Ceny rektora JU za prestižní vědecké publikace za rok 2017 a Cena rektora za popularizační/přehledové dílo

Na zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity dne 28.2.2018 předal rektor univerzity doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., Ceny rektora za prestižní veděcké publikace za rok 2017 a Cenu rektora za popularizační/přehledové dílo.

Humanitní a jazykové obory: Konvertita a exulant Jiří Holík. Příspěvek k dějinám exilu a problematice konverze v období raného novověku/Der Konvertit und Exulant Georg Holik. Ein Beitrag zur Geschichte des Exils und zur Konversionsproblematik in der Frühen Neuzeit

Autor: doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (FF)

- původní vědecká monografie, 2016

Anotace:
Kniha představuje jednu z nepříliš známých osobností 17. století - Jiřího Holíka (1635- 1700/1710?), který pocházel z české nekatolické rodiny, ale stal se členem dominikánského řádu a dokonce se podílel na vyhledávání nekatolických knih. Součást knihy tvoří pečlivě připravená kritická edice Holíkových, německy psaných, náboženských a protikatolických spisů. Kniha je současně příspěvkem k náboženským dějinám českých zemí a středoevropského prostoru v období raného novověku, zejména k dějinám náboženského exilu z našich zemí v 17. století, ale v souvislosti s tím i k dějinám rekatolizace a církevních řádů. Vzhledem k tématu exilu a jazyku Holíkových publikací je úvodní studie publikována jak v češtině, tak v němčině.

 

 

Přírodovědné a zemědělské obory: Effects of Forage Feeding on Milk: Bioactive Compounds and Flavor

Autor: prof. Ing. Pavel Kalač, CSc. (ZF JU)

- původní vědecká monografie (reference book)

Anotace: Vydavatelství Elsevier vydalo v ediční řadě Academie Press knihu, která shrnuje soudobépoznatky o vlivu zkrmování pícnin mírného pásu v čerstvém či konzervovaném stavu (siláží a sena) na hlavní biologicky účinné minoritní látky kravského, kozího a ovčího mléka: na složení mastných kyselin mléčného tuku a obsah vitaminů a provitaminů, karotenoidů, fytoestrogenů, mykotoxinů a alkaloidů. Vědecká publikace se v novém pojetí zabývá zejména environmentálními a technologickými faktory ovlivňujícími obsah a změny biologicky účinných látek v řetězci píce - zvíře - mléko. Takový přístup v souhrnném pohledu v odborné literatuře dosud chyběl. Významným přínosem této knihy je právě kvalitní kritické propojení jednotlivých tematických celků.

 

 

Popularizační a přehledové dílo: Kardiologie pro nelékařské zdravotnické obory

Grada Publishing, Praha, 2017, 224 s., ISBN: 978-80-271-0468-0

Autor: prof.. MUDr. et Mgr. Alan Bulava, Ph.D. (ZSF JU)

- vysokoškolská učebnice

Výjimečnost této knihy spočívá především v tom, že se snaží výstižně přiblížit kardiologii zdravotním sestrám a dalším nelékařským profesím. Učebnice si klade za cíl pomoci nelékařským pracovníkům působících v kardiocentrech nebo na kardiologických odděleních rychle se zorientovat v komplexní a složité problematice kardiologie. Přináší základní informace o anatomii a fyziologii kardiovaskulárního systému, o vyšetřovacích metodách v kardiologii a o onemocněních, se kterými se kardiologové setkávají ve své každodenní praxi. Nečiní si nárok na vyčerpávající informace, ale poskytuje stručný, výstižný, zapamatovatelný a čtivý přehled toho, co je dnes v kardiologii v klinické praxi běžné a dostupné.

Naše fakulty

Více o našich fakultách