Často kladené otázky pro rok 2010

1. Může být text grantového projektu předložen v angličtině?
Ano, pokud jde o formuláře A a B. Formulář C (požadované finanční prostředky) je lépe vyplnit česky už kvůli nejasným překladům české ekonomické terminologie. Pro individuální grantové projekty bude v nejbližší době připraven anglický formulář pro zahraniční studenty JU.

2. Mohou se v průběhu řešení víceletých týmových grantů měnit studentští řešitelé?
Ano, řešitel, který přestane být studentem ve standardní době studia, přestává být členem řešitelského týmu a může být nahrazen jiným studentem, který splňuje kritéria vyhlášeného programu ("kus za kus"). Případné rozšiřování řešitelského týmu ("více než kus za kus") musí být předem konzultováno s Radou GA JU.

3. Může být řešitelský tým založen pouze na magisterských studentech a akademických pracovnících?
V principu ano, ale naděje na úspěch v soutěži je přiměřeně nižší (i magisterští studenti mohou dělat vědu, ale je to méně pravděpodobné v oborech, kde doktorská studia vůbec neexistují). Navrhovatelé by měli zvážit možnost připojení k jinému kolektivu. (V případě čistě magisterského projektu platí "školitel" = vedoucí diplomové práce.)

4. Mohou se podávat tříleté týmové granty?
Ano (už kvůli omezení administrativy na obou stranách), ale JU nemůže garantovat jejich financování v dalších letech (dotace na specifický vysokoškolský výzkum je jednoletá) -- dříve podané víceleté granty budou mít v dalších letech přednost (tj. v dalších kolech GA JU bude méně volně disponibilních prostředků pro nové týmy).

5. Mohou být součástí grantu investice?
Principiálně ano, ale z důvodů uvedených ve Vysvětlivkách to důrazně nedoporučujeme.

6. Mohou být podávány týmové granty dosahující finančního stropu (3 miliony ročně)?
Ano, ale vzhledem k očekávané výšce dotace na specifický vysokoškolský výzkum pro JU považujeme za vhodnější podávat větší počet menších grantů (cca do 1 mil.).

7. Mohou být členy řešitelského kolektivu techničtí pracovníci, laboranti apod.?
Ne.

8. Může být členy řešitelského kolektivu týmového grantu více než jedna osoba?
Ano -- Zásady GA JU (par. II.A.2) praví, že řešitelem grantu je akademický pracovník, který je školitelem aspoň jednoho studenta účastnícího se projektu, počet studentů je 5 až cca 30 a studenti tvoří aspoň polovinu týmu (neboli akademických pracovníků může být 5 až cca 30). V případě čistě magisterského týmu viz otázku č. 3. Výměna studenta v týmu po ukončení studia či vypršení standardní doby studia -- viz Zásady (par. II.A.3) a odpověď na otázku č. 2.

9. Jak je to vlastně s kompenzačním stipendiem?
Omlouváme se, do Vysvětlivek jsme omylem převedli text z loňska: správně má být "kompenzační stipendium na úhradu cestovních nákladů je určeno k financování cestovních i pobytových výloh ČLENů ŘEŠITELSKÉHO TÝMU během tuzemských i zahraničních cest, které jsou nezbytně nutné k řešení projektu", týká se individuálních i týmových grantů.

10. Může být spoluřešitelem grantu i externí školitel (např. z AV ČR)?
U týmových grantů nikoliv (tam to také není potřeba), u individuálních grantů v odůvodněných případech ano (v tom případě musí být uveden i "univerzitní garant" studia, tedy kontaktní osoba na JU).

11. U hodnocení vědeckých výsledků uvádíte na jednu stranu jako zdroj  Web of Science, ale zároveň je možné uvádět pouze výsledky uplatněné   RIVu. V RIVu jsou zatím, bohužel, výsledky pouze do roku 2008 a navíc  velmi často duplicitní (pokud jsou uplatněny více institucemi). Nebylo  by lepší použít pouze výsledky z WoS, kde jsou pro každého vědce již  zesumarizované?

V zásadě jde o to, aby ty výsledky, jejichž existenci nelze jednoduše ověřit z nezávislých zdrojů (knihy, články v českých časopisech, aplikované výsledky), byly uváděny pouze, pokud byly uplatněny v RIVu. Výsledky uváděné paralelně v databázi Web of Science (tj. články v "impaktovaných" časopisech a sbornících) mohou být pochopitelně uvedeny dle WoS. Nejde o detaily - důležité je, aby se kvantitativní údaje ve formuláři GA JU a údaje v databázích (RIV, WoS) lišily méně než řádově.


12. Mají být v "Souborné charakteristice řešitelského kolektivu" uváděny kapitoly v odborných knihách (výsledek typu C)?

 Ano, omlouváme se za chybu. Počet kapitol v knihách (tam, kde kniha nemá jednotný autorský kolektiv, ale editora různoautorských kapitol) uvádějte za počtem knih (s jednotným autorským kolektivem), tedy např. 0/1 (jedna kapitola v různoautorské knize), 1/3 (jedna kniha s jednotným autorským kolektivem + 3 kapitoly v různoautorských knihách), 3/0 (tři knihy s jednotným autorským kolektivem). Nebude-li uvedeno lomítko, předpokládáme, že jde o počet celých knih. Důležité: knihy s jednotným autorským kolektivem neuvádějte jako soubor kapitol!

 

13. Znamená formulace, že "Spoluřešitelem projektu může být pouze osoba, která bude po celou dobu řešení projektu studentem doktorského nebo magisterského studijního programu akreditovaného na Jihočeské univerzitě, a to ve standardní době studia (v případě pětiletých magisterských programů pouze ve 4. a 5. roce studia)", že v návrzích tříletých projektů mohou být uvedeni pouze doktorandi prvního ročníku?

 Ne, to je nešťastná formulace. Primárně to znamená, že student, který ukončí studium nebo překročí standardní dobu studia, přestává být (studentským) řešitelem grantu. V případě jednoletých (a často jednořešitelských) individuálních grantů by to tedy znamenalo předčasné ukončení grantu po několika měsících. V případě týmových grantů lze studentského řešitele, který opustil tým, nahradit jiným (viz odpověď na otázku 2) -- důležité je, aby se zachovala povinná struktura řešitelského týmu (studenti tvoří aspoň polovinu týmu).

14. Počítají se citační ohlasy a Hirschovy indexy pouze z prací za posledních pět let?

Ne, za celý život autora. Citační ohlas a Hirschův ohlas charakterizují dosavadní celkovou úspěšnost autora (jsou to kumulativni veličiny), proto jsou v tabulce doplněny o počty výsledků za posledních 5 let, což charakterizuje pokračující vědeckou aktivitu člena řešitelského týmu.