Náhradní doručování písemností (oznámení o možnosti převzít písemnost)

 

Oznámení o možnosti převzít písemnost

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oznamuje, že níže uvedený účastník řízení si může převzít uvedené rozhodnutí na Útvaru pro studijní činnost Rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 31a, České Budějovice, č. místnosti 03 035, kde je uloženo. Rozhodnutí si lze vyzvednout v době úředních hodin Útvaru pro studijní činnost u referentky p. Marie Zieglerové.

Níže uvedené písemnosti se prokazatelně nepodařilo doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako adresu pro doručování.

Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za doručené.

 Václava Jordánová, T13250, si může převzít rozhodnutí ve věci odvolání proti rozhodnutí děkana o vyměření poplatku za studium,
č. j. JU/01/08793, ze dne 12. 7. 2019.

Vyvěšeno dne: 2. 8. 2019

Osoba odpovědná za vyvěšení oznámení: Tomáš Klimpera


 

Naše fakulty

Více o našich fakultách