Popis projektu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) získala dotaci na realizaci společného projektu dvou nejvýznamnějších výzkumných organizací v Jihočeském kraji – Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen JU) a Biologického centra AV ČR, v.v.i., (dále jen BC) s názvem „Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT.“ Projekt usiluje o důsledné podchycení výzkumného potenciálu na pracovištích JU a BC a následného uplatnění vytvořených výsledků v aplikační sféře.

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je vybudovat multifunkční platformu pro podporu a popularizaci výzkumu, vývoje a inovací, tedy platformu spolupráce vybraných klíčových regionálních partnerů s výrazným zapojením podnikatelské a veřejné sféry v rámci Jihočeského kraje.

Dílčí cíle projektu:

 • Vytvoření a ustanovení dvou vzájemně kooperujících pracovišť na straně JU (KTT JU) a na straně BC (KTT BC)
 • Vytvoření týmů specializovaných pracovníků (interně i externě) za účelem mapování a identifikace potřeb subjektů aplikační sféry
 • Zabezpečení organizačního a správního ukotvení pracovišť v rámci jednotlivých institucí a vymezení podmínek vzájemné kooperace
 • Zajištění pilotního provozu obou kanceláří CTT
 • Identifikace a ověření jednotlivých výsledků VaV s potenciálem tržního uplatnění

 

Hlavní výstup projektu:

Celkovým výstupem projektu bude fungující CTT. Základní funkcí CTT bude propojování technologické nabídky (VaV kapacity) a podněcování, aktivace a uspokojování technologické poptávky (subjekty aplikační sféry).

Dílčí výstupy projektu:

 • Analýza fungujících pracovišť CTT v zahraničí a ČR vč. doporučení pro KTT JU a KTT BC resp. CTT.
 • Komplexní návrh ustanovení KTT JU a KTT BC vč. koordinace obou kanceláří v rámci CTT.
 • Zabezpečení materiálně-technických podmínek pro ustanovení KTT JU a KTT BC.
 • Ustanovení konečné organizační formy a obsazení pozic Řídicích orgánů a pracovníků CTT. resp. KTT JU a KTT BC, podmínky pro zahájení pilotního provozu.
 • Realizované stáže a proškolení pracovníci KTT JU a KTT BC
 • Zajištěné členství v regionálních, národních a mezinárodních organizacích vč. partnerských smluv.
 • Vybudované a/nebo pořízené databázové systémy vč. jejich naplnění, mapování a aktivní nabídka výsledků VaV vč. jejich popularizace.
 • Podrobné postupy podpory jednotlivých případů TT.
 • Ustanovený licenční fond a podmínky jeho správy.
 • Identifikované výsledky VaV s potenciálem uplatnění
 • Komplexní realizovaný plán komercializace dílčích výsledků
 • Zprostředkované akce smluvního výzkumu
 • Zprostředkované prodeje ochráněných vynálezů, poskytnuté licence
 • Akční plán udržitelnosti CTT

 

Dopady projektu:

CTT bude v konečném důsledku zajišťovat komplexní portfolio služeb, od mapování výzkumného potenciálu a jeho podchycení, až po praktické uplatnění významných vynálezů učiněných na pracovištích JU a BC nebo kteréhokoliv dalšího, regionálně či oborově příbuzného subjektu, až po akvizici a provádění dlouhodobých smluvních kontraktů a společných projektů s partnery aplikační sféry.

 

Základní informace o projektu:

Název projektu:   Jihočeské Univerzitní a Akademické CTT
Registrační číslo projektu:   CZ.1.05/3.1.00/10.0214
Operační program: Věda a výzkum pro inovace
Zahájení projektu: 1.5.2012
Ukončení projektu: 30.4.2015
Partner projektu: Bilogické centrum Akademie Věd České  Republiky v.v.i.
Výše dotace:     56 496 832,00 Kč