Název přijímacího oboru

Agroekologie

Fakulta Zemědělská fakulta
Garant oboru doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.
Garantující katedra Katedra agroekosystémů
Studijní program Zemědělství B4131
Studium (forma, typ) prezenční, bakalářské
Akademický titul Bc.
Délka studia (roky) 3
Počet přijímaných 20
Anotace oboru Studiem studijního oboru Agroekologie získá absolvent schopnosti řídit a realizovat především na podnikové úrovni opatření na ochranu a využívání zemědělské krajiny v souladu se zásadami trvale udržitelného hospodaření. Má odborné znalosti a dovednosti v zemědělských technologických disciplínách včetně jejich biologických a ekologických základů a syntetizujících technicko-ekonomických aspektů. Absolventi se uplatní jako odborní pracovníci či podnikatelé na úseku zemědělství a služeb v rámci zemědělství a péče o krajinu se zvláštním zaměřením na oblasti a procesy s ekologicky limitovaným způsobem hospodaření. Dále se uplatní jako specialisté pro využívání a ochranu přírodních zdrojů v zemědělské krajině na úrovni podnikové i institucionální v rámci resortu MZe, MŽP a MMR.
Cíle oboru Absolventi se uplatní jako odborní pracovníci či podnikatelé na úseku zemědělství a služeb v rámci zemědělství a péče o krajinu se zvláštním zaměřením na oblasti a procesy s ekologicky limitovaným způsobem hospodaření. Dále se uplatní jako specialisté pro využívání a ochranu přírodních zdrojů v zemědělské krajině na úrovni podnikové i institucionální v rámci resortu MZe, MŽP a MMR. Studijní plán je koncipován tak, aby vyhovoval jak studentům, kteří předpokládají po absolvování bakalářského studia nástup do praxe, tak studentům uvažujícím o navazujícím magisterském studiu oboru Agroekologie.
Odkaz na informace o přijímacím řízení https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html
Odkaz na e-přihlášku http://wstag.jcu.cz/EPrihlaska/CleanUrl?urlid=eprihlaska&global_idno=7275&rok=2019
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách