Česko-německá areálová studia

 • Fakulta: Filozofická
 • Typ studia: bakalářský
 • Doba studia: 3 roky
 • Jazyk výuky: čeština
 • Forma studia: prezenční
 • Kód programu: B0231A090033

Popis programu

Jde o interdisciplinární program, který připravuje absolventy s dostatečnou znalostí teoretického a aplikovaného filologického základu a s aktuálními oborovými a profesními dovednostmi z oblasti německého všeobecného a odborného jazyka a dále z oblasti veřejné správy na všech jejích úrovních, a to jak v ČR, tak v německy mluvících zemích. Součástí absolventova profilu je též interkulturní kompetence, profilovaná ve vztahu k německy mluvícím zemím, a základní kompetence překladatelské a tlumočnické.

Informace o studiu

Studium v tomto programu tvoří tři základní bloky předmětů: předměty germanistické, bohemistické a předměty nabízející studium státní správy v České republice a v německy mluvících zemích. Součástí studia je také dvouměsíční praktická stáž v některé z německy mluvících zemí nebo semestrální studium tamtéž (financováno z programu Erasmus+).

Studijní plán je k dispozici v portálu v části "Specializace programu" ZDE.

Profil absolventa

Naučíte se:
 • ovládat německý jazyk na úrovni B2 až C1,
 • znát historické, kulturní a politické souvislosti ČR a německy mluvících zemí,
 • ovládat odbornou a konverzační němčinu na úrovni C1,
 • překládat a tlumočit,
 • orientovat se v české a německé literatuře.
Uplatníte se například jako:
 • pracovník ve státních i soukromých firmách a institucích požadujících znalost německého jazyka a německých reálií,
 • pracovník státní správy a samosprávy (české i německé),
 • pracovník v oblasti přeshraniční spolupráce a cestovního ruchu,
 • jazykový poradce, korektor německy psaných textů,
 • redaktor, překladatel, tlumočník, konzultant.

Přijímací řízení

Termín podání přihlášky: do 31. března 2022
V případě zájmu o více studijních programů je třeba vyplnit samostatnou přihlášku pro každý program.

Poplatek: 500 Kč
(V případě neúčasti u přijímací zkoušky, storna přihlášky nebo při vyřazení z přijímacího řízení z důvodu nesplnění vstupních podmínek se uhrazená částka nevrací.)

Podmínky pro přijetí ke studiu
 • Podání elektronické přihlášky.
 • Uhrazení poplatku.
 • Doložení středoškolského vzdělání s maturitou (nebo jeho zahraničního ekvivalentu).
 • Další podmínky a všechny termíny jsou stanoveny v Rozhodnutí děkana o podmínkách pro přijetí ke studiu bakalářských studijních programů na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pro akademický rok 2022/2023.
Přijetí bez přijímacích zkoušek
Celkový studijní průměr za poslední 3 uzavřené roky studia nejvýše 1,90 a průměrná známka z předmětu německý jazyk nejvýše 1,50. (Podrobnosti ohledně výpočtu celkového studijního průměru viz zde.)

Přijetí na základě ústního pohovoru
Uchazeči o studium, kteří nesplní podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek, budou vybráni na základě ústního pohovoru. V ústním pohovoru uchazeči prokážou:
- schopnost komunikovat německy minimálně na úrovni A2 SERR
- motivační pohovor vycházející ze středoškolských znalostí reálií České republiky a německy mluvících zemí

Hodnocení (celkem uchazeč může získat 100 bodů)
- znalost německého jazyka = max. 30 bodů
- motivační pohovor = max. 30 bodů
- za mezinárodně uznávané jazykové zkoušky nebo za jazykové certifikáty (rakouské, německé) = max. 40 bodů

Vyrozumění o přijetí ke studiu
O přijetí, nebo nepřijetí uchazeče/uchazečky ke studiu rozhodne děkan FF JU. Případné kladné rozhodnutí o přijetí bude doručeno prostřednictvím elektronického informačního systému těm uchazečům/uchazečkám, kteří/které zaškrtnutím příslušné možnosti v elektronické přihlášce k tomuto způsobu doručení dají souhlas. Přijatí uchazeči/přijaté uchazečky, kteří/které souhlas s elektronickým doručením neudělí, resp. všichni ostatní uchazeči/uchazečky, budou vyrozuměni doporučeným dopisem určeným do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.
Studijní oddělení FF JU zajistí, aby do 8. července 2022 bylo odesláno všem uchazečům o studium vyrozumění o výsledku přijímacího řízení. Pokud se vrátí některá vyrozumění zpět na fakultu, budou doručena vyvěšením na úřední desce FF JU.
Studijní oddělení FF JU umožní po předchozí domluvě účastníkům přijímacího řízení v době úředních hodin nahlédnout do materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu.
O výsledcích přijímacího řízení je možné se informovat online.

Něco navíc

 • možnost navazujícího magisterského studia
 • zázemí Goethe centra JU a Rakouské knihovny k dispozici
 • německý Stammtisch jako mimoškolní setkávání příznivců německého jazyka s rodilými mluvčími
 • literární kavárnu pro nadšence literárního světa
 • divadlo Studententheater Budweis (aktivně i pasivně)
 • studijní stáže a pobyty na zahraničních univerzitách

Kontakt

Ing. Klára Kolgjeraj

Tel.: 389 034 811

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Cookies

1