Informace k omezení provozu na Jihočeské univerzitě - 13. 10. 2020

Vážené kolegyně a kolegové,
Vážené studentky a studenti,

na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. října 2020 č. 1021, 1022, 1023, 1027 a 1033, o přijetí krizových opatření, se s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 omezuje provoz vysokých škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Povolena je účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a pedagogickou praxi ve školách.

Současně se zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, na kolejích, s výjimkou studentů zdravotnických a pedagogických studijních programů, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe a studentů prezenční formy studia ve studijních programech a ročnících studia, na které se vztahuje uložená pracovní povinnost (poslední ročníky bakalářských studijních programů a všechny ročníky navazujících magisterských studijních programů připravujících na nelékařské zdravotnické povolání a studijních programů jednooborové psychologie a dále všechny ročníky bakalářských, navazujících magisterských nebo doktorských studijních programu zaměřených na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii nebo speciální pedagogiku).

Oproti dříve vyhlášeným podmínkám se tedy otevírá možnost praxí v pedagogických oborech, naopak se omezuje možnost ubytování na kolejích. Pro podmínky JU toto nařízení aplikujeme tak, že budovy JU zůstávají otevřeny, hromadná prezenční výuka již byla nahrazena jiným způsobem výuky, přičemž platí zásady, o nichž jste byli dříve informováni. Povoleny jsou zkoušky (nově s omezením max. počtu osob na 10) a také individuální studijní a vzdělávací aktivity a aktivity související s výkonem pracovní činnosti studentů na pracovištích JU (konzultace, samostudium v knihovně, řešení badatelských projektů a závěrečných prací, práce v laboratořích apod.), přičemž je třeba respektovat aktuálně platná nařízení (ochrana dýchacích cest).

V provozu zůstává také Akademická knihovna JU i Koleje a menzy JU (aktuální režim provozu se řídí pokyny ředitelky AK a ředitele KaM). Na kolejích mohou od 14. října zůstat ubytováni zahraniční studenti, dále studenti zdravotnických a pedagogických studijních programů, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe, a studenti výše uvedených studijních programů a ročníků (v prezenční formě studia). Ubytování na koleji je i nadále možné pro studenty, kteří mají současně statut zaměstnance (při práci na pracovištích JU, grantech apod.). Pokud student, na kterého se uvedená výjimka nevztahuje, se nemůže z objektivních důvodů přestěhovat z kolejí do místa svého bydliště, může ředitele KaM JU požádat o výjimku. O případném udělení výjimky rozhodne ředitel KaM.

Od 14. října. 2020 bude otevřena pouze hlavní budova menzy JU v areálu kampusu JU, a to pouze pro studenty a zaměstnance JU. JU café, výdejna na TF JU a na ZSF JU bude uzavřena. Aktuální otevírací doby naleznete na www.kam.jcu.cz. Výdej jídel je zajištěn.

Vzhledem ke změně situace prosím sledujte také aktuální informace k vyhlášení voleb do Akademického senátu JU (průběh a termíny voleb se řídí pokyny volební komise).

V případě, že se změní okolnosti a spolu s tím i závazná pravidla, jimiž se JU musí řídit, budeme Vás o tom opět informovat. Pokud se aktuálně vyhlášené podmínky nezmění, od pondělí 2. listopadu se JU opět vrátí k současnému režimu výuky.

 

V Českých Budějovicích dne 13. 10. 2020

 

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.                                        PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.

rektor                                                                                    prorektor pro studium