2020

R 417 z 21. 1. 2020
Opatření rektora JU o organizaci akademického roku 2020/2021
R 418 z 30. 1. 2020
Zásady pro ubytování studentů JU pro akademický rok 2020/2021
R 420 z 31. 1. 2020
Opatření rektora ke stanovení evidence pracovní doby akademických pracovníků na JU
R 420 příloha
R 421 ze 17. 3. 2020
Opatření rektora k výkonu práce zaměstnanců JU mimo pracoviště zaměstnavatele – Homeworking
R 421 ze 17. 3. 2020 - příloha
R 422 z 24. 3. 2020
Opatření rektora o postupu při provádění kontrol dodržování stanoveného režimu dočasně práce neschopného zaměstnance v době prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti
R 422 z 24. 3. 2020 - příloha 1
R 422 z 24. 3. 2020 - příloha 2
R 423 z 24. 3. 2020
Rozhodnutí rektora JU o mimořádných opatřeních v oblasti studia v LS 2019/2020
R 424 z 31. 3. 2020
Opatření rektora pro personální politiku, které určuje zařazení prací neakademických zaměstnanců do pracovních skupin – Katalog pracovních míst
R 424 z 31. 3. 2020 - příloha
R 425 z 1. 4. 2020
Rozhodnutí rektora o počtu prorektorů JU a oblast jejich působnosti
R 427 z 16. 4. 2020
Opatření rektora o postupu při zřízení pracovního místa mimořádného profesora a jeho obsazení na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
R 432 z 19. 5. 2020
Opatření rektora, kterým se vydává Etický kodex JU
R 432 z 19. 5. 2020 - příloha 1
R 432 z 19. 5. 2020 - příloha 2
R 433 z 19. 5. 2020
Opatření rektora, kterým se vydává Jednací řád Etické komise JU
R 434 z 19. 5. 2020
Opatření rektora stanovující postup v případech obtěžování na pracovišti
R 435 z 27. 5. 2020
Opatření rektora JU o určení výše ubytovacího stipendia a termínů jeho výplaty v roce 2020
R 436 z 2. 6. 2020
Opatření rektora, kterým se stanoví pravidla pro provoz elektronické pošty na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
R 436 - Dodatek č. 1 z 2. 9. 2020
R 438 z 15. 6. 2020
Opatření rektora JU, kterým se stanovují pravidla využívání benefitních mobilních služeb zaměstnanci JU (T- Mobile program)
R 439 z 16. 6. 2020
Opatření rektora JU k poskytování náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (karanténě)
R 440 z 17. 6. 2020
Opatření rektora ke jmenování komise pro posouzení škod na majetku rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
R 441 z 30. 6. 2020
Opatření rektora k užívání webové aplikace Revisio
R 441 z 30. 6. 2020 - příloha
R 442 z 3. 8. 2020
Rozhodnutí rektora o konání voleb do Akademického senátu JU pro období 2020-2023
R 443 z 10. 8. 2020
Opatření rektora k vyhlášení Zásad Grantové agentury JU
R 444 z 10. 8. 2020
Opatření rektora k zahájení řízení pro udělení interních grantů Grantové agentury JU pro rok 2021
R 446 z 30. 9. 2020
Opatření rektora k řízení rizik na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
R 447 z 8. 10. 2020
Opatření rektora, kterým se stanoví řád pro udělování čestných hodností, čestných titulů, medailí a ocenění Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
R 448 z 20. 10. 2020
Rozhodnutí rektora o hlasování v elektronické formě při volbách do Akademického senátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro období 2020 - 2023
R 449 z 2. 11. 2020
Opatření rektora k prověrkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2020
R 450 z 18. 11. 2020
Opatření rektora k posuzování splnění podmínky předchozího vzdělání uchazečů o studium
R 451 z 3. 12. 2020
Opatření rektora JU k zavedení systému procesního řízení na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích
R 452 z 4. 12. 2020
Opatření rektora ke zveřejňování bakalářských, diplomových, disertačních, rigorózních a habilitačních prací
R 424 dodatek č. 1
R 453 z 9. 12. 2020
Opatření rektora, kterým se stanoví způsob realizace Business Intellingence na JU
R 453 příloha č. 1
R 454 z 9. 12. 2020
Opatření rektora k nejnižší úrovni zaručené mzdy
R 455 z 16.12. 2020
Opatření rektora JU o určení výše a termínů výplaty ubytovacího stipendia za měsíc říjen až prosinec 2020
R 456 z 30. 12. 2020
Opatření rektora, které stanovuje standardy odborných činností při řízení a správě JU
R 456 - příloha č. 1
R 456 - příloha č. 2
R 456 - příloha č. 3