Zpráva pro tisk z 21. zasedání SpR JU - 28.4.2005


Zpráva pro tisk z 21. zasedání Správní rady Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 28. dubna 2005 se v zasedací místnosti rektorátu JU v budově Auly JU (tzv. budova Bobík) uskutečnilo 21. zasedání Správní rady JU. Význam tohoto zasedání podtrhuje skutečnost, že se jednalo o první řádné zasedání po téměř tříměsíční pauze, která byla způsobena poklesem počtu členů Správní rady JU pod zákonem stanovené minimum, což způsobilo neusnášeníschopnost Správní rady JU a nemožnost jejího řádného fungování. S účinností k 15. březnu 2005 byla usnášeníschopnost Správní rady JU obnovena, a to jmenováním nových členů Správní rady JU, které na návrh rektora JU jmenovala na šestileté funkční období ministryně školství, mládeže a tělovýchovy JUDr. Petra Buzková. Správní rada JU má v současné době dvanáct členů, kterými jsou:

 • Mgr. Vlasta Bohdalová - náměstkyně primátora Statutárního města České Budějovice pro školství, kulturu, zdravotnictví a sociální věci
 • Ing. Zdeněk Daňka - poradce hejtmana Jihočeského kraje
 • JUDr. Petr Dušek - krajský státní zástupce
 • Ing. Václav Hanke, CSc. - ředitel odboru programů výzkumu a vývoje MŠMT
 • Ing. Jan Hůda - generální ředitel Rybářství Třeboň, a.s.
 • Ing. Jiří Chmel - ředitel regionálního odboru Státního zemědělského intervenčního fondu České Budějovice
 • Ing. Vladimír Jandík - ředitel pobočky České národní banky v Českých Budějovicích
 • Ing. Jan Kubeš - předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory
 • Ing. Václav Pauch - ředitel Úřadu práce v Prachaticích
 • Mgr. Ing. Miroslav Šimek – vedoucí Územního pracoviště Pozemkového fondu ČR v Českých Budějovicích
 • Ing. František Štangl - uvolněný člen Rady Jihočeského kraje a starosta města Nové Hrady
 • doc. Ing. Zdeněk Žemlička, CSc. – přednosta Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – odloučené pracoviště Jindřichův Hradec

Správní rada JU na svém 21. zasedání zvolila na základě tajné volby své nové předsednictvo - předsedou Správní rady JU byl zvolen Ing. Vladimír Jandík, který funkci předsedy vykonával již v minulém funkčním období; místopředsedy byli zvoleni Ing. Václav Hanke, CSc. a JUDr. Petr Dušek, kteří tuto funkci již vykonávali také v minulém funkčním období.

SpR JU dále projednala v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., Výroční zprávu o činnosti JU v roce 2004, Výroční zprávu o hospodaření JU za rok 2004 a Rozpočet JU v roce 2005. Přítomní členové Správní rady JU byli dále rektorem JU informováni o nejdůležitějších rozvojových záměrech JU v nejbližších letech, ke kterým patří zejména vznik Filozofické fakulty JU, optimalizace struktury Zemědělské fakulty JU a příprava vzniku samostatného ústavu ekonomických studií. Z plánovaných investičních akcí je možné mezi nejvýznamnější zařadit výstavbu univerzitní knihovny s pavilonem humanitních oborů a aulou, rekonstrukci objektu Vltava pro potřeby Zdravotně sociální fakulty JU a rekonstrukci stavby a technologie menzy JU v areálu Čtyři Dvory podle současných hygienických požadavků se záměrem rozšířit a zkvalitnit nabídku stravovacích služeb.

SpR JU dále v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., vydala předchozí písemné souhlasy č. 76 – 85, kterými byly schváleno pět návrhů na prodej nemovitého majetku ve vlastnictví JU, jeden nákup nemovitého majetku do vlastnictví JU, uzavření tří smluv o zřízení věcných břemen na pozemcích JU a vydání jednoho souhlasného prohlášení k uznání duplicitního vlastnictví.

V Českých Budějovicích dne 2. 5. 2005

JUDr Petr Dušek v.r.
místopředseda Správní rady JU