Rozvoj JU - Mezinárodní mobility II

Identifikační údaje projektu

Název:

Rozvoj JU - Mezinárodní mobility II

Registrační číslo:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016975

Termín realizace:

1/2020 – 03/2023

Aktuální stav:

Projekt ve fyzické realizaci

Příjemce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:

- Projekt nemá partnery -

Dotační program:

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

 

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem projektu je podpora profesního růstu výzkumných, technických a administrativních pracovníků JU a rozvoj JU jako výzkumné organizace prostřednictvím posílení lidských zdrojů.

Záměr projektu se opírá o potřeby identifikované na úrovni Dlouhodobého záměru JU na období 2016-2020 (DZ).

Projekt je synergický k projektům Rozvoj JU - Kapacity pro VaV , který se týká získání a udržení ocenění HR Award a Rozvoj JU - Kapacity pro VaV II, který navazuje a obsahově vhodně doplňuje již realizovaný synergický projekt.  Tyto projekty jsou zaměřeny na rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji.

Cíle projektu

Cílem projektu je realizace 24 mobilit a 11 stáží, které přispějí k profesnímu růstu výzkumných, technických a administrativních pracovníků, rozvoji výzkumné organizace a zvýšení mezinárodní spolupráce.  
V rámci projektu budou realizovány pracovní pobyty zahraničních post-doků na JU (3 mobility) a senior zahraničních výzkumných pracovníků na JU (2 mobility). Výzkumný pracovníci ze zahraničí přinesou do prostředí JU svou zahraniční zkušenost a dovednosti spojené s jejich předchozími zkušenostmi v zahraničí. Dále budou v rámci projektu realizovány pracovní pobyty výzkumných pracovníků juniorů v zahraničí (11 mobilit). Cílem těchto pobytů je podpora profesního rozvoje začínajících mladých výzkumných pracovníků prostřednictvím získání nových zkušeností a praxe v zahraničí, čímž dojde k posílení jak výzkumu na JU, tak druhotně také českého výzkumu jako takového. Dále budou realizovány pobyty výzkumných pracovníků seniorů v zahraničí (8 mobilit), jejichž cílem je podpořit kvalitní výzkumné pracovníky v jejich dalším profesním růstu. Také budou realizovány stáže technických a administrativních pracovníků v zahraničí (11 stáží), díky kterým si techničtí a administrativní pracovníci prohloubí kvalifikaci a své odborné znalosti, dojde k přenosu zkušeností a navázání spolupráce s obdobnými pracovišti v zahraničí. Všechny plánované mobility a stáže mají z dlouhodobého hlediska jednoznačný přínos pro rozvoj JU.

Očekávánými důsledky projektu jsou:

- Rozvoj JU na základě posílení lidských zdrojů ve výzkumné, technické a administrativní oblasti.
- Profesní růst výzkumných, technických a administrativních pracovníků.
- Zvýšení kvality výzkumu a administrativní a podpůrné činnosti na JU pomocí mezinárodní otevřenosti a přenosu zahraničních zkušeností.
- Posílení vazeb se zahraničními výzkumnými organizacemi a pracovníky.
- Zvýšení atraktivity výzkumné kariéry.

Struktura aktivit projektu

V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity:

Aktivita č. 1: Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR
Aktivita č. 2: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - seniorů ze zahraničí v ČR
Aktivita č. 3: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - juniorů v zahraničí
Aktivita č. 4: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků - seniorů v zahraničí
Aktivita č. 5: Stáže technických a administrativních pracovníků v zahraničních výzkumných organizacích a u dalších subjektů zabývajících se výzkumem

Finanční rámec projektu

 

Rozpočet (v mil. Kč)

Procentuální podíl (v %)

Celkový rozpočet

22

100

Výše dotace EU

19

85

Výše dotace veřejných zdrojů

2

10

Výše vlastního kofinancování

1

5

pozn.: částky matematicky zaokrouhleny.

 

Kontakt k projektu

  Lucie Brucknerová

 Hlavní manažer přípravy

 tel.: 389 032 072, mobil: 735 700 527

 E-mail: lbrucknerova@jcu.cz

 www: http://www.jcu.cz/o-univerzite/rozvoj/up