Ředitel CIT

a) Přímo podřízen rektorovi, metodicky řízen prorektorem pro řízení a vnější vztahy, kterému odpovídá za svoje činnosti,
b) přímo řídí zaměstnance HelpDesku CIT v oblasti administrativní činnosti,
c) přímo řídí vedoucí zaměstnance APS, SEPS, SSPS a HDKC,
d) řídí a koordinuje práce na CIT v návaznosti na zajišťované služby a agendy,
e) koordinuje a zajišťuje návrh Strategie rozvoje ICT služeb na JU,
f) je členem Rady ICT JU, koordinuje a navrhuje program jejích jednání,
g) koordinuje přípravu vnitřních norem a metodických pokynů v působnosti CIT,
h) vydává opatření a metodické pokyny v oblasti IT a bezpečnosti IT pro zaměstnance všech součástí JU,
i) koordinuje výběrová řízení v oblasti působnosti CIT,
j) řídí a koordinuje práce v rámci projektové činnosti CIT,
k) řídí ISMS na JU, je ředitelem ISMS a členem bezpečnostního fóra JU,
l) řeší bezpečnostní incidenty v IT oblasti na JU,
m) připravuje rozpočet celouniverzitních IT služeb a kontroluje jeho čerpání,
n) koordinuje nákup celouniverzitních SW licencí,
o) poskytuje konzultace fakultám, součástem JU a útvarům rektorátu,
p) koordinuje smluvní vztahy týkající se připojení JU do sítě CESNET2 a nepřímého připojování jiných organizací do sítě národního výzkumu,
q) na základě plné moci rektora zastupuje JU na valných hromadách CESNET, z.s.p.o.