Rozvoj JU - ESF II

Identifikační údaje projektu

Název:

Rozvoj JU - ESF II

Registrační číslo:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013061

Termín realizace:

01/2020 – 12/2022

Aktuální stav:

Projekt ve fyzické realizaci

Příjemce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:

- Projekt nemá partnery -

Dotační program:

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

 

 

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj Jihočeské univerzity (JU) ve smyslu svého specifického zaměření a své strategie (Dlouhodobý záměr JU na období 2016-2020 (DZ)). JU hodlá prostřednictvím realizace projektu dosáhnout zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb pro studenty se specifickými potřebami, a to včetně zkvalitnění kompetencí akademického i ostatního personálu a zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit přírodovědných oborů.
Projekt je komplementární k investičnímu (tzv. tvrdému) projektu Rozvoj JU – ERDF II.

Záměr projektu a jeho vybrané aktivity se opírají o potřeby identifikované na úrovni zmíněného DZ. Kromě DZ, jehož zpracování v roce 2015 předcházela podrobná analýza aktuálního stavu JU a vysokoškolského prostředí obecně v podobě dynamické strategické rozvahy, JU v rámci přípravy projektu zpracovala řadu vlastních podpůrných analýz. Ze závěrů těchto analýz vyplývá relevance potřebnosti realizace nejen konkrétních projektových aktivit, ale i jejich rozsahu. Při zpracování analýz JU vycházela z veřejně dostupných opatření, zákonů, strategií, doporučení, nařízení, analýz a informací, zejména na evropské, národní a regionální úrovni a potřeb cílové skupiny. Doporučení uvedená v těchto dokumentech, opírající se o aktuální a budoucí trendy, určily cílené zaměření tohoto projektu, jeho aktivit i plánovaných výstupů.

Do realizace projektu jsou zapojeny fakulty ekonomická, přírodovědecká, pedagogická a rektorát.

Cíle projektu

  1. Nastavit služby zaměřené na podporu vzdělávání studentů se specifickými potřebami (SSP) garantované Centrem podpory SSP. Jedná se zejména o posílení a zefektivnění systému poskytovaných služeb, aby tyto služby mohly být i při zvyšujícím se počtu SSP poskytovány ve vysoké kvalitě.
  2. Rozšířit portfolio služeb pro SSP.
  3. Zkvalitnění materiálních a prostorových podmínek pro vzdělávání SSP (řešeno v komplementárním projektu ERDF).
  4. Vytvoření Kariérního centra JU s odpovídajícím portfoliem služeb pro zájemce o studium, studenty a absolventy, včetně osob se specifickými potřebami.
  5. Transformace Vysokoškolské psychologické poradny PF JU s cílem posílit její univerzitní rozměr, aby mohla dlouhodobě, v plném rozsahu a odpovídající kvalitě účinně poskytovat své služby napříč celou JU a porozumět mezioborovým souvislostem.
  6. Zavést do výuky modulární výukový systém (předměty budou sdruženy do ucelených oborově zaměřených modulů, které spojují znalosti a dovednosti jednotlivých profilujících odborností).
  7. Zavést badatelsky orientovanou výuku (oslabení frontální výuky a zvyšování důrazu na praktické získávání znalostí a tvůrčí práci studentů).

Struktura aktivit projektu

V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity (KA). Některé KA jsou z důvodu rozsahu řešené problematiky dále logicky členěny na dílčí aktivity (DA).

KA 1 - Systém podpůrných a poradenských služeb pro studenty

  • DA 1.1 - Podpora vzdělávání studentů se specifickými potřebami
  • DA 1.2 - Rozvoj kariérního poradenství
  • DA 1.3 - Rozvoj psychologického poradenství

KA 2 - Nové trendy ve výuce na PřF

KA 3 - Řízení projektu

Finanční rámec projektu

 

Rozpočet (v mil. Kč)

Procentuální podíl (v %)

Celkový rozpočet

22,7

100

Výše dotace EU

19,3

85

Výše dotace veřejných zdrojů

2,3

10

Výše vlastního kofinancování

1,1

5

pozn.: částky matematicky zaokrouhleny na jedno desetinné místo.

Kontakt k projektu

Ing. Hana Anofreiová

Manažer projektu

tel.: 389 036 051, mobil: 735 700 598

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

www: http://www.jcu.cz/o-univerzite/rozvoj/up

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1