Německý jazyk a literatura

Specializace: Německý jazyk a literatura (UA)

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: navazující
 • Doba studia: 2 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: N0231A090073

Popis programu

Navazující magisterský program navazuje na bakalářský studijní program Německý jazyk a literatura a je koncipován jako rozšíření a prohloubení znalostí a dovedností, které studenti získali během předchozího studia. Cílem je poskytnout absolventovi ucelené znalosti v oblasti německé filologie.
Studijní plán programu je nabízen ve třech verzích: A (tzv. maximus), A1 (tzv. maior) a A2 (tzv. minor). Ve všech třech verzích jsou zastoupeny tradiční složky filologického studia - složka jazykovědná, literárněvědná a jazyková (praktické jazykové kompetence). Znalost německého jazyka je rozvíjena až k úrovni C2 (maximus) resp. C1 (maior/minor) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. července 2022
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.
Výuka bude probíhat u vybraných disciplín v českém jazyce a u vybraných disciplín v německém jazyce. K úspěšnému zakončení studia musejí ukrajinští studenti úspěšně absolvovat i disciplíny vyučované v českém jazyce. S ohledem na omezenou počáteční znalost češtiny však bude těmto studentům umožněn roční odklad plnění disciplín vyučovaných v českém jazyce, aby měli dostatek času si český jazyk osvojit.

Poplatek: 0 Kč (pro uchazeče z Ukrajiny se nevyměřuje)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Studium je určeno zájemcům, kterým byl přiznán status uprchlíka v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině.
 • Úspěšné absolvování vysokoškolského studijního programu na vysoké škole se sídlem na Ukrajině, který jej opravňuje k přístupu ke studiu v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský studijní program.
 • Uchazeč musí být absolventem stejného nebo příbuzného bakalářského, případně (navazujícího) magisterského studijního oboru/programu, jako je ten, o jehož studium se uchází v navazujícím magisterském programu (splnění této podmínky doloží podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách kopií dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání).


 • Přijímání na základě motivačního dopisu psaném v německém jazyce v rozsahu 2 normostrany
  Vyžadované doklady spolu s motivačním dopisem může uchazeč předat buď osobně, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na Studijní oddělení FF JU, Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, a to nejpozději do 5. 8. 2022. FF JU si vyhrazuje právo v případě nejasností o povaze absolvovaného studia vyzvat uchazeče k prokázání dosaženého vzdělání dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaným podle § 89 a 90 nebo podle dřívějších právních předpisů.

  Vyrozumění o přijetí ke studiu
  O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu nejpozději do 12. 9. 2022.
  Zápis přijatých uchazečů a uchazeček proběhne 26. 9. 2022, náhradní termín poskytne děkan fakulty pouze na základě písemné, řádně odůvodněné a doložené žádosti přijatého uchazeče.
  Školné není požadováno.
  Výuka v akademickém roce 2022/2023 bude probíhat dle schváleného harmonogramu 29. 9. 2022 - 31. 8. 2023.
  O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Kontakt

Ing. Klára Kolgjeraj

Tel.: 389 034 811

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1