Rozvoj JU - ERDF II

Identifikační údaje projektu

Název:

Rozvoj JU - ERDF II

Registrační číslo:

CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013254

Termín realizace:

10/2019 – 02/2022

Aktuální stav:

Projekt v udržitelnosti

Příjemce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:

- Projekt nemá partnery -

Dotační program:

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

 

 

Anotace projektu

Předmětem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury s důrazem na odstranění bariéry v přístupu ke studiu na JU, a to prostřednictvím:
1) Stavebních úprav vzdělávacích objektů a pořízením technického vybavení sloužící převážně pro studenty se specifickými potřebami
2) Modernizace prostor pedagogicko-psychologické poradny sloužící převážně studentům s psychickými problémy
3) Modernizace přístrojového vybavení, která má za cíl podpořit nové trendy ve vzdělávání

Projekt Rozvoj JU - ERDF II vzniká jako doplňková investiční podpora projektu Rozvoj JU – ESF II.

Projekt je zaměřen na celospolečenský problém reflektující celosvětové trendy odmítající jakékoliv diskriminační přístupy. Důležitou celospolečenskou hodnotou, kterou JU zastává, jsou rovné příležitosti pro každého člověka. Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami ve vysokoškolském vzdělávání a snížení jejich studijní neúspěšnosti jsou jedněmi z hlavních cílů vzdělávací politiky ČR v oblasti terciálního vzdělávání. JU si je v tomto směru dlouhodobě vědoma nejen své společenské odpovědnosti, ale také pozitivního potenciálu, který společné vzdělávání přináší akademické obci. Dlouhodobě je na JU také vnímáno zpřístupňování studia jako jednu z cest k dosažení podnětné a vzájemně obohacující různorodosti.
Pro všechny studenty chceme vytvořit prostředí, kde budou moci plně uplatnit svoje schopnosti, aniž by přitom byly snižovány studijní požadavky, protože jakékoliv onemocnění objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti. Výsledkem by měla být minimalizace specifických potřeb studentů vznikajících interakcí jejich zdravotního stavu a prostředí. Na základě zamýšleného projektového záměru bude studentům poskytnuta adekvátní podpora v individualizované formě a míře, s využitím moderních technologií a metod a dalších podpůrných opatření.

Součástí projektu je také zaměření na výuku na Přírodovědecké fakultě JU v oblasti vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí, která v současné době nedisponuje odpovídajícím vybavením, díky němuž dochází k nedostatečnému přizpůsobování formě a obsahu výuky v nejrychleji se rozvíjejících disciplín ve vědách o živé přírodě. Díky projektovému záměru bude tento stav zásadně napraven zaváděním nejmodernějších metodických trendů a postupů do výuky. Projektový záměr klade důraz na provázanost s praktickou výukou.

Cíle projektu

Cílem projektu je zkvalitnit vzdělávací infrastrukturu, která umožní vytvořit pro studenty, zvláště pak pro studenty se specifickými potřebami (SSP), vstřícné a přístupné studijní prostředí, a to prostřednictvím:

  1. Stavebních úprav, které významně zlepší fyzickou (architektonickou) přístupnost 8 výukových objektů ve vlastnictví JU.
  2. Modernizace stávajícího technického vybavení Centra podpory studentů se specifickými potřebami a pořízení nových přístrojů, které zvýší kvalitu poskytovaných služeb pro SSP.
  3. Modernizace pedagogicko-psychologické poradny (změna prostorových dispozic vybrané místnosti s cílem zřízení dvou konzultačních pracovišť s příslušným zázemím, vč. čekárny a společné terapeutické místnosti).
  4. Inovace a zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na PřF JU – zavedení moderních trendů modulární a badatelsky orientované výuky v oblasti vzdělávání Biologie, ekologie a životní prostředí. V rámci projektu dojde k rozšíření vybavení studentských laboratoří o nejmodernější přístrojové zázemí a vytvoření podmínek pro samostatnou práci studentů.

Struktura aktivit projektu

V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity (KA). Některé KA jsou z důvodu rozsahu řešené problematiky dále logicky členěny na dílčí aktivity (DA).

KA 1 – Rozvoj JU – Bez bariér

- DA 1.1 – Stavební úpravy

- DA 1.2 – Technické vybavení

KA 2 – Rozvoj JU – Psychologická poradna

KA 3 – Rozvoj JU – Nové trendy ve výuce na PřF

KA 4 – Řízení projektu

Finanční rámec projektu

 

Rozpočet (v mil. Kč)

Procentuální podíl (v %)

Celkový rozpočet

80,2

100

Výše dotace EU

68,2 85

Výše dotace

8,0 10

Výše vlastního kofinancování

4,0  5

pozn.: částky matematicky zaokrouhleny na jedno desetinné místo.

Kontakt k projektu

Mgr. Jan Cejpek

Manažer projektu

tel.: 389 032 052, mobil: 735 700 552

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www: http://www.jcu.cz/o-univerzite/rozvoj/up

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1