Náhradní doručování písemností (oznámení o možnosti převzít písemnost)

 

Oznámení o možnosti převzít písemnost

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oznamuje, že níže uvedený účastník řízení si může převzít uvedené rozhodnutí na Útvaru pro studijní činnost Rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 31a, České Budějovice, č. místnosti 03 035, kde je uloženo. Rozhodnutí si lze vyzvednout v době úředních hodin Útvaru pro studijní činnost u referentky p. Marie Zieglerové.

Níže uvedené písemnosti se prokazatelně nepodařilo doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako adresu pro doručování.

Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za doručené.

 


 

Bc. Miroslav Kotásek, E19339, si může převzít rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium, č.j.: JU/01/12325/19, ze dne 9. 10. 2019.

Vyvěšeno dne: 29. 10. 2019

Osoba odpovědná za vyvěšení oznámení: Tomáš Klimpera


 

Naše fakulty

Více o našich fakultách