Usnesení 119. zasedání Pléna České konference rektorů

Ve dnech 14. a 15. února 2013 se v Praze uskutečnilo Výroční shromáždění České konference rektorů (ČKR), které bylo současně připomenutím 20. výročí založení ČKR. Na shromáždění bylo přijato následující usnesení:

Usnesení 119. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 119. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, následující usnesení:

1. ČKR u příležitosti 20. výročí založení ČKR konstatuje, že i v dalším období chce být aktivním představitelem společenství vysokých škol prosazujícím nezávislost, akademickou samosprávu, svobodu a kvalitu vysokých škol v České republice.

2. ČKR oceňuje hodnocení prezidentky Evropské univerzitní asociace profesorky Marie Heleny Nazaré, která zdůraznila skutečně významné postavení ČKR v rámci Evropské univerzitní asociace a při vytváření politiky dalšího rozvoje vysokých škol v Evropě.

3. ČKR pozitivně hodnotí přípravu novely zákona o vysokých školách a vyslovuje přesvědčení, že v souladu s vyjádřeními ministra školství, mládeže a tělovýchovy paragrafované znění bude zahrnovat připomínky ČKR směřující k dalšímu rozvoji vysokých škol v oblasti autonomie, samosprávy, kvality a financování vysokých škol.

4. ČKR diskutovala návrh nové Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací pro roky 2013-2015, podporuje prezentované principy a doporučuje, aby byly do Metodiky zapracovány vedle patentů také specifické tvůrčí výsledky některých oborů a aby do hodnocení byly zahrnuty všechny vysoké školy. ČKR dále také požaduje, aby byla účastníkem vnějšího připomínkového řízení při schvalování této Metodiky.

5. ČKR upozorňuje na dílčí problémy v podmínkách realizace projektů podporovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu a ukládá Předsednictvu ČKR, aby v této záležitosti odpovídajícím způsobem oslovilo ministra průmyslu a obchodu s cílem dosáhnout zlepšení situace.

V Praze dne 15. února 2013

Za Českou konferenci rektorů
prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., předseda

Naše fakulty

Více o našich fakultách