Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o studium

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, se sídlem Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice (dále jen „JU“), zpracovává Vaše osobní údaje podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „nařízení“), a to jako správce osobních údajů.

JU Vaše osobní údaje zpracovává v tomto rozsahu:

  • Identifikační údaje: jméno (popřípadě jména); příjmení; rodné příjmení; tituly; státní občanství; rodné číslo; adresa místa trvalého pobytu na území České republiky, popřípadě bydliště mimo území České republiky; případně doručovací adresa, byla-li subjektem v jeho zájmu poskytnuta; e-mailová adresa; číslo mobilního telefonu; u cizích státních příslušníků též datum narození, pohlaví, bydliště v České republice, rodný kód.
  • Údaje o předchozím vzdělání: resortní identifikátor školy, v níž uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři; popřípadě stát předchozího vzdělání, jde-li o zahraniční školu; obor vzdělání nebo akreditovaný vzdělávací program; rok vykonání maturitní zkoušky nebo absolutoria; údaje o předchozím studiu na vysoké škole (vysokých školách).
  • Další údaje: údaje o studijním programu, k jehož studiu podal uchazeč přihlášku, včetně jeho kódu; údaje o splnění dalších podmínek k přijetí ke studiu týkající se určitých znalostí, schopností nebo nadání nebo prospěchu ze střední školy, popřípadě vyšší odborné školy nebo vysoké školy, včetně případných údajů o zdravotní způsobilosti, bylo-li tak stanoveno v podmínkách pro přijetí ke studiu; údaje o specifických potřebách vyplývajících ze zdravotního stavu nebo postižení uchazeče o studium, pokud byly uchazečem poskytnuty; údaje o výsledku přijímacího řízení.

JU prohlašuje, že Vaše osobní údaje v popsaném rozsahu získala či získá od Vás jakožto subjektu osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou v listinné formě a elektronických informačních systémech zpracovávány po dobu přijímacího řízení. Údaje k uchazečům, kteří nebyli přijati do studia, a k uchazečům, kteří se do studia nezapsali, se uchovávají po dobu 5 let. Po uplynutí výše uvedené lhůty budou příslušné listy předány ke skartaci a data z elektronických informačních systémů vymazána. Osobní údaje uchazečů o studium, kteří nastoupili ke studiu, budou dále zpracovávány jako osobní údaje studentů.

Zákonnost zpracování osobních údajů

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů uchazečů o studium je zákon (§ 50, § 49 odst. 1 a 5, § 87 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů) a plnění úkolů ve veřejném zájmu (§ 21 odst. 1 písm. e) téhož zákona).

V souladu s čl. 5 a 6 nařízení budou Vaše osobní údaje zpracovávány pouze pro účel vedení a administrace přijímacího řízení.

Způsob zpracování osobních údajů

JU bude Vaše osobní údaje zpracovávat následujícími způsoby: shromáždění, zaznamenání, uspořádání, uložení, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, výmaz nebo zničení, a to pouze za výše uvedeným účelem zpracování osobních údajů. Zpracování pro jiný účel je možné pouze na základě Vašeho souhlasu nebo z důvodů stanovených nařízením.

Vaše osobní údaje budou v rámci JU shromažďovat a zpracovávat k tomu pověření zaměstnanci JU.

JU na základě § 87 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách poskytuje Vaše osobní údaje jiné osobě (příjemci), a to Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, na adrese Karmelitská 529/5 118 12 Praha 1.

JU Vaše osobní údaje archivuje v souladu s právními předpisy.

Poučení o právech subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte, v souladu s čl. 13 či 14 nařízení, popřípadě podle čl. 15 až 22, 34 a 77 nařízení, tato práva:

Dle čl. 15 nařízení máte právo získat od JU potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány a pokud ano, máte právo k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím, vymezeným v čl. 15 odst. 1 písm. a) – h) nařízení získat přístup. Za podmínek čl. 15 nařízení máte právo na bezúplatné poskytnutí jedné kopie zpracovávaných osobních údajů.

Dle čl. 16 nařízení máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se Vás týkají, případně na doplnění neúplných osobních údajů.

Za podmínek uvedených v čl. 18 nařízení máte právo žádat, aby JU omezila zpracování Vašich osobních údajů.

Za podmínek uvedených v čl. 20 nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Dle čl. 22 nařízení máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro Vás má právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, pokud se nejedná o některou z právem stanovených výjimek.

Za podmínek uvedených v čl. 34 nařízení máte právo být informován(a) o nastalém porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je pravděpodobné, že takový případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

V souladu s čl. 77 nařízení máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů došlo k porušení nařízení.

Uplatníte-li některé právo ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům, vyrozumíme Vás o vyřešení Vašeho požadavku nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti. S ohledem na složitost a počet vyřizovaných žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dnů.

V případě jakýchkoli dotazů, námětů či připomínek v oblasti ochrany osobních údajů je možno obracet se na pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím datové schránky vu8j9dv, e-mailu poverenec@jcu.cz nebo listinnou formou na adrese Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice.