Struktura řízení a rozdělení zodpovědností v rámci vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality JU

Základní struktura a činnost orgánů JU, jejích fakult a dalších součástí se v oblasti zajišťování a hodnocení kvality řídí zákonem o vysokých školách, Statutem JU, Pravidly, Organizačním řádem JU a dalšími vnitřními předpisy JU, a to v souladu s organizační strukturou JU. Vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality spoluvytváří a rozvíjí orgány JU (rektor, vedení JU, kolegium rektora, Rada pro vnitřní hodnocení JU, Akademický senát JU, Vědecká rada JU, Správní rada JU, Mezinárodní rada JU), orgány jednotlivých součástí JU (děkani a vedení fakult, ředitelé a vedení ostatních součástí JU, akademické senáty fakult, vědecké rady fakult, koordinátoři kvality, garanti studijního programu, garanti předmětu, vedoucí kateder/ústavů, Rada studijního programu, Oborová rada doktorského studijního programu, Rada studijních programů, Akreditační komise fakulty) i jednotlivé členové akademické obce JU, kteří na jedné straně napomáhají rozvíjet podmínky pro trvalé zlepšování činností JU, na straně druhé uskutečňují opatření vyplývající z hodnocení jednotlivých činností JU.


Koordinaci činností v oblasti zajišťování a hodnocení kvality provádí rektor jako předseda Rady pro vnitřní hodnocení JU spolu s jejím místopředsedou a prorektorem, do jehož kompetence spadá vnitřní hodnocení, a kolegiem rektora.


Kolegium rektora je poradním orgánem rektora; je tvořeno jednotlivými členy vedení JU, tedy rektorem, prorektory a kvestorem, děkany fakult a dalšími osobami, které určí rektor. Jednotliví členové vedení JU nesou spoluodpovědnost za zajišťování kvality v rámci svěřených agend, jejichž kompletní přehled poskytuje Organizační řád JU.


Rada pro vnitřní hodnocení JU plní v rámci vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality úkoly, které jsou blíže zde.


Akademický senát JU v oblasti zajišťování kvality zejména:

 • schvaluje vnitřní předpisy JU související se zajišťováním kvality,
 • schvaluje Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU a dodatky k této zprávě.

Vědecká rada JU v oblasti zajišťování kvality zejména:

 • schvaluje záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti vzdělávání a o rozšíření institucionální akreditace pro další oblast nebo oblasti vzdělávání,
 • schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem a vyhodnocuje doporučená kritéria, která v daném oboru má uchazeč splňovat,
 • schvaluje záměr vzdát se institucionální akreditace, záměr zrušit studijní program a záměr vzdát se akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem,
 • projednává návrh Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU,
 • projednává návrh Zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU a návrhy dodatků k této zprávě,
 • projednává záměry rektora jmenovat nebo odvolat členy Rady pro vnitřní hodnocení JU.

Vědecká rada JU také v souladu s Jednacím řádem Vědecké rady JU vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu stanoveném zákonem. V souladu s etickými principy a Etickým kodexem JU, Vědecká rada JU a vědecké rady fakult dbají na to, aby při jmenování členů habilitačních komisí a komisí pro řízení ke jmenování profesorem nedocházelo u členů komisí ke střetům zájmů (zejména jedná-li se o osobu blízkou dle § 22 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), podobně nemohou být posuzovateli habilitačních prací a autory doporučení podporujících zahájení řízení ke jmenování profesorem osoby blízké. Stejně tak nemohou být osoby blízké členy přezkumných komisí, které mají posuzovat neplatnost jmenování docentem. Další z pravomocí vymezených zákonem o veřejných školách v rámci působnosti vědecké rady veřejné vysoké školy (tj. schvalování studijních programů a schvalování záměru předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení akreditace studijních programů) byly Statutem JU svěřeny Radě pro vnitřní hodnocení JU.


Správní rada JU v systému zajišťování kvality plní svoji roli zejména tím, že projednává Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností JU a dodatky k této zprávě.


Mezinárodní rada JU je poradním orgánem rektora pro posuzování směřování a kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti JU, případně systému řízení, financování a dalších souvisejících činností, o jejichž projednání podle svého uvážení rektor požádá. Mezinárodní rada JU byla ustavena na počátku roku 2018. K trvalým úkolům Mezinárodní rady JU patří:

 • přispívat k zapojení JU do mezinárodních vědeckých a vzdě­lávacích sítí, k internacionalizaci JU, mezinárodní relevanci a excelenci výsledků vzdělávací a tvůrčí činnosti JU,
 • usnadňovat a podporovat zapojení JU do světového přenosu vědeckého poznání a meziná­rodní mobilitu studentů a badatelů.

Na úrovni fakult a dalších součástí JU koordinují činnosti v oblasti zajišťování a hodnocení kvality příslušní děkani a ředite­lé součástí spolu se svým vedením. Nad rámec pravomoci a odpovědnosti stanovené zákonem o vysokých školách a Statutem JU děkan fakulty (a v odpovídající míře i ředitel součásti JU, která není fakultou):

 • jmenuje a odvolává fakultního koordinátora kvality,
 • po projednání s proděkany jmenuje a odvolává garanta studijního programu,
 • předkládá Radě pro vnitřní hodnocení JU věcný záměr žádosti o akreditaci studijního programu a v případě schválení následně i návrh studijního programu,
 • vysvětluje případný nesoulad příslušeného věcného záměru se strategickými dokumenty JU a fakulty,
 • vznáší námitky k věcným záměrům žádosti o akreditaci studijního programu předloženým ostatními fakultami JU (zejména z hlediska možných duplicit či kvality studijního programu),
 • předkládá žádost o udělení institucionální akreditace v jedné či více oblastech vzdělávání po projednání záměru předložení této žádosti v kolegiu rektora,
 • navrhuje podmínky spolupráce při uskutečňování studijního programu v souladu s § 47 a zákona o vysokých školách s jinou zahraniční vysokou školou, která realizuje obsahově související studijní program.

Děkan fakulty (či navrhovaný garant studijního programu) dále může požádat o přezkum usnesení, na základě kterého Rada pro vnitřní hodnocení JU rozhodla o neudělení nebo odebrání oprávnění uskutečňovat studijní program. Děkan fakulty se také může zúčastnit zasedání Rady pro vnitřní hodnocení JU, na kterém je projednávána sebehodnotící zpráva studijního programu uskutečňovaného na dané fakultě. Děkan rovněž předkládá sebehodnotící zprávu fakulty, jejímž obsahem je především hodnocení tvůrčí činnosti na fakultě.


Fakultní koordinátor kvality:

 • koordinuje a řídí činnost Rady studijních programů na dané fakultě,
 • zprostředkovává kontakty s dalšími fakultami a s Radou pro vnitřní hodnocení JU, případně s Vědeckou radou JU a vědeckými radami fakult za účelem koordinace procesů zajišťování a hodnocení kvality,
 • je zodpovědný za dokumentaci kvality v rámci dané součásti JU,
 • společně s děkanem fakulty nebo ředitelem dané součásti JU také rozhoduje o tom, zda zaměstnancem dané součásti nahlášená neshoda (odchylka od žádoucího stavu v zajišťování kvality) je skutečně neshodou a posuzuje její závažnost z hlediska důsledků pro kvalitu činností zajišťovaných danou součástí,
 • provádí dohled a kontrolu nad řízením schválených nápravných a preventivních opatření a v této oblasti plní i informační povinnost ve vztahu k Radě pro vnitřní hodnocení JU.

Koordinátor kvality na součásti JU, která není fakultou, odpovídá za řízení procesů zajišťování a hodnocení kvality souvisejících činností zajišťovaných danou součástí JU.

V případě institucionální akreditace pro oblast vzdělávání uskutečňovanou na více fakultách plní koordinátor kvality na té fakultě, která koordinuje přípravu a projednávání žádosti o institucionální akreditaci, roli koordinátora kvality pro celou oblast vzdělávání napříč všemi zúčastněnými fakultami. V případě fakulty mohou být koordinátoři kvality maximálně dva na fakultu (jeden pro studia v doktorských studijních programech a habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, druhý pro ostatní vzdělávací a tvůrčí činnosti na fakultě), na ostatních součástech JU je jmenován koordinátor jeden (v případě Kolejí a menz JU mohou být jmenováni koordinátoři dva – pro ubytovací a stravovací služby zvlášť). Ředitel součásti či děkan může koordinací kvality pověřit i sebe, obecně se má za to, že koordinátor kvality je děkanem či proděkanem fakulty, respektive ředitelem či zástupcem ředitele součásti.


Akademický senát fakulty v rámci procesů zajišťování kvality zejména:

 • projednává návrh studijního programu po schválení věcného záměru žádosti o akreditaci studijního programu v Radě pro vnitřní hodnocení JU,
 • projednává záměr získání či vzdání se institucionální akreditace v jedné či více oblastí vzdělávání uskutečňovaných na fakultě,
 • projednává podmínky spolupráce při uskutečňování studijního programu v souladu s § 47a zákona o vysokých školách s jinou zahraniční vysokou školou, která realizuje obsahově související studijní program.

Vědecká rada fakulty v rámci procesů zajišťování kvality zejména:

 • schvaluje věcný záměr žádosti o akreditaci studijního programu a následně po schválení v Radě pro vnitřní hodnocení JU i návrh studijního programu,
 • schvaluje záměr získání a projednává vzdání se institucionální akreditace v jedné či více oblastí vzdělávání uskutečňovaných na fakultě,
 • navrhuje rektorovi prostřednictvím děkana příslušné fakulty záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení či řízení ke jmenování profesorem,
 • projednává podmínky spolupráce při uskutečňování studijního programu v souladu s § 47a zákona o vysokých školách s jinou zahraniční vysokou školou, která realizuje obsahově související studijní program,
 • projednává děkanem předloženou sebehodnotící zprávu fakulty, jejímž obsahem je především hodnocení tvůrčí činnosti na fakultě, před jejím předložením Radě pro vnitřní hodnocení JU.

Garant bakalářského, magisterského a navazujícího magisterského studijního programu je společně s Radou daného studijního programu zodpovědný za kvalitu příslušného studijního programu. Garant studijního programu:

 • je koncepčním akademickým pracovníkem, který metodicky řídí uskutečňování a rozvoj studijního programu,
 • má povinnost se aktivně účastnit práce v Radě studijních programů na dané fakultě a při své práci respektovat metodické pokyny a doporučení koordinátora kvality na fakultě,
 • provádí pravidelné hodnocení kvality studijního programu, všech jeho předmětů, včetně kontroly zabezpečení případné praktické výuky uskutečňované ve spolupracujících institucích (zejména na klinických pracovištích, fakultních školách). V rámci hodnocení přihlíží také k regionálním, národním i mezinárodním srovnávacím šetřením, případně k oborovým žebříčkům evropských a světových univerzit, jsou-li k dispozici pro studijní programy z dané oblasti vzdělávání, zejména poskytují-li možnost srovnání kvality obdobných studijních programů v rámci vysokých škol v České republice,
 • pravidelně vyhodnocuje výsledky studentského hodnocení všech povin­ných a povinně volitelných předmětů daného studijního programu,
 • v dohodě s vedoucími kateder zajišťují­cích výuku předmětů studijního programu se zasazuje o případnou nápravu zjištěných nedo­statků,
 • diskutuje se studenty o jejich potřebách,
 • reflektuje výsledky celostátních, univerzitních i fakult­ních šetření a anket,
 • respektuje stanovený akademicky nebo profesně zaměřený profil studij­ního programu a – v návaznosti na posudky odborníků působících mimo a na hodnocení studenty, absolventy a zaměstnavateli – vyhodnocuje strukturu studijního programu a profil absolventa studij­ního programu; v případě přípravy na výkon regulovaného garantuje soulad studijního programu s požadavky příslušného uznávacího orgánu,
 • zpracovává sebehodnotící zprávu studijního programu a každoroční dodatky k této zprávě.

Veškeré kroky garanta studijního programu a přijímaná opatření jsou vedena snahou zajistit růst kvality daného studijního programu.


Garant předmětu:

 • odpovídá za soulad koncepce předmětu s profilem absolventa každého studijního programu, v jehož studijním plánu je předmět zařazen,
 • řídí se metodickými pokyny a doporučeními garanta studijního programu,
 • zajišťuje kvalitu na úrovni jednotlivých předmětů, a to samostatně nebo ve spolupráci s dalšími vyučujícími předmětu.

V případě, že předmět zajišťuje několik vyučujících, je zajištěno, že garant předmětu se významně na výuce daného předmětu podílí. Na úrovni předmětu se k hodnocení používají zejména předmětové ankety studentského hodnocení a obecně se hodnotí přínos předmětu k dosahování dílčích cílů a k celkové koncepci daného studijního programu, včetně profilu absolventa. Náměty na úpravy předmětu předává garant předmětu k posouzení garantovi studijního programu.


Vedoucí katedry (příp. vedoucí ústavu na těch fakultách JU, které se vnitřně člení na ústavy):

 • pečuje o dlouhodobý personální a odborný rozvoj katedry a napomáhá tak dosahovat co nejvyšší kvality ve všech studijních programech, na jejichž uskutečňování se katedra podílí,
 • vytváří podmínky pro řádné uskutečňování předmětů garantovaných a vyučovaných akademickými pracovníky katedry, řídí se přitom příslušnými standardy, metodickými pokyny a dopo­ručeními garantů dotčených studijních programů,
 • v případě zjištěných nedostatků je povinen v sou­čin­nosti s děkanem, proděkany a relevantními grémii sjednat v přiměřené lhůtě nápravu,
 • koordinuje činnost garantů studijních programů na dané katedře.

Rada studijního programu je zřizována pro každý bakalářský, magisterský a navazující magisterský studijní program. Je-li program uskutečňován ve více formách studia, je pro všechny formy studia zřizována společná Rada studijního programu. Radu studijního programu zřizuje garant příslušného studijního programu. Jejími členy jsou akademičtí pracovníci kateder podílejících se na výuce daného studijního programu a odborníci podobného zaměření z dalších pracovišť fakulty a JU. Konkrétní podobu a pravidla fungování Rady studijního programu upravuje Opatření rektora, jímž se upravují pokyny ke složení a činnosti Rady studijního programu.

Úkolem Rady studijního programu je:

 • dbát na kvalitu studijního programu,
 • předkládat náměty na možné zlepšení výuky jednotlivých předmětů a úpravy studijních plánů, které schvaluje Rada studijních programů fakulty a případně také Akreditační komise fakulty, je-li na fakultě zřízena.

Do svých činností Rada studijního programu zapojuje – zejména v podobě diskusí, setkávání se studenty daného studijního programu – také studenty daného studijního programu, u kterých zjišťuje jejich motivaci ke studiu, očekávání spjatá s absolvováním daného studia, soulad očekávání a reality studijního programu u uchazečů, studentů a absolventů. Rada studijního programu do hodnocení kvality studijního programu zapojuje rovněž vyučující a ve své činnosti zohledňuje informace získané od dalších vnějších aktérů.


Oborová rada doktorského studijního programu plní v oblasti zajišťování kvality obdobné úkoly jako Rada studijního programu a v souladu se Studijním a zkušebním řádem JU dbá na úkoly, které pro ni plynou ze zákona a vnitřních předpisů JU a opatření příslušné fakulty. Garant studijního programu je zároveň předsedou Oborové rady doktorského studijního programu. Garant nově vznikajícího studijního programu je jmenován děkanem.


Radu studijních programů fakulty tvoří garanti jednotlivých studijních programů uskutečňovaných na dané fakultě. Rada studijních programů se pravidelně, minimálně jednou za semestr, schází na koordinačních schůzkách, na kterých:

 • projednává vize rozvoje studijních programů,
 • koordinuje nároky na kvalitu jednotlivých studijních programů,
 • projednává návrhy nových studijních programů či prodloužení platnosti akreditace stávajících studijních programů,
 • plní úkoly zadané fakultním koordinátorem kvality.

Jednání Rady studijních programů svolává a řídí fakultní koordinátor kvality. V případě, že oblasti vzdělávání uskutečňované na dané fakultě se plně či částečně překrývají s oblastmi vzdělávání na jiných fakultách, jsou na jednání Rady studijních programů zváni také koordinátoři kvality z fakult s hlasem poradním tak, aby byla zajištěna transparentnost a koordinace všech procesů zajišťování a hodnocení kvality pro danou oblast vzdělávání na JU.


Akreditační komise fakulty:

 • projednává návrhy nových studijních programů či prodloužení platnosti akreditace stávajících studijních programů,
 • plní další úkoly v oblasti zajišťování a hodnocení kvality studijních programů, které jsou jí svěřeny příslušným opatřením děkana.

Pokud fakulta Akreditační komisi fakulty nezřizuje, plní její funkci Rada studijních programů.