Absolvenstká stáž

Absolventská stáž

Tento typ pracovní stáže je určen čerstvým absolventům. Zájemci o účast na tomto typu stáže musejí splňovat následující kritéria:

  • úspěšně projít výběrovým řízením pro účast na pracovní stáži v rámci programu Erasmus+
  • veškeré administrativní kroky spojené s výjezdem na pracovní stáž si student musí zařídit před dokončením studia na JU
  • student může na stáž vyjet nejdéle do 12 měsíců od ukončení studia na JU
  • délka stáže se započítává do 12 měsíců, na které má student nárok v jednom studijním cyklu (Bc, Mgr.)
  • student si musí zajistit závazky spojené se zajištěním zákonného zdravotního pojištění
  • sociální pojištění - účast je dobrovolná
  • daň z příjmu: finanční podpora poskytovaná stážistům/absolventům z programu Erasmus+ je osvobozena od daně z příjmu (zákon č.586/1992 Sb. o daních z příjmu); zdanění případného finančního příspěvku poskytovaného přijímající organizací závisí na legislativě cílové země. Při předložení daňového přiznání v ČR pak student aplikuje metody zamezující dvojímu zdanění dle odpovídající mezinárodní smlouvy.
  • Úřad práce: evidence nezaměstnaného absolventa na úřadu práce není povinná
  • Po ukončení stáže vystaví JU studentovi buď  Potvrzení o absolvování stáže či potvrdí dokument Europass mobility