Agricultural Specialization

Specializace: Fishery and Protection of Waters

  • Fakulta: Rybářství a ochrany vod
  • Typ studia: navazující
  • Doba studia: 2 roky
  • Jazyk výuky: angličtina
  • Forma studia: prezenční
  • Kód programu: N4106

Popis programu

Obor Rybářství a ochrana vod je na Fakultě rybářství a ochrany vod (FROV JU) novým oborem. FROV JU vznikla v roce 2009 reorganizací v rámci JU (z Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického ve Vodňanech ? VÚRH a částí katedry Rybářství a myslivosti ZF JU) a při jejím vzniku na ni byly převedeny akreditace oboru Rybářství ze ZF JU s bakalářským (Bc.) a navazujícím magisterským (NMgr.) stupněm a akreditace NMgr. oboru Aquaculture vyučovaného v anglickém jazyce. Studijní obor Rybářství má v rámci univerzity tradici od roku 2000, kdy byla na ZF JU rozšířena akreditace v rámci studijního programu Zemědělské inženýrství o magisterský obor Rybářství (5 leté studium), který byl v roce 2004 rozdělen na Bc. a NMgr. studium v roce 2004. NMgr. obor Aquaculture byl akreditován ve spolupráci ZF JU a VÚRH JU v roce 2007. Po vzniku FROV JU přešly, jak již bylo zmiňováno, obory Rybářství a Aquaculture dohodou ze ZF JU na FROV JU. Následně byl NMgr. obor Rybářství rozšířen o kombinovanou formu studia a postupně modifikován. Obor Aquaculture byl úspěšně reakreditován v roce 2011. Obor Rybářství a ochrana vod v české i anglické jazykové mutaci byl poprvé akreditován v roce 2014 a vyučován od AR 2015/2016. Důvodem rozšíření oboru Rybářství o problematiku ochrany vod vychází z dlouhodobé strategie FROV JU. Nicméně tradice tvůrčí činnosti v oblasti rybářství, ale i části problematiky související s ochranou vod, sahá do roku 1921, kdy vznikl VÚRH. Poté, co se VÚRH stal součástí FROV JU, byl převod oborů Rybářství a Aquaculture ze ZF JU logickým krokem. Fakulta, tehdy ještě především VÚRH ve Vodňanech, měla totiž zejména s ohledem k řešení témat závěrečných prací studentů dobré experimentální a částečně i laboratorní zázemí, rozsáhlejší tvůrčí činnost a lepší personální zabezpečení. Po rozvoji infrastruktury fakulty s využitím různých dotačních programů OP je obor a jeho zaměření pevně zakotveno ve strategii FROV JU a odpovídá i jejímu názvu.

Přijímací řízení

Na navazující magisterské studium se mohou hlásit absolventi bakalářských studijních oborů Rybářství, Ochrana vod nebo absolventi jiných bakalářských studijních programů a oborů, kteří prokáží dostatečné odborné znalosti pro studium navazujícího magisterského oboru. Bez přijímacích zkoušek budou přijati absolventi bakalářských oborů Rybářství a Ochrana vod, kteří doloží vážený studijní průměr z celého bakalářského studia (bez výsledků státní závěrečné zkoušky) do 2,10 včetně a bakalářskou práci hodnocenou nejhůře známkou velmi dobře. Bez přijímacích zkoušek budou přijati rovněž všichni uchazeči v případě, kdy bude počet uchazečů nižší než stanovený počet přijímaných studentů. Bude-li počet uchazečů vyšší, než je stanovený počet přijímaných studentů, absolvují uchazeči, kteří nevyhoví podmínce o přijetí bez přijímacích zkoušek, písemný test. Test bude obsahovat otázky z následujících předmětů či okruhů akreditovaných bakalářských oborů Rybářství a Ochrana vod na FROV JU:
Základy biologie (20 otázek)
Základy hydrochemie (20 otázek)
Právo v rybářství a vodním hospodářství (15 otázek)
Vodní hospodářství (15 otázek)
Rybářství (10 otázek)
Z výsledku písemné přijímací zkoušky bude sestaveno pořadí uchazečů podle počtu získaných bodů. Toto pořadí bude mít váhu 0,6. Další pořadí stanoví komise přijímacího řízení na základě přidělených bodů v rozsahu 0-30 dle vyhodnocení údajů o dosavadní praxi uchazeče, kompetencích získaných v průběhu zaměstnání, jeho motivaci ke zvýšení kvalifikace a doporučení zaměstnavatele. Toto pořadí bude mít váhu 0,4. Uchazeči se stejným počtem bodů budou mít stejné pořadí. Další uchazeči pak až pořadí odpovídající jejich skutečnému pořadí seřazených uchazečů (např. budou-li mít dva uchazeči 3. pořadí, bude další pořadí 5.). Celkové pořadí uchazečů bude stanoveno váženým průměrem z pořadí přijímací zkoušky a hodnocení komise přijímacího řízení. Do pořadí přijímaných studentů budou zahrnuti rovněž všichni uchazeči se stejným pořadím jako posledně přijatý uchazeč. Uchazeči, kteří se umístí pořadím v počtu přijímaných studentů a splní i další podmínky pro přijetí, obdrží vyrozumění o přijetí. Uchazeči, kteří se umístí pořadím v počtu přijímaných studentů a nesplní podmínky pro přijetí (týká se uchazečů promujících v daném roce), budou informováni, že se umístili v pořadí přijímaných studentů a přijati budou po splnění všech podmínek pro přijetí. Uchazeči, kteří se umístí pořadím mimo počet přijímaných studentů, nebudou přijati ke studiu.

Kontakt

doc. Ing. Martin Kocour Ph.D.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přihlaste si
odběr newsletteru

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice Tel.+420 389 032 191 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Branišovská 1645/31a, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 389 032 191 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.