Název přijímacího oboru

Biomedicínská laboratorní technika

Fakulta Přírodovědecká fakulta
Garantující katedra Katedra medicínské biologie
Studijní program Biologie B1501
Studium (forma, typ) prezenční, bakalářské
Akademický titul Bc.
Délka studia (roky) 3
Anotace oboru Studium poskytuje znalosti a dovednosti, které umožňují prakticky provádět základní i speciální práce v biologických a zdravotnických zařízeních. Každý student musí získat minimálně 180 kreditů: 139 kreditů za povinné předměty, zbytek za povinně volitelné a volitelné. Studium je zakončeno státní zkouškou, jejíž součásti je obhajoba bakalářské práce. V bakalářské práci student prokazuje, že je schopen vypracovat krátkou vědeckou rešerši o vybraném tématu a provádět experimenty ve zvoleném oboru studia.
Cíle oboru Absolventi jsou obeznámeni s moderními diagnostickými metodami. Absolventi mohou najít uplatnění v lékařských laboratořích nebo u firem vyrábějících laboratorní zařízení a lékařské materiály.
Odkaz na informace o přijímacím řízení http://www.prf.jcu.cz/studium/informace-pro-uchazece-o-studium.html
Odkaz na e-přihlášku http://wstag.jcu.cz/EPrihlaska/CleanUrl?urlid=eprihlaska&global_idno=5759&rok=2017
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách