Vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality

Poslání, vize a hodnoty JU

Zakotvení vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality ve vnitřních předpisech a dalších dokumentech JU

Základní popis fungování vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality JU

Struktura řízení a rozdělení zodpovědností v rámci vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality JU

Administrativní, personální, materiální a finanční zabezpečení vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality JU

Zlepšování, nápravná a preventivní opatření


Poslání, vize a hodnoty JU


JU je jako vrcholné centrum vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti orientována na vědecký, kulturní, sociální a ekonomický rozvoj společnosti a svou činností naplňuje poslání univerzitní vysoké školy dle § 1 zákona o vysokých školách. V souladu se zmiňovaným § 1 zákona, Statutem JU (článek 2) a Strategickým (dříve Dlouhodobým) záměrem JU na období 2016–2020 je základním posláním JU rozvíjet vzdělanost, podporovat nezávislé poznání a tvůrčí činnost ve výzkumu a vývoji a aktivně plnit svoji společenskou odpovědnost v oblastech ekonomické, sociální, kulturní a environmentální. Na těchto základech jsou postaveny vize a hodnoty JU.

Vizí JU je být do roku 2020:

 • univerzitou prospěšnou městu i regionu,
 • vyhledávanou přátelskou univerzitou, která patří mezi nejlepší v České republice,
 • konkurenceschopnou univerzitou v evropském i světovém měřítku.


Hodnotami JU je být:

 • profesionální – JU sází na vysoce kvalifikovaný a kompetentní personál ve všech oblastech své činnosti,
 • internacionální – JU staví na mezinárodní spolupráci ve světovém měřítku, zejména pak s důrazem na Evropský region Dunaj-Vltava,
 • otevřená – JU je vstřícná k přijímání a sdílení nových myšlenek a přístupů, stejně jako k navazování nových partnerství,
 • ambiciózní – JU je vnímavou institucí a klade si vysoké cíle ve všech oblastech své činnosti,
 • integrující – JU propojuje vnitřní a vnější partnery a je svobodným prostředím pro vyjadřování a naplňování jejich idejí.


Hlavním cílem JU jako výzkumné organizace je provádět nezávisle základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj a veřejně šířit výsledky těchto činností formou výuky, publikací nebo transferu znalostí. Vzdělávací a s ní související vědecká a výzkumná, vývojová a inovační, umělecká nebo další tvůrčí činnost (dále jen „tvůrčí činnost“) je na JU rozvíjena v ekonomických, humanitních, pedagogických, přírodovědných, sociálních, teologických, technických, uměleckých, zdravotnických a zemědělských oborech, a to na mezinárodní úrovni. Kromě vzdělávací a tvůrčí činnosti uskutečňuje JU také doplňkovou činnost ve smyslu § 20 zákona, a to tak, aby tato činnost pomáhala naplňovat poslání JU.

Pro podporu svých činností JU vytváří a zajišťuje:

 • pracovní a studijní podmínky odpovídající jejím finančním, materiálovým a prostorovým možnostem,
 • informační služby, knihovní fondy a přístup k nim, přístup k elektronickým informacím a informačním technologiím, ediční služby, poradenské služby a ostatní služby pro studenty související s jejich studiem,
 • podmínky pro sportovní a kulturní činnosti související s naplňováním poslání JU, včetně podpory činnosti spolků a společností, sdružujících členy akademické obce JU, jejichž činnost napomáhá plnit poslání JU,
 • sociální podmínky včetně ubytování studentů a stravování studentů a zaměstnanců ve vlastních účelových zařízeních,
 • podmínky pro vytváření a udržování vztahů s absolventy.