HR AWARD - HRS4R

DOLOŽENÍ DRŽENÍ HR - AWARD

 

Dne 11. 3. 2005 vydala Evropská komise Evropskou chartu výzkumných pracovníků a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Charta a Kodex zavazují výzkumné instituce vytvářet přátelské pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy přijímání pracovníků. Je určena výzkumným pracovníkům, zaměstnavatelům a finančníkům, kteří pracují ve veřejném a soukromém sektoru.

Dne 3. 1. 2018 byl předložen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy „Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 až 2020“ vládě, která ho schválila jako svojí prioritu. Zároveň byl vypracován jako součást implementace opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR. Tento plán doporučuje implementaci principů Charty a Kodexu do institucionálního prostředí výzkumných organizací.

Jihočeská univerzita se v souladu se svým Dlouhodobým záměrem na období 2016 - 2020 v prosinci 2017 přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro nábor výzkumných pracovníků. Tím se jako jedna z prvních institucí v České republice chtěla připojit k více než 400 oceněným univerzitám v Evropě. Cílem je získání certifikátu HR Award, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející právě z těchto principů. Hlavním přínosem implementace HRS4R je zabezpečit, aby vztah mezi Jihočeskou univerzitou v pozici zaměstnavatele a jejími zaměstnanci na pozici výzkumných pracovníků přispěl k úspěšné práci při vytváření, přenosu, sdílení a šíření vědomostí a technologického rozvoje a k rozvoji kariéry výzkumných pracovníků.

Dne 22. 7. 2019 Jihočeská univerzita obdržela prestižní ocenění HR Award.

Získání certifikátu HR Award je řešeno v rámci projektu OP VVV „Rozvoj JU – Kapacity pro VaV“.

 

Přínos strategie pro univerzitu a výzkumné pracovníky:

 • zvýšení prestiže univerzity a atraktivity pro výzkumné pracovníky (v ČR i v zahraničí),
 • propojení s celoevropskou sítí výzkumných pracovníků a organizací,
 • získávání finančních prostředků na výzkum (z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu) - zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a dalších,
 • zvýšení kvality péče o lidské zdroje,
 • transparentnost a otevřenost směrem k veřejnosti - zvýšení počtu studentů, zvýšení zájmu mladé generace i široké veřejnosti o vědu,
 • vytvoření podmínek na udržitelnější a přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje na univerzitě mimo jiné prostřednictvím:
  • zaručení transparentního výběrového řízení a spravedlivého ohodnocení,
  • uspokojování potřeb výzkumných pracovníků a rozvoje jejich profesního růstu - stimulující a příznivé pracovní prostředí,
  • ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru.

 

HARMONOGRAM A VÝSTUPY PROJEKTU

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích se 1. 12. 2017 přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Byla vypracována interní GAP analýza, jež měla za úkol porovnat současnou praxi na univerzitě s principy Charty a Kodexu a příručkou OTM-R, která definuje požadavky na transparentní přijímání vědeckých pracovníků.  Aby bylo zaručeno, že jsou vstupy do interní GAP analýzy co nejobjektivnější, bylo provedeno dotazníkové šetření, které bylo cíleno na všechny pracovníky univerzity. Bylo zaměřeno na čtyři hlavní okruhy témat plynoucí z GAP analýzy: Etické a profesní aspekty, Získávání a výběr pracovníků, Pracovní podmínky, Školení a rozvoj, Po zpracování výsledků dotazníkového šetření se uskutečnilo setkání fokusní skupiny. Cílem setkání bylo získání názorů vybraných univerzitních studentů/pracovníků ve vztahu k závěrům dotazníkového šetření. Díky získaným informacím mohla univerzita provést vlastní sebereflexi, která se odrazila nejen v samotné GAP analýze v podobě identifikace slabých stránek, ale také v Akčním plánu (dále AP) v podobě kroků na jejich eliminaci.

Od 1. 12. 2018 pracovní skupina průběžně pracuje na naplňování cílů AP tak, aby se Jihočeská univerzita dostala do souladu s Chartou a Kodexem.

Zdroj: Euraxess

 

Iniciační fáze

Přihlášení se k principům Charty a Kodexu 01. 12. 2017
Dotazníkové šetření (kvalitativní a kvantitativní část) 04 / 2018
Setkání fokusní skupiny 05 / 2018
Zpracování AP, Gap analýzy a OTM-R 04 – 11 / 2018
Odeslání AP, GAP analýzy a OTM-R Evropské komisi 30. 11. 2018
Výsledek hodnocení EK: drobné připomínky 20. 03. 2019
Odeslání upraveného AP a GAP analýzy 16. 05. 2019
Získání ocenění HR Award 22. 7. 2019

 

Finální výstupy

Akční plán (CZ)         Action plan (EN)
Gap analýza (CZ)   Gap analysis (EN)
OTM-R (CZ) OTM-R (EN)

 

Implementační fáze

Implementace kroků dle AP Průběžně od 1. 12. 2018
Osvětový Workshop HR Award  13. 11. 2019
Vnitřní hodnocení, tvorba revidovaného AP 08 / 2021
Implementace revidovaného AP 08 / 2021 – 08 / 2024
Vnitřní hodnocení a hodnocení na místě Evropskou komisí = obhájení ocenění 08 / 2024
Je-li ocenění obhájeno, začíná fáze obnovy Kontrola probíhá v tříletých cyklech

Dosavadní výstupy

Aktivita AP Výstup/ Output
1 R432 z 19.5.2020 Opatření rektora, kterým se vydává Etický kodex JU CZ
Rector´s Ordinance No.432_Stipulating the USB Code of Conduct EN
R 432 z 19. 5. 2020 - příloha 1 CZ
Rector´s Ordinance No.432_Annexe 1 EN
R 432 z 19. 5. 2020 - příloha 2 CZ
Rector´s Ordinance No.432_Annexe 2 EN
2 R433 z 19.5.2020 Opatření rektora, kterým se vydává Jednací řád Etické komise JU CZ
Rector´s Ordinance No.433_The Rules and Procedure of the USB Ethics Committee EN
Ombudsman Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích CZ
Ombudsman of the University of South Bohemia in České Budějovice EN
Podnět Ombudsmanovi JU (formulář stížnosti) CZ
Call for Investigation to the USB Ombudsman EN
R434 z 19.5.2020 Opatření rektora JU,
stanovující postup v případech obtěžování na pracovišti
CZ
Rector's Ordinance No.434 Dealing with Harassment in the Workplace EN
Dodatek číslo 1 z 19.5.2020 k Rozhodnutí rektora JU o zřízení Etické komise  Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (R253) CZ
Appendix no. 1  to the Rector's Ordinance Stipulating the USB Code of Conduct (R253) EN
3 Interní komunikační strategie JU CZ
Internal communication strategy EN
Příloha č.1_Seznam a stručný popis nejzásadnějších používaných IS_201201 CZ
Annexe 1: List of major information systems (IS) used at USB EN
4 Interní komunikační strategie JU CZ
Internal communication strategy EN
Příloha č.1_Seznam a stručný popis nejzásadnějších používaných IS_201201 CZ
Annexe 1: List of major information systems (IS) used at USB EN
5 Návod na zveřejnění inzerátu na stránkách Euraxess  CZ
How to publish an advertisement on Euraxess EN
Diagram: Nábor akademických pracovníků JU CZ
Diagram: Nábor neakademických zaměstnanců JU CZ
Podávání a vyřizování stížností od uchazečů CZ
Filling and Handling Job Applicants Complaints EN
Poučení o zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání CZ
Guidance on Processing of Personal Data of Job Applicants EN
6 Koncept Strategie rozvoje a vzdělávání zaměstnanců JU CZ
USB Staff Training and Development Strategy - Concept EN
9 Post-doc pozice na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (Doporučení) CZ
Postdoctoral positions at the University of South Bohemia in České Budějovice (Recommendation) EN
10 R 421 ze 17. 3. 2020
Opatření rektora k výkonu práce zaměstnanců JU mimo pracoviště zaměstnavatele – Homeworking
CZ
Rector's Ordinance on Performing Work for the University of South Bohemia in České Budějovice  outside the Employer's Workplace - Homeworking EN
R 421 ze 17. 3. 2020 - příloha CZ
Annex to Rector’s Ordinance No. R 421 EN

 

                      

PRACOVNÍ SKUPINA HR AWARD

 

 

Na činnost pracovní skupiny a naplňování jednotlivých fází dohlíží tzv. Řídící výbor, v jehož čele stojí rektor Jihočeské univerzity, prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., je složen ze zástupců vedení univerzity a vedoucích odborných pracovníků univerzity.

 

KONTAKT

Bc. Lucie Brucknerová

Telefon: +420 389 032 072

Mobil:   +420 735 700 527

E-mail:  lbrucknerova@jcu.cz

 

ZAJÍMAVÉ ODKAZY

EURAXESS Česká republika

EURAXESS JU