Fakultní aktivity

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích má 8 fakult. Na většině z nich fungují v různé formě Fakultní kluby absolventů. Více informací o jednotlivých klubech a akcích fakult se dozvíte na jejich webových stránkách.

Ekonomická fakulta se profiluje jako významná vzdělávací a výzkumná instituce, která vytváří a rozvíjí nezávislé tvůrčí prostředí podporující poznání v ekonomických disciplínách, tvorbu inovací, transfer a kapitalizaci znalostí založených na spolupráci pedagogů, studentů, zástupců podnikatelské sféry a veřejnoprávních institucí v jižních Čechách, ČR a zahraničí. Klub absolventů a přátel Ekonomické fakulty vznikl v polovině roku 2014. Jeho posláním je umožnit a obnovit kontakt s ostatními absolventy, podnikateli, informovat členy prostřednictvím čtvrtletního elektronického newsletteru o novinkách, akcích a přednáškách významných osobností. Členství je v klubu je bezplatné a lze jej získat po vyplnění přihlášky v tomto odkazu. EF pro své absolventy a další zájemce pořádá cyklus přednášek Srdcaři aneb podnikáme jinak.

Klub absolventů EF JU


Fakulta rybářství a ochrany vod JU je nejmladší fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Sídlo děkanátu je ve Vodňanech, kde je rovněž umístěno vzdělávací středisko MEVPIS Vodňany, které nabízí širokou škálu akcí pro odbornou i laickou veřejnost, pravidelně pořádá a hostí konference, workshopy, letní školy, semináře, kurzy a další vzdělávací akce pro všechny již od 3 let věku. Rovněž středisko disponuje ubytovací kapacitou 35 lůžek. Jednotlivé ústavy fakulty sídlí ve Vodňanech, v Českých Budějovicích a Nových Hradech.

Klub absolventů FROV JU

 

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byla zřízena k 1. lednu 2006. Nabízí vzdělání v historických a filologických oborech a v oborech estetika a dějiny umění, a to v bakalářském, magisterském a doktorském stupni. Vysoká úroveň vzdělání je garantovaná kvalitním badatelským zázemím a rozsáhlou publikační činností vyučujících. Klub absolventů FF JU se připravuje.

 

 

Hlavní prioritou fakulty je zejména příprava budoucích učitelů prvního a druhého stupně základních škol. Dále je zde možno studovat například učitelství pro mateřské školy i některé neučitelské programy, jako je sociální pedagogika, psychologie, geografie pro veřejnou správu a další. Některé obory jsou též akreditovány pro kombinovanou formu studia a v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízí fakulta akreditované programy zaměřené na zvyšování odborné kvalifikace učitelů. V současné době je Pedagogická fakulta se šestnácti samostatnými pracovišti a téměř čtyřmi tisíci studenty největší fakultou Jihočeské univerzity. Samostatný klub absolventů PF JU zatím není realizován.

 

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích nabízí studium bakalářských, magisterských a doktorských oborů v různých oblastech biologie, chemie, fyziky, matematiky a informatiky. Předností studia je individuální přístup ke studentům, kteří mají již od prvního ročníku možnost zapojit se do některého z vědeckých týmů. Mohou se účastnit i mezinárodních výzkumných projektů, kde nezřídka zde slaví své první badatelské úspěchy. Součástí studia především biologických oborů je velké množství tuzemských i zahraničních exkurzí, oblíbené jsou také exkurze mezioborové, v rámci kterých se mohou studenti s odborníky z celé fakulty vypravit každoročně do některé z evropských zemí. Dlouhodobým záměrem PřF JU je podpora výjezdu studentů na zahraniční specializovaná pracoviště a univerzity. Cílem je zprostředkování nejnovějších poznatků, odlišných vědeckých přístupů a jazykové zdokonalení studentů. Klub absolventů PřF JU se připravuje.

 

Teologická fakulta JU je moderní a otevřená instituce, která vzdělává osoby všech generací a motivuje je k osobnímu a odbornému rozvoji na základě křesťanských hodnot. Byla založena v roce 1991 jako součást Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a navazuje na kulturní a vzdělávací tradici vyššího teologického a filosofického studia ve městě, která sahá až do počátku devatenáctého století. Inspirujte se příběhy absolventů Teologické fakulty ZDE. Pravidelné informace k plánovaným akcím Teologické fakulty Vám přináší Kalendárium.

Klub absolventů TF JU

 

ZSF JU existuje od roku 1991 a od počátku se snaží o propojení zdravotnických a sociálních témat, aby měli absolventi šanci na co nejširší uplatnění v praxi. Tím se daří vychovávat odborníky, kteří jsou schopni pomoci lidem nejen se zlepšením zdravotního stavu, ale také například se začleněním do společnosti či s řešením nepříznivé sociální situace. Kombinace těchto odborností je poměrně široká, takže absolventi ZSF JU mají větší šanci uplatnit se na trhu práce.Praktická výuka má ve vzdělávacím procesu významné zastoupení, což přináší studentům i tu výhodu, že kromě osvojení praktických dovedností a zkušeností přímo v různých typech zařízení velmi často nacházejí zaměstnání právě tam, kde předtím absolvovali praxi.

Klub absolventů ZSF JU

 

Zemědělská fakulta JU byla založena roku 1960. V roce 1991 stála, jako jedna ze dvou zakládajících fakult, u zrodu Jihočeské univerzity. Kromě tradičních zemědělských oborů je současná Zemědělská fakulta zaměřena též na aplikované přírodní vědy – agroekologii, kvalitu potravinových surovin, biologii zájmových organismů a další. Od svého vzniku do současnosti vychovala Zemědělská fakulta JU v Českých Budějovicích tisíce úspěšných odborníků pro výrobní praxi, služby, řídící sféru i výzkum. ZF JU má také již dlouholetou tradici pravidelného setkávání absolventů, jejich klub absolventů vznikl již v roce 1998.

Klub absolventů ZF JU