Invest Day na Ekonomické fakultě JU

Středa 23 říjen 2019 Celý den

do

Pátek 15 listopad 2019 Celý den

Prezentuj svůj nápad skutečným profíkům ve svém oboru, získej zpětnou vazbu a získej hodnotné ceny. Třeba budeš vítězem INVEST DAY 2020 právě TY!

Pravidla soutěže "Invest Day"

Soutěž „Invest Day“ organizuje Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Posláním je podpořit počáteční životní jiskru podnikatelských záměrů (dále také „projektů“) vytvořených studenty (i budoucími) a absolventy (maximálně do 5ti let po ukončení studia) daných vysokých škol formou soutěže.

Harmonogram, přihláška a všechny důležité dokumenty jsou zveřejněny na webu investday.ef.jcu.cz

Soutěžící jsou jednotlivci i skupiny s podnikavým duchem a dobrými nápady, kteří absolvovali, studují nebo plánují studovat v prezenční nebo kombinované formě na daných vysokých školách a kteří se zaregistrují na webové stránce investday.ef.jcu.cz. Přihlásit je možné libovolný podnikatelský záměr, který splňuje podmínky v čl. IV části 2.

Organizátor soutěže

Organizátorem je Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Všechny dotazy v případě nejasností se bude organizátor snažit zodpovědět na e-mailové adrese marikova@ef.jcu.cz.

Odborná porota

Složení odborné poroty si každá vysoká škola určuje sama a na každé vysoké škole probíhá individuálně hodnocení realizovatelnosti projektu. Odborná porota na dané vysoké škole doporučí k soutěži ty projekty, které splňují podmínky realizovatelnosti a jsou zpracovány na vysoké úrovni. Minimální počet členů v odborné porotě jsou 3.

Ochrana projektu

Organizátor se výslovně zavazuje, že veškeré informace a údaje obsažené ve zpracovaných podnikatelských záměrech považuje za důvěrné. Organizátor, odborná porota i další lidé, kteří se s podnikatelským nápadem setkají jsou vázáni smlouvou o mlčenlivosti. Celá soutěž je neveřejná a účastní se jí pouze účastníci s podepsanou smlouvou o mlčenlivosti. Tímto je zaručena ochrana nápadů před zneužitím třetí stranou.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo pozměnit termíny průběhu soutěže. Veškeré otázky těmito podmínkami neupravené nebo nepředvídané budou řešeny s konečnou platností organizátory.

 

Průběh soutěže
První část – konzultace a odborné semináře podnikatelských záměrů

Všem přihlášeným účastníkům budou zaslány pokyny k dalšímu postupu. Budou vypsány termíny konzultací a seminářů na dané vysoké škole. Náplň seminářů a konzultací bude zaměřena zejména na sestavení podnikatelského záměru, tvorby rozpočtu, marketingové aktivity apod. Účast na konzultacích není povinná, ale nanejvýš doporučená. Setkání s odbornou porotou, které bude probíhat v termínu do 19. 4. 2020. Přesný termín bude upřesněn.

Druhá část – Zaslání kompletního podnikatelského záměru / business modelu ke schválení

Kompletní podnikatelský záměr /business model dle doporučené osnovy v maximálním rozsahu 15 stran A4 s případnými přílohami maximálně do 5 stran, písmo Times New Roman, řádkování jednoduché, okraje normální, musí soutěžící zaslat nejpozději 24. 4. 2020, 23:59 hod. na email marikova@ef.jcu.cz

Struktura podnikatelského záměru / projektu dle knihy Tvorba business modelů od autorů Alexander Osterwalder a Yves Pigneur.

Je zakázáno soutěžit s návrhy, které propagují diskriminaci, kriminalitu, gamblerství, násilí, politické strany, extrémní ideologie, apod. Úspěšně vybraní soutěžící budou informováni emailem nejpozději do 4.5.2020.

Třetí část – Invest Day

Závěrečnou částí je prezentace a obhajoba podnikatelských záměrů /business modelů před vybranými odborníky, členy poroty dne 15.5. 2020 v budově Ekonomické fakulty, Studentská 13, 370 05 České Budějovice. Jednotlivá vystoupení mohou být doprovázena prezentací v PowerPointu, jsou neveřejná a ostatní soutěžící nemají možnost prezentaci ani obhajobě přihlížet.

Každý soutěžící představí v časovém limitu 10 minut svůj podnikatelský záměr / business model. Soutěžící mohou prezentovat v českém, anglickém jazyce nebo německém jazyce, v případě potřeby může být zajištěn překladatel (o přítomnost překladatele musí být požádáno ze strany soutěžícího minimálně měsíc předem).  Odborníci z praxe, odborná porota ohodnotí podnikatelský záměr a mají prostor na své dotazy. 

Pořadí soutěžících bude určeno celkovým počtem získaných bodů. Vyhlášení proběhne po prezentaci všech soutěžících v den finále soutěže.

 

Více informací zde.

Přidat událost do kalendáře
iCal