Pozvánka na Den otevřených dveří Jihočeské univerzity / 20. 1.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích zve srdečně všechny zájemce o studium, jejich rodiče i širokou veřejnost na Den otevřených dveří, který se koná v pátek dne 20. ledna 2012 na všech součástech Jihočeské univerzity.

Program na jednotlivých fakultách:

Ekonomická fakulta

Studentská 13, 370 05 České Budějovice - Čtyři Dvory
tel.: 389 032 510, 389 032 522, 389 032 523
e-mail: studijni-ef@jcu.cz (studijní oddělení)

Prezentace nabídky studia na Ekonomické fakultě v akademickém roce 2012/2013 se základními informacemi a o podmínkách přijímacích zkoušek se uskuteční v pavilonu F (učebna F3) v 9.00, 11.00 a ve 13.00 hodin.

Podrobnější informace o studijních oborech poskytnou garanti studijních oborů v pavilonu učeben F (učebny F1 a F6 – podle studijních oborů) a učitelé na katedrách v době od 9.00 do 16.00 hodin.

V uvedené době lze navštívit a prohlédnout si pracoviště jednotlivých kateder fakulty.

Veškeré akce „Dne otevřených dveří“ se uskuteční v areálu Ekonomické fakulty a budou zveřejněny na informační tabuli před děkanátem fakulty (Studentská 13, České Budějovice - Čtyři Dvory). Pozvánka a harmonogram Dne otevřených dveří na EF JU zveřejněn na webových stránkách, adrese: http://www.ef.jcu.cz/education/applicants/

********************************

Fakulta rybářství a ochrany vod

Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany
tel.: 387 774 646, 387 774 601

e-mail: studijni@frov.jcu.cz (studijní oddělení)

Prezentace o fakultě, studijních oborech na fakultě a o podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2012/2013 proběhnou na Ústavu akvakultury (FROV JU), Husova 458/102, 370 05 České Budějovice v 9.00, 11.00 a 13.00 hodin.

V čase od 9.00 do 15.00 hod. budou rovněž na uvedeném místě zpřístupněny výukové prostory fakulty. Ve vybraných učebnách bude možné shlédnout dokument o Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém ve Vodňanech, naučné dokumenty z produkce naší fakulty a jiné zajímavosti. Mimo výše uvedené časy bude možné získat základní informace o studiu na studijním pracovišti. Zájemci o komplexní systémy v přírodních a společenských vědách mohou navštívit také Školu komplexních systémů v Nových Hradech.

Více informací o studiu získáte na webových stránkách fakulty www.frov.jcu.cz v sekci „PRO ZÁJEMCE O STUDIUM“. Bližší informace o Dnu otevřených dveří získáte od ledna tamtéž v podsekci „Den otevřených dveří“.

********************************

Filozofická fakulta

Branišovká 31a, 370 05 České Budějovice
tel.: 389 034 803, 389 034 804, 389 034 811

e-mail: studijni@ff.jcu.cz (studijní oddělení)

Informační blok pro všechny zájemce o studium se koná v 9.30 a ve 12.00 hodin v přednáškovém sále P1 v budově Filozofické fakulty JU (1. patro).

V 10.30 a ve 13.00 hodin následují prezentace jednotlivých studijních oborů – jejich přesný harmonogram je zveřejněn na webových stránkách fakulty www.ff.jcu.cz v části STUDIUM – Informace pro uchazeče o studium – Den otevřených dveří.

********************************

Pedagogická fakulta

Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
tel.: 389 033 026, 389 033 040-3, 389 033 128
e-mail: studijni@pf.jcu.cz (studijní oddělení)

v 8,30 a v 11.30 hodin prezentace studijního oboru Arteterapie,

v 10.00 a ve 13.00 hodin prezentace studijních oborů Hudební výchova a ZUŠ (HV), Německý jazyk, Tělesná výchova, Tělesná výchova a sport, (jednooborové, dvouoborové), Informační technologie, Francouzský jazyk, Španělský jazyk,  Psychologie (jednooborové, dvouoborové, doktorské), Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Výchova ke zdraví,

Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví, Historie, Dějepis,

v 8.30, 11.30 a ve 14.30 hodin prezentace všech ostatních studijních oborů.

Vždy v budově děkanátu Pedagogické fakulty JU v Jeronýmově ul. č. 10 (poblíž OD Prior, asi 400 metrů od vlakového i autobusového nádraží směrem k centru města).

Zástupci jednotlivých kateder, resp. studijních oborů předají zájemcům informace o studiu a požadavcích k přijímacím zkouškám.

Na nástěnce studijního oddělení u hlavního vchodu do budovy budou zveřejněny všechny potřebné informace o dislokaci jednotlivých konzultačních míst (čísla učeben, patro, atd.).

********************************

Přírodovědecká fakulta

Branišovská 31, 370 05 České Budějovice - Čtyři Dvory
tel.: 389 032 262

e-mail: studijni@prf.jcu.cz (studijní oddělení)

Po informačním výkladu (začátky a místa konání pro jednotlivé skupiny oborů budou zveřejněny na webových stránkách fakulty začátkem ledna 2012) následuje prohlídka laboratoří, pracovišť a učeben Přírodovědecké fakulty a vybraných pracovišť ústavů Akademie věd ČR.

Součástí „Dne otevřených dveří“ na Přírodovědecké fakultě je promítání unikátních filmů s přírodovědnou tematikou a možnost besedovat se studenty Přírodovědecké fakulty. Podrobné aktuální informace o všech akcích připravených pro zájemce o studium budou uveřejněny začátkem ledna na http://www.prf.jcu.cz/.

********************************

Teologická fakulta

Kněžská 8, 370 01 České Budějovice
tel.: 389 033 512, 389 033 513, 389 033 504

e-mail: studijni@tf.jcu.cz (studijní oddělení)

Prezentace všech studijních oborů proběhne v budově Teologické fakulty, Kněžská ulice 8 (poblíž náměstí Přemysla Otakara II.), v učebně č. 210 ve druhém poschodí v 10.00 a ve 13.00 hodin.

V místě budou podány základní informace o podmínkách přijímacích zkoušek, k dispozici budou přihlášky a informační letáky o studiu.

********************************

Zdravotně sociální fakulta

Jírovcova 24/1347, 370 04 České Budějovice
tel.: 389 037 730, 389 037 734 - 39

e-mail: polenova@zsf.jcu.cz (studijní oddělení)

od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.00 hodin

Informace o studijních oborech Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory - bakalářské studium, Ochrana veřejného zdraví, Zdravotní laborant, Nutriční terapeut, Radiologický asistent, Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE, Sociální práce ve veřejné správě, Speciální pedagogika - vychovatelství, Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory, Health and Social Care Management – navazující magisterské studium, Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví a Civilní nouzová připravenost – navazující magisterské studium budou poskytovány v budově Zdravotně sociální fakulty, „Vltava“ J. Boreckého 1167/27.

Informace o studijních oborech Všeobecná sestra, Nurse, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář, Fyzioterapie a Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech – navazující magisterské studium budou poskytovány v budově Zdravotně sociální fakulty, U Výstaviště 26.

U vchodu do budov bude umístěna tabule s informacemi, ve které posluchárně jsou zástupci kateder, kteří budou poskytovat potřebné informace. V místě budou k dispozici přihlášky a informační letáčky o studiu. Fakulta bude pořádat i přípravné kurzy pro uchazeče o studium. Přihlášky lze vyzvednout na Dni otevřených dveří nebo na www stránkách fakulty.

Kromě poskytnutí základních informací garanty konkrétních studijních oborů, bude ve vestibulu ZSF v budově J. Boreckého 1167/27 probíhat výstava fotografií programu Pět P a výstava fotografií na téma Sociální práce s dětmi v Zambii. Zároveň budeme promítat dokument ČT o humanitární pomoci Zambii, na níž se pedagogové a studenti ZSF JU aktivně podílejí nebo informační DVD o naší fakultě a DVD o Canisterapii. Přítomni budou i studenti, kteří jsou do těchto činností zapojeni. Ti budou mít možnost prezentovat všechny své práce a poskytovat veřejnosti podrobnější informace.

********************************

Zemědělská fakulta

Studentská 13, 370 05 České Budějovice - Čtyři Dvory
tel.: 389 032 519, 389 032 520, 389 032 521, 389 032 541

e-mail: hasman@zf.jcu.cz (studijní oddělení)

Prezentace nabídky studia na Zemědělské fakultě v akademickém roce 2012/2013 se základními informacemi a podmínkách přijímacích zkoušek se uskuteční v pavilonu učeben M (učebna M6 – v areálu vyznačeno ukazateli) v 9.00, 11.00 a ve 13.30 hodin.

Prezentace bakalářských studijních oborů: Agroekologie, Agropodnikání, Biologie a ochrana zájmových organismů, Biotechnologie zpracování biomasy, Dopravní a manipulační prostředky, Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině, Zemědělská technika: obchod, servis a služby Zemědělské biotechnologie, Zootechnika, Zemědělství.

Prezentace navazujících magisterských studijních oborů: Agroekologie, Agropodnikání, Biologie a ochrana zájmových organismů, Fytotechnika, Pozemkové úpravy a převody nemovitostí, Rostlinné biotechnologie, Zemědělské inženýrství, Zootechnika, Živočišné biotechnologie.

Podrobnější informace o studijních oborech poskytnou garanti studijních oborů v učebnách fakulty (viz www.zf.jcu.cz - Informace pro zájemce o studium - Den otevřených dveří) a učitelé na katedrách v době od 9.00 do 15.00 hodin.

V uvedené době lze navštívit a prohlédnout si pracoviště jednotlivých kateder fakulty. V rámci Dne otevřených dveří si mohou zájemci také prohlédnout provoz Školního zemědělského podniku v areálu JU a chovy akvarijních ryb na katedře biologických disciplín.Veškeré akce „Dne otevřených dveří“ se uskuteční v areálu Zemědělské fakulty JU (viz www.zf.jcu.cz - Informace pro uchazeče - Den otevřených dveří).

********************************

Dostupnost fakult linkami MHD od nádraží ČD a autobusového nádraží:

Ekonomická fakulta: Linkou č. 3 (z centra města) do stanice „Vysokoškolské koleje“ nebo linkou č. 1 (z centra města i linkou č. 14) do stanice „U parku“.

Fakulta rybářství a ochrany vod: Linkou č. 1 a č. 5 do stanice „Evžena Rošického“.

Filozofická fakulta: Linkou č. 3 do stanice „Jihočeská univerzita“.

Pedagogická fakulta: Pěšky Lannovou třídou směrem do centra k OD PRIOR.

Přírodovědecká fakulta: Linkou č. 3 do stanice „Jihočeská univerzita“.

Teologická fakulta: Pěšky Lannovou třídou směrem k náměstí Přemysla Otakara II.

Zdravotně sociální fakulta: Budova v ulici U Výstaviště linkou č. 1 do stanice "U parku".

Budova v ulici J. Boreckého linkou č. 1, do stanice „E. Rošického“ nebo linkou č. 5 a č. 9 do stanice „Vltava – střed“. Budova se nachází naproti obchodnímu domu TESCO.

Zemědělská fakulta: Linkou č. 3 (z centra města) do stanice „Jihočeská univerzita“.

Foto ze Dne otevřených dveří na Jihočeské univerzitě v roce 2011