Informace k omezení provozu na JU od 12. 4. 2021

Vážené kolegyně a kolegové,
Vážené studentky a studenti,

na základě usnesení vlády ČR č. 353, ze dne 6. dubna 2021, k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví shrnujeme, jaká aktuálně platí omezení z hlediska provozu JU. Většina stávajících pravidel zůstává beze změny, změny oproti dříve vyhlášeným pravidlům jsou zvýrazněny tučným písmem.

Nadále se až na uvedené výjimky zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na výuce. Dále není možné konat jazykové zkoušky pořádané pro veřejnost, s výjimkou zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti. Výuka bude probíhat distanční formou ve stávajícím režimu nastaveném fakultami.

Povoleny jsou tyto prezenční vzdělávací aktivity:

  • účast na zkouškách a dalších formách ověřování výsledků studia s max. 10 účastníky zkoušky v jeden čas v jedné místnosti;
  • individuální konzultace a další aktivity související se zpracováním kvalifikačních prací;
  • klinická a praktická výuka a praxe studentů zdravotnických studijních programů;
  • pedagogická praktická výuka a praxe studentů v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy;
  • praktická výuka a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních;
  • praktická příprava na výkon regulovaného povolání sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;
  • praxe studentů, kde to provoz příslušných pracovišť s ohledem na pandemickou situaci umožňuje;
  • přijímací zkoušky za účasti nejvýše 20 osob.

 

Ubytování na kolejích a návštěvy Akademické knihovny za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury se řídí stávajícím režimem uvedeným v příslušných rozhodnutích ředitele KaM a ředitelky AK JU.

Prosím, respektujte rovněž aktuálně uplatňovaná nařízení a doporučení ohledně ochrany dýchacích cest, používání desinfekce apod. V budovách JU se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek dle příslušných norem (FFP2, KN 95). V této oblasti došlo ke zpřísnění opatření MZ ČR, zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující normy ČSN EN 14683+AC od 12. dubna již nejsou postačující. Výjimkou mohou být vzdělávací aktivity (zkoušky), jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). V případě aktivit, kdy je nezbytné, aby student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od studentů.

Výše uvedené je aktuálně vyhlášeno s účinností do odvolání (zvýrazněné změny jsou účinné od 12. dubna). V případě, že se změní okolnosti a spolu s tím i závazná pravidla, jimiž se JU musí řídit, budeme Vás o tom opět informovat.

 

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
rektor

 

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
prorektor pro studium