede diplomové práce,

-       podílí se na tvorbě učebních textů,

-       může řešit vědecké, výzkumné a vývojové úkoly ve svém oboru, výsledky své práce publikuje, může provádět expertizní a oponentní činnost.

Vědecký, výzkumný a vývojový asistent

-       provádí přípravné práce pro řešení stanovených vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů, podílí se na jejich řešení pod vedením zkušeného vědeckého pracovníka,

-       může řešit vědecké, výzkumné a vývojové úkoly ve svém oboru, výsledky své práce publikuje,

-       může provádět expertizní a oponentní činnost.

 

11. mzdová třída – odborný asistent s akademickým titulem, vědecký, výzkumný a vývojový pracovník

8. skupina prací

Kvalifikačním předpokladem je získání akademického titulu nebo vědecké hodnosti (Ph.D. nebo jeho ekvivalentu), u lékařů II. atestace.

Odborný asistent s vědeckou hodností

-       podílí se v rámci své kvalifikace na specializovaných a systémových pracích ve vědecké, výzkumné a pedagogické oblasti,

-       podílí se na přípravách vědeckých, výzkumných a pedagogických projektů,

-       koná výuku především formou cvičení, seminářů a praktik, může konat i přednášky,

-       vede diplomové práce,

-       podílí se na tvorbě učebních textů,

-       řeší vědecké, výzkumné a vývojové úkoly, výsledky své práce publikuje,

-       provádí expertizní a oponentní činnost.

Vědecký, výzkumný a vývojový pracovník

-       podílí se v rámci své kvalifikace na specializovaných a systémových pracích ve vědecké a výzkumné oblasti,

-       podílí se na přípravách vědeckých a výzkumných projektů,

-       vede diplomové práce,

-       řeší vědecké, výzkumné a vývojové úkoly, výsledky své práce publikuje,

-       provádí expertizní a oponentní činnost.

Vědecký pracovník se věnuje pouze vědecké činnosti. Vědecký pracovník nemá povinnost podílet se na výuce.

12. mzdová třída - docent, vědecký výzkumný a vývojový pracovník

8. skupina prací

Docent

Kvalifikačním předpokladem je získání titulu docent.

-       koná tvůrčí specializované a systémové práce v rámci své kvalifikace zahrnující vědeckou, výzkumnou a pedagogickou oblast,

-       může působit jako garant vědeckých a výzkumných programů, bakalářských
        a magisterských studijních programů, připravuje vědecké, výzkumné a pedagogické projekty,

-       působí jako vyučující v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech,

-       vede diplomové a disertační práce,

-       garantuje a podílí se na tvorbě učebních textů,

-       garantuje odbornou náplň a činnost zkušebních komisí pro státní zkoušky,

-       vede vědecký výzkum, vědecké semináře, diplomové a disertační práce, provádí vědecký výzkum a publikuje jeho výsledky,

-       provádí expertizní a oponentní činnost.

Vědecký, výzkumný a vývojový pracovník

Kvalifikační předpoklady:

-       dosažení akademického titulu nebo vědecké hodnosti Ph.D. nebo jeho ekvivalentu a  splnění evaluačních kritérií stanovených děkanem nebo ředitelem vysokoškolského ústavu

-       samostatně řeší složité vědecké, výzkumné, vývojové nebo umělecké úkoly v příslušném oboru, jejichž výsledky publikuje v recenzovaných časopisech, odpovídá za plnění dílčí části výzkumného záměru, racionální využití finančních prostředků a za obsah dílčí části průběžné a závěrečné zprávy,

-       pracuje ve výzkumných týmech, včetně kooperace se zahraničními badateli,

-       provádí recenzní a oponentskou činnost při posuzování projektů v rámci příslušného oboru,

-       vede diplomové práce. 

Vědecký pracovník se věnuje pouze vědecké činnosti. Vědecký pracovník nemá povinnost podílet se na výuce.

13. mzdová třída – profesor, samostatný vědecký, výzkumný a vývojový pracovník

8. skupina prací

Profesor

Kvalifikačním předpokladem je získání titulu profesor.

-       koná tvůrčí specializované a systémové práce v rámci své kvalifikace zahrnující vědeckou, výzkumnou a pedagogickou oblast,

-       působí jako garant vědeckých a výzkumných programů, bakalářských, magisterských
        a doktorských studijních programů, připravuje vědecké, výzkumné a pedagogické projekty,

-       působí jako vyučující v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu,

-       vede vědecký výzkum, vědecké semináře, diplomové a disertační práce,

-       garantuje a podílí se na tvorbě učebních textů,

-       garantuje odbornou náplň a činnost zkušebních komisí pro státní zkoušky,

-       provádí vědecký výzkum a publikuje jeho výsledky,

-       provádí expertizní a oponentní činnost,

-       reprezentuje svůj obor.

Samostatný vědecký, výzkumný a vývojový pracovník

Kvalifikační předpoklady: vysokoškolské vzdělání a vědecká hodnost DrSc., DSc., nebo vysokoškolské vzdělání, akademický titul nebo vědecká hodnost Ph.D. nebo jeho ekvivalent a jmenování profesorem

-       řeší principiálně nové vědecké, výzkumné a vývojové okruhy, zpravidla významově přesahující velmi dlouhé časové horizonty s dopady na široký okruh lidských činností, vyžadující velmi vysoký stupeň zobecňování jevů a směřující ke stanovování obecných teorií, koncepcí a směrů vývoje, získání nových poznatků zásadních pro získání nejširších souvislostí,

-       provádí tvůrčí koordinaci nejnáročnějších vědeckých, výzkumných a vývojových projektů.

 

Příloha č. 2 ke Mzdovému předpisu JU

Pracovní činnosti neakademických zaměstnanců podle náročnosti práce

(Skupiny prací jsou v souladu s nařízením vlády č. 567/2006 Sb.)

 

TŘÍDA 1

1. skupina prací

Charakteristika činností:

Přenášení nebo jiné manipulace s písemnostmi, kancelářskými pomůckami a materiálem. Protokolování písemností a vedení jejich evidence. Pořizování dat na nosná media. Vykonávání různorodých administrativních prací podle obvyklých postupů nebo rámcových instrukcí, opisování, skenování, kopírování dokumentů včetně vizuální kontroly. Jednoduché pomocné manuální práce. Pochůzky ve vnitřním a vnějším styku organizace. Běžný úklid. Nekvalifikované práce spočívající v jednoduchých a rutinních úkonech vyžadující vesměs ruční nástroje a fyzickou sílu. Mytí, asanace a sterilizace laboratorního skla a aparatur, společných prostorů v objektech, chodeb, schodišť, chodníků, zeleně apod. Obsluha výměníkové stanice bez automatické regulace o výkonu do 2,2 MW, regulace teploty sekundárního okruhu, stanice dálkového vytápění. Provádění dílčích úkonů při obsluze strojů. Dělnické práce. Odpovědnost za bezpečnost a ochranu budov. Obsluha pobočkových telefonních ústředen, telefaxů včetně evidence hovorů a telekomunikačních služeb.

Kvalifikační požadavky:

základní vzdělání

Příklady zaměstnání:

Pomocný dělník (např. rybářský)

Pomocný kuchař

Uklízeč

Telefonista

Hlídač

Provozní zaměstnanec menzy

Manipulační dělník

Ostatní provozní a nekvalifikovaní zaměstnanci

 

TŘÍDA 2

2. skupina prací

Charakteristika činností:

Vedení spisové evidence a příprava skartačního řízení podle příslušných předpisů. Zpracovávání archivních inventářů. Kopírování technických a jiných dokumentací Zajišťování chodu podatelny a recepce. Pořizování záznamů z jednání. Vedení dílčích přehledů, seznamů a kartoték. Administrativní činnosti spočívající ve vykonávání částečně opakovaných různorodých administrativních, hospodářsko-správních, ekonomických agend dle pokynů nebo obvyklých postupů. Jednoduché laboratorní analýzy včetně základního vyhodnocování a ošetřování a chovu laboratorních zvířat. Drobné odborné laboratorní práce v biologii či příbuzných vědách. Údržbářské práce domovnické, zahrádkářské a další. Seřizování a běžná údržba strojů. Vykonávání jednoduchých tiskařských prací.  Výroba jídel teplé i studené kuchyně, normování jídel dle předpisů a norem, řízení prací při výrobě jídel. Prodej potravinářského zboží. Práce řemeslné a údržbářské. Samostatné manuální práce v rostlinné, živočišné výrobě a rybářství. Samostatné skladové práce související s výdejem a příjmem materiálu a zboží, vedení jednoduché skladové evidence, inventarizace příručního skladu. Odborné řemeslné práce při opravách nebo výrobě zařízení JU. Kontrola a evidence příjezdů a odjezdů dopravních prostředků z uzavřených areálů s náročným režimem pro vstup, pohyb po areálu, střežení, hlídání, bezpečnostní dohled na parkovištích.  

Kvalifikační požadavky:

Minimálně vyučený v oboru

Příklady zaměstnání:

Administrativní a spisový zaměstnanec

tiskař

Chovatel a ošetřovatel laboratorních zvířat

cukrář-moučníkář

kuchař

prodavač potravinářského zboží

provozář-školník

Knihař, sazeč, tiskař, reprodukční fotograf

zedník, topenář, automechanik, mechanik, opravář zemědělských strojů, truhlář, rybář ve vnitrozemních vodách, zemědělský dělník – ošetřovatel hosp. zvířat, rostlinná výroba, pěstitel plodin

traktorista-mechanizátor

Recepční

Vrátný

 

TŘÍDA 3

3. skupina prací

Charakteristika činností:

Samostatné vykonávání hospodářsko-správních nebo ekonomicko-technických agend na pracovištích podle rámcových pokynů nebo obvyklých postupů. Zajišťování správy jednotlivých částí majetkových souborů. Vedení organizačně technické agendy Obsluha skladů s programově řízeným skladovacím režimem Zajišťování dodávek výrobků a materiálu včetně vyřizování reklamací. Příprava věcných podkladů pro uzavírání smluv týkajících se údržby, oprav, vybavení majetkem. Řízení prací při výrobě jídel. Výdej jídel. Samostatné odborné řemeslné práce při opravách. Operátor řízení výpočetní techniky. Odborné technické práce v oblasti výpočetní techniky. Zpracování podkladů pro tisk pomocí výpočetní techniky a reprodukčních fotografií. Zpracování podkladů pro tisk specializovanými postupy výpočetní techniky a informační grafiky. Laboratorní práce při řešení úkolů výzkumu a vývoje. Samostatné provádění složitějších laboratorních operací. Obsluha kotlů v nízkotlakových kotelnách I a II. kategorie. Obsluha a řízení provozu parního kotle, zajišťování provozu, údržby a oprav složitých technologických zařízení. Obsluha kotlů nad 60t/h nebo o celkovém výkonu nad 35 MW. Řízení motorových vozidel o celkové hmotnosti od 3,5 t do 12 t. Řízení, opravy, údržba silničních motorových vozidel s více než 9 místy k sezení včetně řidiče nebo nad 12t případně i s návěsy. Provádění knihovnických prací dle přesných podkladů a pokynů. Odborný prodej knih a skript.

Kvalifikační požadavky:

Minimálně vyučený v oboru

Příklady zaměstnání:

Administrativní zaměstnanec, spisový zaměstnanec

Technik - zaměstnanec technického úseku

Laborant

skladník

strojník-topič

řidič silničních motorových vozidel

Knihkupec, archivář

šéfkuchař

stavební technik provozní – stavební údržba

údržbář

Správce domu, koleje

Operátor

nákupčí, zásobovač

Hospodářka

Instalatér, provozní elektrikář, zámečník

 

TŘÍDA 4

4. skupina prací

Charakteristika činností:

Samostatné zajišťování spisové služby, předarchivační péče včetně chráněných údajů podle zvláštních předpisů včetně koordinace spisové služby a návrh příslušných vnitřních norem (spisový, skartační řád). Zajišťování pokladních služeb včetně provádění souvisejících účetních operací. Samostatné zajišťování složitých odborných správních, personálních ekonomických, studijních, odborně technických, agend. Samostatné laboratorní práce výzkumné a vývojové. Samostatné bibliografické a informační knihovnické práce. Poradenství, školící práce. Samostatné zajišťování složitých odborných agend v oblasti výpočetní techniky, odborné programátorské práce. Zajišťování organizování a koordinování péče o ohrožená zvířata včetně poskytování péče v součinnosti s veterinárním lékařem.

Kvalifikační požadavky:

Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou

Příklady zaměstnání:

Zaměstnanec ve vědních oborech

Knihovník

asistent vedoucího útvaru

referent

Pokladník

Operátor CIT

programátor, správce informačních technologií

laboratorní asistent

Správce útulku

Elektrotechnik a energetik

Technik v rybářství, lesnictví a zemědělství

 

TŘÍDA 5

5. skupina prací

Charakteristika činností:

Dokumentační zpracování odborné a vědecké literatury. Komplexní zajišťování složitých odborných správních, personálních nebo ekonomických agend, metodická činnost. Plnění koncepce organizačních vztahů, personalistiky a odměňování. Systémové práce. Komplexní nezávislé a objektivní přezkoumávání majetkových a  finančních operací
a vnitřního kontrolního systému. Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků informační a komunikační infrastruktury. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání komunikačních prostředků výpočetní techniky. Zajišťování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází. Zajišťování servisu uživatelům na úseku správy databází. Komplexní zajišťování náročných a rozsáhlých technických agend a prací. Příprava a realizace investic. Průzkum finančních zdrojů, koordinace účastníků investic. Komplexní zajišťování bibliografických a informačních knihovnických agend. Komplexní zpracování a redigování univerzitního časopisu. Samostatné zajišťování spolupráce a styků JU s organizacemi a institucemi. Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek. Zajišťování organizačních a koordinačních činností k zabezpečení denního výkonu funkce děkana, rektora. Komplexní péče o děti v předškolním zařízení.

Kvalifikační požadavky:

Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou

Příklady zaměstnání:

Odborný zaměstnanec

odborný referent katedry

Odborný referent útvaru

Odborný referent kontroly

vedoucí úseku řízení a správy, menzy, koleje

Mzdová a finanční účetní

Odborníci v oblasti výpočetní techniky

stavební inženýr investiční

odborný zaměstnanec pro styk s veřejností (tiskový mluvčí)

Odborný knihovník

technik investiční výstavby, ve výpočetní technice, didaktický, v lesnictví,

rybářství, zemědělství, bezpečnostní technik a další

Metodik pro uživatelské aplikace počítačových systémů, metodik spisové služby a další

Redaktor

Pečující osoba předškolního zařízení

 

TŘÍDA 6

6. skupina prací

Charakteristika činností:

Komplexní zajišťování složitých odborných správních nebo ekonomických agend s nutností analyticko‑syntetických přístupů a tvůrčího myšlení a systémové specializované práce. Komplexní nezávislé a objektivní přezkoumávání majetkových a finančních operací
a vnitřního kontrolního systému. Komplexní a samostatná kontrolní činnost s návrhy na opatření k předcházení rizikům. Komplexní zajišťování náročných a rozsáhlých technických agend a prací za využití nejnovějších poznatků a metod, tvůrčí přístup k řešení, metodická činnost. Komplexní zpracování koncepcí a koordinace marketingu, odborných specializovaných bibliografických a informačních knihovnických agend. Vytváření knihovních a informačních fondů, řízení knihoven a informačních středisek. Tvorba koncepce organizačních vztahů, personalistiky a odměňování. Koordinace spolupráce JU při zajišťování styků s vysokými školami a ostatními institucemi a organizacemi regionálního, republikového a mezinárodního charakteru. Ochrana, údržba a aktualizace složitých databází. Servis na úseku správy databází. Koordinace přípravy a realizace investic. Komplexní zajišťování průzkumu finančních zdrojů, koordinace účastníků investic.

Kvalifikační požadavky:

Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou

Příklady zaměstnání:

Vedoucí kanceláře rektora, děkana, útvaru

Samostatný odborný referent

Knihovník - specialista

projektant a analytik výpočetních systémů

Metodik

Interní auditor

Šéfredaktor

Stavební inženýr investiční

 

TŘÍDA 7

7. skupina prací

Charakteristika činností:

Tvůrčí systémové práce s rozsáhlým vnitřním členěním a četnými vazbami na další obory. Stanovování finanční strategie JU. Koordinace a tvůrčí zajišťování složitých odborných správních a ekonomických agend univerzitního charakteru a v rámci jednotlivých součástí JU. Stanovení metodiky účetnictví. Koordinace a tvůrčí řešení náročných a rozsáhlých technických agend a prací s celouniverzitní působností. Zajišťování funkčnosti a bezpečnosti provozování počítačových systémů, přebírání, ověřování, uvádění do provozu, nastavování parametrů, monitorování a diagnostika operačních systémů počítačů zpravidla jednouživatelských, řešení a odstraňování závad a chyb. Zabezpečování využívání legislativních prostředků k ochraně práv a zájmů univerzity.

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání

Příklady zaměstnání:

Specialista v oboru komunikačních a informačních technologií a ve vědních oborech, systémový knihovník

Právník

vedoucí odboru

Ekonom KaM

Ředitel předškolního zařízení

Ředitelé ostatních součástí

 

TŘÍDA 8

8. skupina prací

Charakteristika činností:

Vysoké nároky na tvůrčí myšlení, řešení principiálních okruhů v oblasti hospodářsko správní, personální a organizační, s vysokou mírou ekonomické odpovědnosti v rámci jednotlivých součástí JU. Zpracování komplexních analýz pro potřeby vedení JU.

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání

Příklady zaměstnání:

tajemník fakulty

ředitel KaM

ředitel univerzitní knihovny,

 

 

TŘÍDA 9

8. skupina prací

Charakteristika činností:

Stanovování strategie JU, zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách JU. Řešení principiálních okruhů v oblasti hospodářko správní, personální, organizační a ekonomické, vyžadující vysoký stupeň zobecnění, vysokou míru odpovědnost s celouniverzitní působností a s vysokou mírou tvůrčího myšlení ve vysoce abstraktní rovině při značné variabilitě
a kombinovatelnosti procesů.

Kvalifikační požadavky:

Vysokoškolské vzdělání

Příklady zaměstnání:

Děkan

Kvestor

Kancléř
Příloha č. 3 ke Mzdovému předpisu JU

 

Stupnice mzdových rozpětí podle mzdových tříd - akademičtí a vědečtí pracovníci

(v Kč měsíčně)

 

 

 

Skupina prací

Mzdová třída

Minimum

 

Maximum

7

9

Aktuální nejnižší úroveň zaručené mzdy Nařízením vlády

 

30 030 Kč

7

10

Aktuální nejnižší úroveň zaručené mzdy Nařízením vlády

 

32 400 Kč

8

11

Aktuální nejnižší úroveň zaručené mzdy Nařízením vlády

 

35 500 Kč

8

12

24 500 Kč

 

42 800 Kč

8

13

27 700 Kč

 

48 720 Kč

 

 

 

Příloha č. 4 ke Mzdovému předpisu JU

Stupnice mzdových rozpětí podle mzdových tříd – neakademičtí zaměstnanci (v Kč měsíčně)

 

Skupina prací

Mzdová třída

Minimum

 

 

Maximum

1

1

Aktuální nejnižší úroveň zaručené mzdy Nařízením vlády

 

12 000 Kč

2

2

Aktuální nejnižší úroveň zaručené mzdy Nařízením vlády

 

14 000 Kč

3

3

Aktuální nejnižší úroveň zaručené mzdy Nařízením vlády

 

17 000 Kč

4

4

Aktuální nejnižší úroveň zaručené mzdy Nařízením vlády

 

20 000 Kč

5

5

Aktuální nejnižší úroveň zaručené mzdy Nařízením vlády

 

24 000 Kč

6

6

18 400 Kč

 

26 000 Kč

7

7

20 400 Kč

 

28 000 Kč

8

8

23 400 Kč

 

33 000 Kč

8

9

26 400 Kč

 

40 000 Kč