Průřezový projekt FROV JU

v rámci přípravy průřezového projektu pro IRP 2014, PO5 – Efektivní instituce, připravuje FROV JU platformu pro administrativní pracovníky zajišťující přípravu a realizaci dotačních (grantových) projektů na jednotlivých součástech JU.

Dopis ředitele MEVPIS FROV JU pro zájemce ze strany fakult JU:

 

Dobrý den,

v rámci přípravy průřezového projektu pro IRP 2014, PO5 – Efektivní instituce, zjišťuje FROV JU zájem jednotlivých součástí JU o vytvoření a zapojení se do platformy pro administrativní pracovníky zajišťující přípravu a realizaci dotačních (grantových) projektů na jednotlivých součástech JU.

Účelem spolupráce bude pravidelné vzájemné sdílení zkušeností, aktuálních informací o výzvách, realizaci projektů, ale také o připravovaných výzvách, stejně jako připravovaných projektových záměrech a možnosti zapojení se do nich (ať už samostatně, či ve vzájemné spolupráci). Tímto bychom rádi dosáhli posílení spolupráce (zejména formou předávání informací, podkladů) mezi jednotlivými součástmi JU a v důsledku možnosti dosažení na větší objem již známých, či nově formovaných dotačních prostředků a v neposlední řadě k flexibilnějšímu nastavení jednotlivých projektů či jejich provázání s ostatními částmi JU (tam, kde to bude účelné).

Konkrétní náplň práce v roce 2014 spočívá v uspořádání celkem 4 (kvartálně) patrně dvoudenních (určitě ne více) jednání projektového týmu (cca 1 – 2 osoby za součást, vč. předmětných útvarů z rektorátu, to je taktéž více než důležité pro efektivnost tohoto „seskupení“).

Nyní uvažovaná náplň projektu:

  • představení aktuální a plánované projektové práce na součástech JU, diskuse k řešeným problémům, případné formulace intervencí k implementačnímu orgánu, hledání synergií s činnostmi na jiných součástech univerzity, nové možnosti financování potřeb JU apod.
  • vytvoření fungujícího uskupení (kontaktů), efektivní přenos důležitých informací, tvorba a zpřístupnění úložiště dat, které by zprostředkovávalo napříč JU projektovým týmům informace, které si jinak zajišťují individuálně (např. přílohy, včasné informace o připravovaných výzvách apod.).
  • průřezově doplňováno přednáškou experta na aktuální téma, jako např. výběrová řízení, programovací období 2014-2020, nové dotační tituly, dotační mechanismy Evropské komise, problematika rozvoje spolupráce s aplikační sférou apod.

Je zřejmé, že úspěch takovéto spolupráce (projektu) zásadně podpoří pouze aktivní zapojení kolegů napříč co nejvyšším počtem jednotlivých součástí JU. Formu, obsah  i frekvenci činností zvolíme tak, aby byla realistická, oslovila Vás a měla šanci vytyčený účel projektového záměru skutečně naplnit.

Budeme vděčni za Vaše náměty k tématu a případné zapojení. Záměrem není okrádat své kolegy o čas, ale „pokusit“ se nastavit systém tak, aby byl v oblasti projektového řízení efektivnější a pružnější. Tento záměr nebude nákladný a v případě nezájmu ostatních součástí JU nebude do IRP 2014 podán (ztrácí svůj význam).

V případě Vašeho zájmu prosím kontaktujte do 24. 7. 2013 Ing. Michala Hojdekra, MBA, hojdekr@frov.jcu.cz, +420 38 777 4663, +420 725 391 382 (postačí vyjádření typu naše fakulta/součást/útvar apod. má zájem se na tomto průřezovém projektu účastnit a posílám kontakt na koordinátora/koordinátorku za naší fakultu/součást/útvar: ………………….. Následně po sestavení „kostry“ projektu bude tento záměr zaslán k revizi, aby se každý mohl vyjádřit a vše bylo nastaveno ku prospěchu realizátorů, či partnerů).

S pozdravem a děkuji

Hezký den

 

Ing. Michal Hojdekr, MBA

ředitel střediska

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Fakulta rybářství a ochrany vod

Mezinárodní environmentální vzdělávací,

poradenské a informační středisko ochrany vod Vodňany

Zátiší 728/II,389 25 Vodňany

T/

M/

E/

+420 387 774 663

+420 725 391 382

hojdekr@frov.jcu.cz

www.frov.jcu.cz

 

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách