Informace k omezení provozu na JU od 10. 5. 2021

Vážené kolegyně a kolegové,
Vážené studentky a studenti,

na základě usnesení vlády ČR č. 438 ze dne 6. května 2021, k mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, došlo s účinností od 10. května k úpravě dříve vyhlášených omezení provozu vysokých škol. Povolena byla praktická výuka pro studenty všech ročníků a bylo zrušeno omezení počtu účastníků hromadné zkoušky (omezení nově není dáno počtem účastníků, ale velikostí místnosti, kde se zkouška koná, tj. nutností zachovat min. rozestupy 1,5 m). Ostatní opatření, včetně povinného preventivního testování, zůstávají v platnosti. Aktuálně platná omezení shrnujeme níže:

Nadále se až na uvedené výjimky zakazuje osobní přítomnost studentů a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání na výuce. Dále není možné konat zkoušky pořádané pro veřejnost, s výjimkou zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti.

Povoleny jsou tyto prezenční vzdělávací aktivity:

  • účast na zkouškách a dalších formách ověřování výsledků studia, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru;
  • individuální konzultace a další aktivity související se zpracováním kvalifikačních prací;
  • klinická, praktická výuka a praxe studentů všech oborů a ročníků studia;
  • přijímací zkoušky, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru (uchazeči předloží doklad o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, nebo doklad o prodělaném onemocnění covid-19, nebo certifikát MZ o provedeném očkování).

 

V rámci výuky není povolen zpěv a sportovní činnosti, s výjimkou studijních programů, ve kterých jsou tyto čin­nosti stěžejní součástí studijního programu; zpěv je případně povolen za osobní přítomnosti nejvýše 6 studentů v místnosti.

Účast na výše uvedených vzdělávacích aktivitách je umožněna pouze tehdy, pokud student nemá příznaky onemocnění COVID-19 a předloží doklad o provedeném preventivním testu s negativním výsledkem, nebo doklad o příslušné výjimce z nařízení o preventivním testování (podrobněji viz dříve vyhlášená pravidla).

V případě širšího obnovení prezenční výuky bude fakulta studenty informovat o novém nastavení rozvrhu výuky, aby nedocházelo ke kolizi výuky prezenční a distanční nebo ke kolizi výuky praktických předmětů se zkouškami, dle již zavedených zvyklostí.

Ubytování na kolejích a provoz Akademické knihovny se řídí režimem uvedeným v příslušných rozhodnutích ředitele KaM a ředitelky AK JU.

Prosím, respektujte rovněž aktuálně uplatňovaná nařízení a doporučení ohledně ochrany dýchacích cest, použí­vání desinfekce apod. V budovách JU se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek dle příslušných norem (FFP2, KN 95). Výjimkou mohou být vzdělávací aktivity (zkoušky), jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje). V případě aktivit, kdy je nezbytné, aby student při výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od studentů.

Výše uvedené je aktuálně vyhlášeno s účinností do odvolání. V případě, že se změní okolnosti a spolu s tím i závazná pravidla, jimiž se JU musí řídit, budeme Vás o tom opět informovat.

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
rektor

PaedDr. Petr Bauman, Ph.D.
prorektor pro studium