Aktuální informace

Od 1. 1. 2008 má nárok na sociální stipendium ve smyslu zákona 111/1998, § 91, odst. 3, o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů student, který studuje ve standardní době svého studijního programu a který prokáže písemným potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory pod označením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“, že příjem v rodině zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě nepřevyšoval v rozhodném období 1,5 násobek životního minima rodiny.
Za rozhodné období se považuje ukončený kalendářní rok předcházející roku, v němž je vydáno orgánem státní sociální podpory potvrzení o této skutečnosti. Tedy např. pro potvrzení vydané v průběhu roku 2008 je rozhodným obdobím kalendářní rok 2007. Vydané potvrzení platí po 21 měsíců od ukončení rozhodného kalendářního roku. Potvrzení vydané v roce 2008 o splnění uvedené podmínky v rozhodném období kalendářního roku 2007 tedy platí a zakládá nárok na přiznání sociálního stipendia do konce září 2009, pokud student v této době studuje ve standardní době svého studijního programu.
Nárok na toto sociální stipendium prokazuje student tím, že k písemné žádosti o sociální stipendium přiloží originál písemného „Sdělení pro účely přiznání stipendia“ vydané orgánem státní sociální podpory o tom, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě za kalendářní rok uvedený ve vydaném potvrzení nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5. Orgán státní sociální podpory vydá uvedené „Sdělení ...“ pro dané období pouze jednou a fakulta (pouze jedna z fakult, na nichž student případně souběžně studuje) jej žadateli odebere a archivuje.