Zakotvení vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality ve vnitřních předpisech a dalších dokumentech JU

Vnitřní systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU (dále jen „vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality“) je podrobně vymezen v několika vzájemně provázených vnitřních předpisech a dalších relevantních dokumentech JU, jejichž společným jmenovatelem je snaha vymezit, popsat a rozvíjet vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality JU, jeho jednotlivé procesy, nástroje a prvky v souladu s posláním JU. Základním principem rozvoje vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality JU je koordinovaný a průřezový přístup, hledání společných a jednotných řešení a nástrojů pro JU.

Kromě Statutu JU je vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality JU vymezen především v Pravidlech systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „Pravidla“). Pravidla vycházejí ze snahy o trvalé zlepšování kvality vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové a inovační činnosti, umělecké činnosti i dalších s nimi souvisejících činností, jež podporují rozvoj studia, studentů, pedagogů, vědců i dalších zaměstnanců JU, k čemuž JU využívá také zpětnovazebních mechanismů. Tím dochází i k zapojení vnějších relevantních aktérů, zejména prostřednictvím odborných kolokvií, setkání, dotazníkových šetření a anket.

Pravidla vycházejí z dlouhodobých strategických dokumentů JU, především z (ze):

Hodnocení kvality JU se kromě Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU odráží také v bilančních dokumentech, výročních zprávách o činnosti a výročních zprávách o hospodaření JU, přiměřeně také ve strategických dokumentech fakult a výročních zprávách o činnosti a hospodaření fakult.

Zajišťování kvality se vedle těchto Pravidel opírá také o další vnitřní předpisy a normy, zejména o:

Zajišťování kvality je součástí strategického rozvoje JU, vztahuje se na něj tak zejména Opatření rektora, jímž se vydávají Pravidla pro tvorbu, schvalování a zveřejňo­vání strategických dokumentů JU a na něj navázaná opatření jednotlivých fakult a dalších součástí univerzity.