Rozvoj JU - ERDF

Identifikační údaje projektu

Název:

Rozvoj JU - ERDF

Registrační číslo:

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002356

Termín realizace:

07/2017 – 12/2020

Aktuální stav:

Projekt v udržitelnosti

Příjemce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:

- Projekt nemá partnery -

Dotační program:

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

 

 

Anotace projektu

Předmětem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (JU), a to prostřednictvím:

1) Modernizace ucelených bloků učeben na vybraných fakultách, která zlepší podmínky pro realizaci moderních výukových metod

2) Modernizace softwarového a hardwarového vybavení, která má za cíl podpořit interaktivní e-learningové technologie pro distanční vzdělávání

Projekt Rozvoj JU - ERDF vznikl jako doplňková investiční podpora projektu Rozvoj JU - ESF.

Přínos projektu je třeba vnímat ve dvou rovinách, a to lokální (fakultní) a globální (celospolečenský).

V současné době JU nedisponuje odpovídajícími prostorovými kapacitami vč. souvisejícího vybavení a odpovídající systémovou podporou pro realizaci moderních výukových trendů. Z lokálního hlediska má tedy projektový záměr za cíl odstranit tento deficit a podpořit vytvoření podmínek pro zásadní inovace v souladu s nejnovějšími trendy v oblasti vzdělávání, které jsou na světových univerzitách již standardem. Studenti JU tak budou moci navázat na výuku s pomocí informačních a komunikačních technologií, která je v současnosti oblíbenou formou výuky na mnoha SŠ. Z globálního pohledu není adaptabilita absolventů VŠ na trhu práce ideální a je řadou firem kritizována, což prokazuje např. interní analýza zaměřená na zjištění kvality na VŠ. Trh práce musí za dnešní absolventy zaplatit nemalé náklady na zaškolení. Absolventi bez požadovaných kompetencí jsou výsledkem na jedné straně teoretickým zaměřením výuky na VŠ, a na straně druhé pak frontální metodou výuky (výuka bez možnosti vytváření týmů, řešení zadaných týmových projektů apod.), která by nutila studenty k dostatečnému zapojení do výuky. VŠ musí dále zefektivnit poskytování informací svým studentům. Např. nákup tištěného skripta pro výuku je nákladný jak pro VŠ, tak pro studenty.

Z globálního hlediska projektový záměr reflektuje celosvětový trend sílící poptávky po nových výukových metodách.

Cíle projektu

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na JU (od teorie k praxi) a zvýšení míry spokojenosti studentů se studijním prostředím a to prostřednictvím:

  1. Modernizace vybraných deseti ucelených bloků učeben na pěti fakultách (Ekonomická - EF, Filozofická - FF, Pedagogická - PF, Teologická - TF a Zemědělská - ZF), která zlepší podmínky pro zavádění a realizaci moderních výukových metod a forem výuky. V rámci modernizovaných učeben se budou praktikovat moderní výukové metody a formy výuky jako např. projektová výuka, blended learning, flipped classroom, simulační metody, praktická výuka, případové studie apod. Tyto metody a formy výuky budou podpořeny interaktivními technologiemi a vybavením nezbytným pro chod učebny (AV technika, informační a komunikační technologie, software, PC, nábytek, přístroje, další vybavení apod.). Modernizace učeben se v některých případech neobejde bez drobných stavebních úprav (výměna elektroinstalace, položení nových podlahových krytin, výměna osvětlení, vymalování apod.), které nebudou vyžadovat stavební, ani jiné povolení.
  2. Modernizace softwarového a hardwarového vybavení pro podporu interaktivní e-learningové technologie distančního vzdělávání, což povede ke zvýšení kvality výuky napříč celou univerzitou. Dojde k zajištění technologií podmiňujících účinnou implementaci metod, které s využitím interaktivních e-learningových technologií aktivizují, podporují a usměrňují učební aktivitu studentů (metoda blended learningu, podpora samostudia, podpora distančního studia, zpřístupnění kvalitních interaktivních multimediálních studijních opor a dalších výukových materiálů). Rovněž budou zajištěny technické podmínky pro rozvoj pedagogických kompetencí vyučujících na JU v oblasti tvorby a využívání těchto technických/technologických prostředků ve výuce.

Struktura aktivit projektu

V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity (KA). Některé KA jsou z důvodu rozsahu řešené problematiky dále logicky členěny na dílčí aktivity (DA).

KA 1 - Posílení kvality vzdělávání

  • DA 1.1 – Modernizace infrastruktury pro nové metody výuky – Ekonomická fakulta JU
  • DA 1.2 – Modernizace infrastruktury pro nové metody výuky – Filozofická fakulta JU
  • DA 1.3 – Modernizace infrastruktury pro nové metody výuky – Pedagogická fakulta JU
  • DA 1.4 – Modernizace infrastruktury pro nové metody výuky – Teologická fakulta JU
  • DA 1.5 – Modernizace infrastruktury pro nové metody výuky – Zemědělská fakulta JU

KA 2 - Podpora distančního vzdělávání

KA 3 - Řízení projektu

Finanční rámec projektu

 

Rozpočet (v mil. Kč)

Procentuální podíl (v %)

Celkový rozpočet

22

100

Výše dotace EU

18,7

85

Výše dotace veřejných zdrojů

2,2

10

Výše vlastního kofinancování

1,1

5

pozn.: částky matematicky zaokrouhleny na jedno desetinné místo.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1