Název přijímacího oboru

Agropodnikání

Fakulta Zemědělská fakulta
Garant oboru doc. Ing. Ladislav Skořepa, Ph.D.
Garantující katedra Katedra krajinného managementu
Studijní program Zemědělské inženýrství N4101
Studium (forma, typ) kombinovaná, magisterské navazující
Akademický titul Ing.
Délka studia (roky) 2
Počet přijímaných 20
Anotace oboru Navazující magisterský studijní obor Agropodnikání studijního programu Zemědělské inženýrství rozvíjí koncepci bakalářského oboru. Zůstává zemědělským oborem s výrazným přesahem do disciplin a předmětů, které studium obohacují o oblast podnikání, ekonomiky a řízení v regionu. Povinné předměty významně rozšiřují znalosti studentů jak na úrovni praktické, tak i na úrovni patřičné teoretické hloubky. V průběhu studia je kladen důraz na samostatnou práci studentů zvýšením podílu samostudia a zpracováním seminárních prací. V tomto směru je důraz kladen i na skutečnost, aby všechna témata diplomových prací měla experimentální povahu s cílem naučit studenta správně vyhodnotit a interpretovat jím získaná data. Absolventi navazujícího magisterského oboru Zemědělské inženýrství mohou pokračovat ve studiu na ZF JU v akreditovaných doktorských studijních programech. Absolvent magisterského oboru bude připraven spolupracovat s institucemi a organizacemi regionální triády, které tvoří veřejná správa, akademická a podnikatelská sféra. Rozvíjet spolupráci v rámci regionální triády je významným cílem oboru.
Cíle oboru Absolventi tohoto oboru studia jsou zemědělskými inženýry, kteří disponují také potřebnými znalostmi z finančního a manažerského účetnictví, finančních analýz a finančního rozhodování v podniku. Nedílnou součástí studia je práce s informacemi a jejich aplikací v zemědělské praxi. Výuka odborných disciplin je koncipována tak, že posluchači mohou své znalosti rozšířit kombinací volitelných předmětů podle vlastního výběru. Absolventi se uplatní jako řídící a odborní pracovníci ve všech typech podnikatelských subjektů resortu zemědělství, institucí státní správy, zejména v institucích usměrňujících rozvoj venkova a regionů, v komerční sféře, ve službách a zemědělském školství a výzkumu. Mezi nové kompetence absolventů bude patřit schopnost řídit aktivity a procesy vedoucí k vytváření příznivého podnikatelského prostředí uvnitř i vně podnikatelských subjektů, řízení podniků a sdružení, účast na řízení institucí veřejné správy v regionu i spolupráce s akademickými institucemi. Sociální a společenské kompetence budou zaměřeny na osobní rozvoj a orientace, práce v týmu, schopnost zapojit se do práce institucí veřejné správy a v rámci veřejného zájmu vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj venkova a zemědělství. Podnikatelské a manažerské kompetence podporují schopnost tvořit a realizovat podnikatelské příležitosti generované na základě potřeb společnosti a možností využití poznatků vědy a výzkumu. Cílem je poskytnout absolventům takové vzdělání, které jim umožní realizovat podnikatelské aktivity ve venkovském prostoru regionu.
Odkaz na informace o přijímacím řízení https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html
Odkaz na e-přihlášku http://wstag.jcu.cz/EPrihlaska/CleanUrl?urlid=eprihlaska&global_idno=7284&rok=2019
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách