Jihočeská univerzita udělila přednímu světově uznávanému lékaři prof. MUDr. Vladimíru Krčmérymu, DrSc., čestný doktorát

Dne 25. dubna 2006 se v obřadní síni českobudějovické radnice konalo slavnostní zasedání Vědecké rady Jihočeské univerzity, na kterém byla udělena čestná vědecká hodnost doctor honoris causa v oboru veřejného zdravotnictví prof. MUDr. Vladimíru Krčmérymu, DrSc., přednímu světovému lékaři.

  • Prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc.,

se narodil v roce 1960 v Bratislavě. Absolvoval Lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě (1985). Zde také obhájil také kandidátskou disertační práci z vnitřního lékařství (1990). Na téže univerzitě proběhlo v roce 1993 habilitační řízení v oboru vnitřního lékařství. V roce 1995 na Masarykově univerzitě v Brně získal titul profesor v oboru vnitřní lékařství .

V letech 1997-2001 získal celou řadu pedagogických a vědeckých ocenění v USA. V roce 2002 obdržel ocenění „Vedec roka“ Slovenské republiky. V letech 1999 až 2005 organizoval otevření klinik a vysokých škol v rozvojových zemích (Súdán, Keňa, Kambodža, Uganda). Od roku 1995 je děkanem Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavské univerzity. Tuto funkci vykonává, s přerušením roku 2002, třetí období.

Je autorem jedenácti monografií, z toho tři byly vydány v zahraničí, publikoval 149 vědeckých článků v zahraničních časopisech, z toho 41 ve vysoce impaktovaných časopisech. Ve slovenských časopisech publikoval 233 sdělení. Profesor V. Krčméry má 1136 citací v domácích časopisech a 1055 v časopisech SCI. Byl pozván na přednášky v zahraničí, celkem 82krát.

Pan profesor Krčméry založil na Slovensku Vysokou školu zdravotnictva v Trnavě, která získala díky složení její akademické obce možnost postgraduálních studií a habilitační práva ve studijních programech Ošetřovatelství a Sociální práce.

Z textu prof. MUDr. Miloše Velemínského, CSc., děkana Zdravotně sociální fakulty JU