Úkoly a poslání restrukturalizované Studentské organizace na Jihočeské univerzitě

"Pojďme žít a fungovat aneb revitalizace Studentské rady JU“

Studentská rada Jihočeské univerzity
pracuje pro Vás, pro všechny studenty JU.

Proč vznikla Studentská rada JU?

Potřebu takovéto organizace na JU pociťovalo vedení JU již delší dobu, proto přibližně na počátku roku 2005 vydal pan rektor opatření, ve kterém nabídl možnost pro vytvoření takovéto organizace. Členy  Studentské rady JU jsou všichni studentští zastupitelé v akademických senátech součástí JU, v RVŠ, v akademickém senátu JU.

Za předsedkyni tehdejší Studentské Rady JU byla zvolena Mgr. Lucie Pohanová z PF JU. Studentská rada v té době neměla jasně stanovené vnitřní předpisy ani organizační strukturu a proto byla předem odsouzena k poklesu účasti na jednáních, a postupnému úpadku Studentské rady JU.

Současný stav SR JU

Teprve 26.10 2005 proběhlo řádné zasedání Studentské rady JU na kterém byl zvolen nový předseda Pavel Scholz, student prezenčního studia ZSF. Dalo by se říci že to bylo první jednání s jasně stanovenými body programu. Předseda navrhl kompletní restrukturalizaci této organizace, zřídil funkci šesti místopředsedů SR JU, kdy každý student zastupuje svou fakultu a 1. student také mimofakultní součásti JU, se kterými vytvořil Vedení SR JU.

Předseda SR JU ihned navrhl zřízení webových stránek Studentské rady JU, právě pro možnost informování studentů JU. Dále pak podmínil řádné fungovaní Studentské rady Volebním a jednacím řádem.

V listopadu 2005 se setkalo celkem dvakrát Vedení SR JU. Byly určeny cíle SR JU a kroky jak jich dosáhnout.Všichni zástupci studentů ve Vedení SR JU se ukázali jako schopní.

Poprvé za celou existenci SR JU, od začátku roku 2005, se sešel nový předseda SR JU s rektorem JU prof. PhDr. Václavem Bůžkem, CSc. Byla navázána pravidelná konzultace o situaci, kladech ale i záporech studentů na Jihočeské univerzitě a celouniverzitních záležitostech.

Předseda SR JU se mezitím s místopředsedkyní za mimofakultní součásti SR JU Marcelou Oubrechtovou zúčastnil národní konference studentů VŠ v Brně, kde navázali kontakty s ostatními organizacemi po celé ČR zabývající se studenty VŠ.

Dne 6.12. 2005 proběhlo druhé zasedání celé Studentské rady JU s poměrně vysokou účastí členů SR JU. Jednání se zúčastnil rektor JU, prorektor pro pedagogickou činnost, ředitel CIT JU a tisková mluvčí JU. Na jednání byla řečena potřeba studentského ohlasu pro celou univerzitu, předseda představil organizační strukturu pro rok 2006.  Nejdůležitějším bodem jednání byla potřeba jednotného hodnocení kvality výuky studenty Jihočeské univerzity.

Hodnocení výuky studenty JU

Vedení Studentské rady JU doporučilo po analýze všech možností systémů hodnocení kvality výuky studenty, 13.12. 2005 zakoupení hotového modulu hodnocení výuky v systému STAG, vedení univerzity návrh přijalo.
Základní podmínkou pro toto hodnocení je:

1)Přístup do modulu hodnocení kvalita výuky studenty (SHV) je autorizovaný

2)Výstupní data neobsahují žádné informace o studentovi, který hodnocení prováděl

3)Přístup k datům z hodnotícího modulu STAG bude mít pouze vedení SR JU

4)Výstupní data z hodnocení (SHV) předá vedení SR JU vedení univerzity


Jak kontaktovat SR JU

Ke dni 1.1. 2006 byla zřízena nová webová stránka Studentské rady na http:\\studrada.jcu.cz ,určena pro studenty JU a spravovaná vedením SR JU. Na této stránce se vyskytují veškeré aktuální informace týkající se studentů JU.

Na této stránce je dále kontaktní e-mail pro sdělení Vašich problémů či naopak pochval na členy akademické obce JU (tj. pedagogy, pracovníky JU, služby JU, studenty JU).

Kontaktujte nás! studradaJU@seznam.cz

V průběhu období 03/06 Vás bude Studentská rada JU informovat o modulu hodnocení výuky studenty, zejména se Vám pokusí vysvětlit proč hodnotit kvalitu výuky

Důležitý vnitřní dokument, který by Vám měl nastínit přesné informace o SR JU:

Cíle SR JU pro období 2/06 – 5/06
Splněné cíle v roce 2005:

1) Zřízeny webové stránky SR JU

2) Seznam členů SR včetně kontaktů, začlenění do hromadné emailové adresy

3) Stanoveny cíle SR JU pro období 10/05-5/06

4) Jednání Vedení SR JU proběhlo 3x do konce 12/05

5) Vypracován volební a jednací řád SR JU

6) Pravidelně informováni o výsledcích práce SR JU, rektor JU a členové SR JU.

7) Navázána spolupráce s národními studentskými organizacemi (ACSA,ISC)

8)Doporučena koupě modulu SHKV ve STAGU

9)Vedení univerzity informováno o problémech na JU (PC na JU)

Cíle SR JU k 1. 2. 2006:

A) krátkodobé:

1. Spolupracovat nadále s vedením univerzity

2. Informovat o SR JU studenty JU

3. Navrhnout otázky do SHKV(Vedení SR JU)

4. Propagovat SR JU a následně SHKV v celém univerzitním organismu

5. Zlepšit informovanost studentů o SR JU

6. Zajistit aby informace týkající se studentů dostávalo vedení SR JU a mělo možnost se k nim vyjádřit

B) dlouhodobé:

1. Vylepšit SHKV, potřeba studentů při hodnocení

2. Aktivní vyhledávání následníků stávajících členů vedení SR JU (většina skládá státní zkoušky v 5-6/06) a zapojení do aktivit VEDENÍ SR JU

3. Pravidelná setkání s rektorem JU zachovat, informovat o celouniverzitních problémech JU

4. Zvýšit zájem členů SR JU o aktivní účast na jednáních


Závěrem:
Studentská rada JU zastupuje studenty celé naší univerzity, jsme hlas studentů, na který bere JU váhu. Napište nám, protože my jsme zde pro Vás.


Pavel Scholz,
student ZSF JU, člen akademického senátu JU,
předseda Studentské rady JU

(Tento příspěvek vznikl pro čtvrtletník Jihočeské univerzita 1/2006, který bude do konce tohto týdne zveřejněn na webových stránkách JU.)

Naše fakulty

Více o našich fakultách