Simulační centrum pro zdravotnické obory Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (SLNO)

Identifikační údaje projektu

Název:

Simulační centrum pro zdravotnické obory Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (SLNO)

Registrační číslo:

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002409

Termín realizace:

12/2017 – 10/2020

Aktuální stav:

Projekt v udržitelnosti

Příjemce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:

- Projekt nemá partnery -

Dotační program:

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

 

Na přípravu projektové žádosti jsou čerpány finanční prostředky z dotačního programu Jihočeského kraje:

Podpora přípravy projektových záměrů strategických projektů pro Jihočeský kraj v souladu s Krajskou přílohou k národní RIS3

 

Anotace projektu

Cílem projektu je vybudovat simulační centrum pro praktickou výuku nelékařských zdravotnických studijních programů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých  Budějovuicích (ZSF JU), dále také jen projekt „SLNO“: Ošetřovatelství, Porodní asistence a Specializace ve zdravotnictví, prostřednictvím stavební úpravy části stávající budovy JU a k ní vybudování přístavby vč. pořízení souvisejícího přístrojového, technologického a materiálového vybavení. Projekt povede k uspokojení dlouhodobě sílící společenské poptávky a poptávky trhu práce po absolventech nelékařských oborů. Projekt je komplementární k projektu Rozvoj JU – ESF.

Přínos projektu je třeba vnímat ve dvou rovinách, a to lokální (fakultní) a globální (celospolečenský).

ZSF JU v současné době nedisponuje odpovídajícími prostorovými kapacitami a potřebným přístrojovým vybavením vhodným pro praktickou výuku výše uvedených studijních programů. Z lokálního hlediska má tedy projektový záměr za cíl odstranit tento deficit a podpořit vytvoření podmínek pro zásadní inovaci stávajících prakticky orientovaných nelékařských studijních programů. 

Z globálního hlediska projektový záměr reflektuje celosvětové trendy sílící celospolečenské poptávky po zdravotnických absolventech. Simulační centrum bude představovat významný krok k navýšení vysoce kvalifikovaných a přitom velmi prakticky zdatných absolventů klíčových nelékařských oborů: Všeobecná sestra; Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech; Porodní asistentka a Zdravotnický záchranář. Je třeba zdůraznit, že vybudování simulačního centra uvažovaných parametrů a oborové orientace je téma, které svou nadčasovostí a progresivností do značné míry přesahuje danou dobu, lokalitu i region. Projektový záměr povede ke zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce prostřednictvím rozvoje žádoucích dovedností studentů, aby byli co nejlépe připraveni pro praxi. ZSF JU hledá nové inovativní možnosti výuky, které umožní studentům co nejbližší spojení s praxí a co nejkvalitnější nácvik všech dovedností v co nejrealističtějším prostředí bez toho, aby byl v důsledku možných chyb studentů (začátečníků v oboru) ohrožen pacient.

Očekávané pozitivní dopady projektu:

Z pohledu JU: Stimulující a příznivé pracovní prostředí pro VaV pracovníky; Pozitivní změny v pracovní kultuře; Připojení se k celoevropské síti špičkových VaV pracovníků a organizací; Zvýšená kvalita péče o lidské zdroje; Zvýšená mezinárodní viditelnost a atraktivita; Zvýšení příležitostí pro získání prostředků na VaV z grantů EK; Zvýšení kvalitativních podmínek pro vnitřní hodnocení; Zvýšení zájmu mladé generace i široké veřejnosti o vědu.

Z pohledu výzkumníka: Uznávání práv profesionála; Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru; Respektování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem; Zaručení transparentního náboru a výběru; Zaručení transparentního ohodnocení; Přístup k odbornému i kompetenčnímu rozvoji; Připojení se k celoevropské síti špičkových VaV pracovníků a organizací; Zvýšení příležitostí pro získání prostředků na VaV z grantů EK.

Cíle projektu

Zdravotnické obory včetně těch nelékařských mají dlouhodobě obrovský celospolečenský význam, jelikož jejich absolventi v praxi přispívají k záchraně životů a zlepšení zdravotního stavu populace. Lidé s tímto profesním zaměřením nás provází od narození až po terminální stádia života včetně období nemoci, urgentní stavy nevyjímaje. Kvalitní výuka studentů zdravotnických nelékařských oborů a jejich důkladná praktická příprava je pro stávající úroveň zdravotnictví naprosto klíčová, neboť v praxi jsou počiny studentů a absolventů těchto oborů velmi kriticky sledovány, protože jakékoli pochybení v jejich práci vede k ohrožení, poškození nebo dokonce úmrtí člověka.

Kvalitní příprava budoucích zdravotnických pracovníků je nezbytná, a proto v rámci projektu SLNO plánujeme vybudovat malou virtuální nemocnici. Tato virtuální nemocnice bude prostorově oddělena od stávajícího provozu budovy a bude mít také specifický provozní režim podobný režimu ve skutečné nemocnici. Simulační výuka bude probíhat v tzv. simulačních laboratořích, jejichž vybudování a zprovoznění je hlavním cílem tohoto projektu. Bázi simulačního centra tvoří ovládací místnost (velín), simulační místnosti pro praktickou výuku a místnost pro debriefing vč. technického zázemí. Velín představuje hlavní koordinační středisko. Z něj budou řízeny simulované situace. Simulační místnosti jsou budovány pro zdravotnickou záchrannou službu, porodnictví a neonatologii a intenzivní péči. V nich budou probíhat scénáře simulační výuky řízené z velínu. Součástí simulačního centra bude rovněž inspekční pokoj a dva nemocniční pokoje. Místnost pro debriefing bude sloužit jako prostor pro zpětnovazební mechanismus pro studenty a pedagogy, kde bude docházet k vyhodnocení práce studentů, kterou odváděli na základě vybraného scénáře v simulační místnosti. Všechny místnosti budou vybaveny kvalitní AV technikou, která bude zaznamenávat simulační výuku na server, z něhož bude zajištěn přenos do místnosti debriefingu. 

 

Struktura aktivit projektu

V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity (KA):

  • KA 1 - Příprava projektu
  • KA 2 - Pořízení infrastruktury a vybavení objektu
  • KA 3 - Řízení projektu

V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity (KA).

  • Aktivita (a) - nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami pro získání ocenění HR Award
  • Aktivita (b) - řízení projektu
  • Aktivita (c) - strategické nastavení a rozvoj vnitřního hodnocení výzkumné organizace
  • Aktivita (f) - strategické nastavení a rozvoj popularizace výzkumu a vývoje

Finanční rámec projektu

 

Rozpočet (v mil. Kč)

Procentuální podíl (v %)

Celkový rozpočet

57, 6

100

Výše dotace EU

49,0

85

Výše dotace veřejných zdrojů

5,8

10

Výše vlastního kofinancování

2,8

5

pozn.: částky matematicky zaokrouhleny na jedno desetinné místo. 

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1