Děkanem Přírodovědecké fakulty JU od 1. dubna doc. RNDr. František Vácha, Ph.D.

S účinností od 1. dubna 2011 vede Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity nový děkan doc. RNDr. František Vácha, Ph. D.

Emeritní rektor Jihočeské univerzity prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., jej dne 25. února 2011 podle § 28 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, na návrh Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 29. listopadu 2010, jmenoval děkanem. Funkční období je čtyřleté.

Doc. F. Vácha vystřídal ve funkci děkana fakulty prof. RNDr. Libora Grubhoffera, CSc., který PřF JU vedl dvě funkční období.

Doc. RNDr. František Vácha, Ph. D., působí na Jihočeské univerzitě od roku 1997. Je proděkanem pro rozvoj nebiologických oborů Přírodovědecké fakulty a vedoucím Ústavu chemie a biochemie PřF JU. Vystudoval obor Biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (1985-1990). V roce 2003 se habilitoval v oboru Biochemie.