Konference mladých vědeckých pracovníků „ZOOTECHNIKA 2019“

Pátek 14 červen 2019 09:00

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta a Česká společnost hipologická vás srdečně zvou na tuto zajímavou konferenci se zaměřením na problematiku chovu hospodářských zvířat

Zahájení v 9.00 hod. v místnosti Vědecké rady ZF JU v Českých Budějovicích (pavilon M).

Konference je určena pro prezentaci výsledků vědecko-výzkumné práce studentů doktorských studijních programů se zaměřením na problematiku chovu zvířat.

Délka jednotlivých vystoupení bude přibližně 20 min + diskuse. Konference je přístupná chovatelské veřejnosti a předpokládáme vydání sborníku jednotlivých příspěvků v písemné formě, včetně stručných oponentských posudků.

Jednotlivé příspěvky mohou být v maximálním rozsahu do 10 stran a budou obsahovat:

1. Název příspěvku česky a anglicky, jméno autora, pracoviště a e-mail;

2. Abstrakt v rozsahu 10 řádek + klíčová slova, obojí v češtině a angličtině;

3. Úvod a literární přehled, materiál a metodika, výsledky a diskuse, závěry a doporučení pro praxi, seznam literatury.

Pro studenty prvního ročníku doktorských studijních programů může být příspěvek koncipován jako úvod a literární přehled se závěry a doporučením pro praxi.

Termíny zaslání:

Přihlášky s údaji uvedenými v bodu 1. na adresu zednik@zf.jcu.cz do 28. 4. 2019.

Příspěvky v elektronické podobě ve Wordu, písmo Times New Roman, 12, řádkování jednoduché, rozsah do 10 str. celkem, tabulky a grafy v textu, seznam literatury jako v Czech J. Anim. Sci. - na adresu zednik@zf.jcu.cz do 19. 5. 2019 (velikost, typ písma, zarovnání viz. přiložený vzor).

S ohledem na cenu sborníku nepředpokládáme barevný tisk.

Příspěvky do sborníku – VZOR:

JATEČNÁ HODNOTA A KVALITA MASA PŘEŠTICKÝCH ČERNOSTRAKATÝCH PRASAT

Carcass value and meat quality of Prestice black-pied pig

Hyšplerová, K., Matoušek, V., Kernerová, N., Jirotková, D.

Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

e-mail: klara.hysplerova@seznam.cz

Abstrakt

Přeštické černostrakaté prase je původní české plemeno masosádelného typu. Zkoumaný soubor prasat byl rozdělen .................................................

Klíčová slova: přeštické černostrakaté prase, jatečná hodnota, kvalita masa, PSE, porážková hmotnost

Abstract

Prestice black-pied pig is an unimproved origin Czech breed. The sample was divided by slaughter weight ......................................

Keywords: prestice black-pied pig, carcass value, meat quality, PSE, slaughter weight

ÚVOD

Přeštické černostrakaté prase (Pc) je původní české plemeno, které je od roku 1996 chováno jako genetický zdroj v uzavřené populaci.

Jatečnou hodnotu plemene .......................................................

LITERÁRNÍ PŘEHLED

Jatečná hodnota je obecně definována jako souhrnný pojem charakterizující soubor kvantitativních a kvalitativních ukazatelů vyjadřujících hodnotu poraženého zvířete (STUPKA et al., 2009). Jedním z nejvýraznějších faktorů, který ovlivňuje jatečnou hodnotu, je vliv genotypu, tedy plemene (PULKRÁBEK, 2005).

V případě přeštického plemene dnes můžeme hovořit o praseti kombinovaného masosádelného užitkového typu s vyšší vrstvou hřbetního tuku (VÁCLAVKOVÁ, 2012). V produkci libového masa tedy nemůže toto původní krajové plemeno konkurovat moderním masným plemenům a hybridům. .........................................

MATERIÁL A METODIKA

Do sledování bylo zařazeno 81 prasat plemene přeštické černostrakaté v poměru 45 vepříků a 36 prasniček. Zpracování vzorků probíhalo v laboratoři Katedry speciální zootechniky, Zemědělské fakulty, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Prasata pocházela z chovu .....................................................

VÝSLEDKY A DISKUSE

Statistické charakteristiky zjištěné při jatečných rozborech jsou uvedeny v tabulce 1. U ukazatelů jatečné hodnoty byly mezi skupinami porážkové hmotnosti nalezeny statisticky vysoce průkazné rozdíly. Při zvýšení porážkové hmotnosti narůstala tloušťka hřbetního tuku i svalu (statisticky vysoce průkazné ......................................................

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ PRO PRAXI

Přeštické černostrakaté plemeno se při výkrmu v klasických podmínkách s použitím standardních krmných směsí vyznačuje nižší jatečnou hodnotou. Se zvyšující se porážkovou hmotností klesá podíl hlavních masitých částí a ............................................

Práce vznikla za podpory projektů QJ 1210253 a GAJU 020/2013/Z.

SEZNAM LITERATURY

BEČKOVÁ, R. (1999a): Vliv hybridní kombinace, hmotnosti a pohlaví na procento svaloviny jatečných prasat. Page 278 in Matoušek, V., Čermák, B. (ed.): Aktuální problémy šlechtění, chovu, zdraví a produkce prasat. Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, Czech Republic.

BEČKOVÁ, R. (1999b): Vliv genotypů genu RYR 1 a pohlaví na kvalitu masa mateřských a otcovských populací prasat. Pages 276-277 in Matoušek, V., Čermák, B. (ed.): Aktuální problémy šlechtění, chovu, zdraví a produkce prasat. Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, Czech Republic.

Přidat událost do kalendáře
iCal

Naše fakulty

Více o našich fakultách