Název přijímacího oboru

Česko-německá areálová studia

Fakulta Filozofická fakulta
Garant oboru prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.
Garantující katedra Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky
Studijní program Filologie N7310
Studium (forma, typ) prezenční, magisterské navazující
Akademický titul Mgr.
Délka studia (roky) 2
Anotace oboru Studijní obor je reakcí na současnou společenskou situaci a poptávku v jižních Čechách, jež vznikla utvořením komplexního přeshraničně propojeného areálu Evropský region Dunaj - Vltava v roce 2012. Tento územně, politicky i sociálně propojený celek institucionalizuje spolupráci mezi Čechami, Bavorskem a Rakouskem. Obsahová koncepce navazujícího magisterského studijního oboru ČNAS zároveň reaguje na současný odklon zájmu středoškolských studentů o klasická filologická studia směrem k sociálním vědám. ČNAS je proto založen na areálovém přístupu, tj. na teritoriálně propojeném pojetí české a německé filologie s vědami sociálními. Touto koncepcí navazuje nMgr. obor ČNAS na jednooborový bakalářský studijní obor ČNAS, který na vyšší úrovni rozvíjí.
Cíle oboru Vzdělávací cíle představují tři následující bloky předmětů; centrálním blokem je německá filologie: 1) Česká filologie: bohemistické předměty lingvistické, literárněvědné a obecně kulturní 2) Německá filologie: germanistické předměty lingvistické, literárněvědné a obecně kulturní 3) Sociální vědy: regionalistika, historie.
Cíle studijního programu Program je zaměřen na přípravu odborníků v oboru český jazyk a literatura., kteří budou schopni rozvíjet své dovednosti v rámci akademické sféry.
Odkaz na informace o přijímacím řízení http://www.ff.jcu.cz/informace-pro-uchazece-o-studium
Odkaz na e-přihlášku http://wstag.jcu.cz/EPrihlaska/CleanUrl?urlid=eprihlaska&global_idno=7130&rok=2019
  

Naše fakulty

Více o našich fakultách