Nárok na ubytovací stipendium

Student JU může získat ubytovací stipendium, jestliže
současně splňuje všechny následující podmínky
(bez ohledu na to, zda je ubytován na koleji, dojíždí apod.):

  • studuje v prezenční formě bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu
  • ve studijním programu daného typu („stupně“ studia) na kterékoliv vysoké škole celkem nepřekročí dobu rovnající se standardní délce tohoto typu programu
  • jeho trvalé bydliště je mimo okres místa jeho studia (pro většinu studentů to znamená mimo okres ČB)


Jinak řečeno: student studijního programu bakalářského typu má nárok na 36 měsíčních dávek až do dne, kdy už bude studentem tohoto programu v součtu se všemi celými případnými neúspěšně ukončenými programy (které byly neúspěšně ukončeny po posledním získání vysokoškolského diplomu, pokud takový byl někdy získán) po více než 36 měsíců celkem na všech vysokých školách. Pokud tedy student někde studoval sedm měsíců, pak studia zanechal, diplom nezískal a znovu vstoupil do bakalářského studia na JU, zbývá mu nárok už jen na 29 měsíčních dávek. Souběžná studia ve stejném čase se započítávají jen jednou. Ve studijním programu daného typu má student nárok na US jen jednou za život, tedy pokud studoval v bakalářském studiu, vyčerpal nárok pobírat US po 36 měsíců (ať už US skutečně pobíral nebo ne třeba proto, že trvale bydlel v místě školy) a pak začne studovat jiný bakalářský program (tentokrát už s platbou školného), už dále US nepobírá.

Úspěšným ukončením daného studijního programu a zápisem do programu vyššího typu studia (navazujícího magisterského, nebo doktorského programu) se dosavadní historie nároku na US smazává a student (při prvém vstupu do studijního programu vyššího typu) začíná „s čistým záznamem“.
V letošním roce (ale jen v letošním kalendářním roce) bude platit, že pokud takový student obdržel od děkana své fakulty rozhodnutí o přiznání US na kalendářní rok 2006 a bude pokračovat v navazujícím magisterském nebo doktorském studijním programu na téže fakultě JU, bude toto rozhodnutí děkana považováno za platné i pro zbytek roku 2006 (samozřejmě za předpokladu splňováni všech podmínek nároku – prezenční forma studia, místo bydliště). Tito studenti letos nebudou muset o US žádat znovu a US jim bude vypláceno podle data zápisu do dalšího studia na JU (viz čl. 4 odst. 5 Stipendijního řádu JU).
 
Všichni noví studenti a dále studenti, kteří do dalšího studia na JU vstoupí na jiné fakultě (součásti) JU, než kde jim bylo US
pro uplynulý kalendářní rok přiznáno, budou muset o US požádat cestou elektronicky předkládané žádosti (viz níže). US je dle Stip. řádu JU přiznáváno pouze tomu studentovi, který o ně v daném roce požádá a splní všechny podmínky nároku – podáni žádosti je jednou z nich.