Rozvoj JU - Studijní prostředí

Identifikační údaje projektu

Název:

Rozvoj JU -  Studijní prostředí

Registrační číslo:

CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008542

Termín realizace:

1. 11. 2017 – 31. 10. 2019

Aktuální stav:

Projekt ukončen

Příjemce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:

- Projekt nemá partnery -

Dotační program:

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

 

 

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj studijního prostředí Jihočeské univerzity.

Zajištění vysoké úrovně studijního prostředí vyžaduje v podmínkách dynamického rozvoje technologií, výzkumu a vzdělávání neustálou konfrontaci s nejnovějšími koncepty, metodami a vybavením. V současném vysokoškolském prostředí je nezbytností budovat a rozvíjet studijní prostředí takovým způsobem, aby bylo kvalitní a moderní. Toho lze dosáhnout jak hmotnými statky (např. nábytkem, IT/AV technikou, přístroji), tak i nehmotnými statky (např. elektronickými knihami, Wi-Fi, softwary).

 

Do realizace projektu jsou zapojené všechny fakulty Jihočeské univerzity (JU) a Akademická knihovna.  

Záměr projektu a jeho vybrané aktivity se opírají o potřeby identifikované na úrovni Dlouhodobého záměru JU na období 2016-2020 (DZ).

Projekt navazuje na realizovaný projekt OP VVV (Rozvoj JU–ESF, číslo výzvy 02_16_015), který je mimo jiné zaměřen na zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce, včetně podpory podnikavosti a dalších žádoucích dovedností studentů, a také navazuje na vybrané projektové aktivity realizované v OP VK (PO2, oblast podpory 2.2).

Cíle projektu

Cílem projektu je zkvalitnění studijního prostředí na JU a zvýšení míry spokojenosti studentů se studijním prostředím na JU, a to prostřednictvím:

1) Modernizace učeben, studoven, přednáškových sálů, dalších prostor souvisejících se vzděláváním, které zlepší podmínky vzdělávání studentů (tj. výuka i samostudium), a to napříč celou univerzitou. Dojde k obnově nevyhovujícího a zastaralého nábytku, k vybavení nově zřízených prostor, k zajištění moderních a interaktivních technologií, jako je AV technika, informační a komunikační technologie, software, PC, přístrojů a dalšího vybavení. Modernizace učeben se v některých případech neobejde bez drobných stavebních úprav (výměna elektroinstalace, položení nových podlahových krytin, výměna osvětlení, vymalování apod.). Tyto stavební zásahy splňují podmínky výzvy.

2) Rozšíření elektronických informačních zdrojů. V rámci této aktivity dojde k pořízení a zpřístupnění řady vybraných e-knih. E-knihy budou pořízeny Akademickou knihovnou JU a budou zaměřeny na vybrané oblasti v souladu se vzdělávacími požadavky napříč studijními programy JU. Tyto elektronické informační zdroje budou studentům přístupné kdykoliv (bez omezení času) a kdekoliv (pouze s použitím osobních přihlašovacích údajů). Tento systém tak podporuje moderní metody výuky, a také usměrňují a podporují učební aktivitu studentů.

 

Struktura aktivit projektu

V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity (KA):

KA1_Řízení projektu

KA2_Informační zdroje pro výuku

KA3_Akademická knihovna

KA4_Ekonomická fakulta

KA5_Filozofická fakulta

KA6_Fakulta rybářství a ochrany vod

KA7_Pedagogická fakulta

KA8_Přírodovědecká fakulta

KA9_Teologická fakulta

KA10_Zemědělská fakulta

KA11_Zdravotně sociální fakulta

Výše uvedené klíčové aktivity jsou dále členěny na dílčí aktivity (DA).

 

Finanční rámec projektu

 

Rozpočet (v mil. Kč)

Procentuální podíl (v %)

Celkový rozpočet

96 741 082

100

Výše dotace EU

82 229 919

85

Výše dotace veřejných zdrojů

9 674 108

10

Výše vlastního kofinancování

4 837 054

5

pozn.: částky matematicky zaokrouhleny na jedno desetinné místo.

Kontakt k projektu

 Bc. Lucie Brucknerová

Vedoucí útvaru / hlavní manažer projektu

tel.: 389 032 072, mobil: 735 700 527

  E-mail: lbrucknerova@jcu.cz

www: http://www.jcu.cz/o-univerzite/rozvoj/up