Zpráva pro tisk z 25. zasedání SpR JU - 5.12.2006


Zpráva pro tisk z 25. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

V úterý 5. prosince 2006 se v zasedací místnosti rektorátu JU v budově Auly JU (tzv. budova Bobík) uskutečnilo již 25. zasedání Správní rady JU, které bylo zároveň posledním zasedáním v roce 2006.

Zasedání se zúčastnila také děkanka Zemědělské fakulty JU prof. M. Hrabánková, která informovala členy Správní rady JU o zřízení Ekonomické fakulty JU k 1. lednu 2007, a ve stručnosti představila rozvojové záměry této nové fakulty v klíčových oblastech její činnosti (studium, věda a výzkum, kvalifikační struktura apod.). Prof. M. Hrabánková dále informovala o dalším směřování technologicky zaměřených kateder, které zůstanou ve svazku Zemědělské fakulty JU po vzniku Ekonomické fakulty JU.

Správní rada JU dále v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., vydala předchozí písemné souhlasy č. 129 – 142, kterými byly schváleny tři návrhy na prodej nemovitého majetku ve vlastnictví JU, dvě úplatná a jedno bezúplatné nabytí nemovitého majetku do vlastnictví JU, uzavření šesti smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen na pozemcích JU, uzavření jedné smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch JU a vydání jednoho souhlasného prohlášení o zániku věcného břemene.

V roce 2006 proběhla dvě řádná zasedání Správní rady JU (v pořadí č. 24 a 25) a čtyři hlasování formou per rollam. Celkem bylo vydáno rekordních 40 předchozích písemných souhlasů Správní rady JU. Pro porovnání: v roce 2005 bylo těchto souhlasů vydáno 26, v roce 2004 jen 13.

V Českých Budějovicích dne 7. 12. 2006

Ing. Vladimír Jandík v.r.
předseda Správní rady JU