Zdravotně sociální fakulta

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity (ZSF JU) má v České republice výsadní postavení hlavně díky tomu, že jako jediná vysoká škola svého druhu v tuzemsku úzce propojuje zdravotnickou i sociální problematiku. Od samého začátku usiluje o překlenutí propasti mezi zdravotnickými disciplínami a sociálními tématy, aby měli její absolventi šanci na co nejširší uplatnění v praxi. Tím se fakultě daří vychovávat odborníky, kteří dovedou uplatnit holistický, tj. celistvý přístup k člověku zabývající se jak nemocným tělem, tak i duší. To v principu znamená, že jsou schopni pomoci lidem nejen se zlepšením zdravotního stavu, ale také kromě jiného i například se začleněním do společnosti či s řešením sociálních obtíží. Kombinace těchto odborností je v současné době velmi ceněná, takže absolventi ZSF nemívají problém najít zaměstnání.

Svoji činnost ZSF zahájila v roce 1990 nejprve jako součást Pedagogické fakulty, ale již od začátku následujícího akademického roku 1991/1992 se stala samostatnou fakultou JU. Letos si tedy připomíná 20. výročí své existence. Má se čím chlubit a také na co se těšit.

S počtem 2200 studentů je ZSF třetí největší fakultou JU. Nyní nabízí čtrnáct bakalářských oborů a čtyři magisterské. Má všechny typy studijních programů včetně práva pro habilitační a profesorské řízení. Získala ho pro obor Ošetřovatelství a je jedinou fakultou v České republice s tímto právem v daném oboru. Jedinečnost ZSF tkví rovněž v získání habilitačního práva v oboru Zdravotně sociální péče. Spolu s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity drží ZSF prim v ČR také ve vysokém počtu nelékařských zdravotnických oborů. Stěžejním programem, na němž fakulta budovala od počátku svou hlavní vzdělávací a vědeckou vizi, je zdravotně sociální program rehabilitace. Tento obor lze nyní na ZSF studovat pod názvem Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. Dlouhou a mimořádně úspěšnou tradici má na ZSF studijní program Ošetřovatelství, o který mají studenti stále velký zájem. Zahájením této výuky v akademickém roce 1999/2000 reagovala fakulta na transformační změny oboru ošetřovatelství v ČR s cílem vytvořit srovnatelný vzdělávací program se zeměmi Evropské unie. Tento obor je zde už akreditovaný i v anglické verzi pod názvem Nurse.

foto ZSF.JPG

Součástí aktivit Zdravotně sociální fakulty jsou humanitární a rozvojové projekty v několika afrických státech, foto archiv ZSF JU

Zájemci o bakalářské studium si dále mohou vybrat z těchto oborů: Porodní asistentka, Fyzioterapie, Radiologický asistent, Zdravotní laborant, Zdravotnický záchranář, Nutriční terapeut, Ochrana veřejného zdraví, Ochrana obyvatelstva se zaměřením na chemické, biologické, radiologické a jaderné noxy a výbušniny, Sociální práce ve veřejné správě a Speciální pedagogika – vychovatelství. Absolventi bakalářských oborů mohou pokračovat ve čtyřech navazujících magisterských studijních programech, což je Rehabilitace, Ošetřovatelství, Veřejné zdravotnictví a Ochrana obyvatelstva. Akreditován je také mezinárodní magisterský program v managementu zdravotnické a sociální péče nazvaný Economics and Management, který lze studovat v angličtině.

Zcela mimořádné postavení, jehož význam přesahuje i hranice Jihočeského kraje, má Univerzita třetího věku (U3V). S fakultou je spjatá již od roku 1991, první ucelený šestisemestrový program Péče o člověka a jeho zdraví připravila v roce 1992. Nabízí neprofesní zájmové vzdělávání dospělých a seniorů. S velkým ohlasem - v tomto akademickém roce vzdělává ZSF ve 31 kurzech celkem 1 023 účastníků, kteří se seznamují s nejnovějšími poznatky v řadě oborů a zapojují se do národních a evropských vzdělávacích programů a projektů. Například nyní mapují v rámci projektu nazvaného Evropské ženy v pozdějším věku osudy zajímavých žen „generace 70 plus“ v jižních Čechách. Unikátní je, že někteří studenti a absolventi se podílejí také na dalším rozvoji školy či pomáhají jako dobrovolníci seniorům třeba jako poradci v sociální sféře.

Málokterá škola má tak úzké sepětí s praxí jako ZSF. Spolupracuje s respektovanými zdravotnickými a sociálními institucemi, zejména s českobudějovickou a píseckou nemocnicí, s Centrem pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením Arpida v Českých Budějovicích a také s domovy pro seniory. Praktická výuka má v rozvrhu významné zastoupení, kupříkladu v oboru Všeobecná sestra je poměr teorie a praxe naprosto vyrovnaný. Toto propojení přináší studentům i tu výhodu, že velmi často nacházejí zaměstnání právě tam, kam předtím chodili na praxi.

Významný podíl na rozvoji vědecko-publikačních aktivit mají vlastní vědecké a odborné časopisy. Fakulta je vydavatelem či spoluvydavatelem čtyř vědeckých časopisů. Velkým úspěchem pro časopis Journal of Applied Biomedicine, který vydává ZSF od roku 2003, bylo získání impact factoru, jenž vyjadřuje mezinárodní odezvu na publikované práce. Dosáhl IF (2010) v hodnotě 1,689, což je nejvyšší hodnota v rámci všech vědních oborů a všech časopisů vydávaných českými univerzitami. Tento časopis publikuje objevy, které přinášejí nové poznání při přenosu výsledků základního biomedicínského výzkumu do praxe. Fakulta dále vydává dva vědecké časopisy, které jsou uznatelné pro hodnocení výzkumných organizací a zařazené do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Je to čtvrtletník Kontakt publikující vědecké články se zdravotně sociální problematikou a časopis nazvaný Prevence úrazů, otrav a násilí, který vychází dvakrát ročně. Rovněž dvakrát za rok, ovšem jako dvojčíslo, vychází mezinárodní recenzovaný vědecký časopis zaměřený na zdravotně sociální problematiku Journal of Nursing, Social, Public Health and Rehabilitation.

Významní odborníci spjatí s fakultou jsou úspěšní i jako autoři knih pro širokou veřejnost. Z aktuálních počinů zaujala například kniha Doba jedová, jejímž spoluautorem je prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc., který vyučuje na ZSF toxikologii. Úspěch dokládá certifikát, který byl této knize udělen za to, že se v roce 2011 stala nejpopulárnějším titulem a nejprodávanější knihou v kategorii odborná a populárně naučná kniha pro dospělé. Loni vyšla také kniha Celebritami proti své vůli…, v níž bývalý děkan ZSF prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc., dr. h. c shromáždil zkušenosti rodičů handicapovaných dětí.

Každoročně je ZSF organizátorem či spoluorganizátorem desítky mezinárodních či celostátních vědeckých konferencí, z nichž největší je mezinárodní sympozium ošetřovatelství s již desetiletou tradicí. Pravidelně ZSF pořádá setkání odborníků na různá témata, například Problematika generace 50 plus, Výživa či Jihočeský diabetologický den.

Zejména díky programu Evropské unie Erasmus rozvíjí ZSF zahraniční spolupráci s velkým počtem zemí. K nejvýznamnějším patří v současné době aktivity studentů i pedagogických pracovníků ZSF ve Finsku, Maďarsku, Nizozemsku a Jihoafrické republice. Právě nyní stojí ZSF v čele konsorcia připravujícího mezinárodní studijní program typu tzv. „joint degree“, který vytváří v oboru Ošetřovatelská péče v geriatrii ve spolupráci s univerzitami v maďarském Debrecenu a tureckém Izmiru. Studenti zúčastněných univerzit budou muset část svého studia strávit na instituci v zahraničí a po absolvování tohoto programu obdrží diplom a titul platný v mezinárodním prostředí.

Momentálně se studenti ZSF učí v pěti budovách na adresách J. Boreckého 27; U Výstaviště 26;  E. Destinové 46; B. Němcové 54 – Nemocnice, a. s., pavilon H, Nerudova 53. Stavební prioritou v příštích letech je dostavba části budovy tzv. Uranu v ulici J. Boreckého, kam se pak přesune děkanát a administrativní část fakulty sídlící nyní na adrese Jírovcova 24.

Stránky Zdravotně sociální fakulty

Studijní oddělení Zdravotně sociální fakulty

Naše fakulty

Více o našich fakultách