Ing. Václav Lukeš

Vedoucí centra / Hlavní manažer projektů

Václav Lukeš získal vysokoškolský titul inženýr na Fakultě stavební Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava.

V letech 2005 až 2008 působil na této technické univerzitě jako manažer pověřený řízením a později jako ředitel center zaměřených na inovace a taktéž jako poradce pro investiční výstavbu. Podílel se na vybudování a rozvoji infrastruktury pro potřeby vzdělávání, aplikovaného VaV a inovačního podnikání. Stál u zrodu a rozvoje Centra pokročilých inovačních technologií, Podnikatelského inkubátoru a Centra transferu technologií. Jeho hlavním cílem bylo, aby se svěřená centra stala maximálně finančně nezávislými na institucionálních prostředcích univerzity.

Od roku 2009 působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde pracoval na pozici projektového manažera a od května 2011 působí na pozici vedoucího Útvaru pro rozvoj. Podílel se na přípravě a realizaci strategických infrastrukturních a rozvojových projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V letech 2009 až 2011 byl jedním z odborných garantů Individuálního projektu národního EF-TRANS, jehož nositelem bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V letech 2010 až 2012 byl taktéž hlavním manažerem projektu B4I, který byl prvním projektem v historii Jihočeské univerzity se zaměřením na vybudování podpůrných systémů pro spolupráci univerzity s aplikační sférou.

V současnosti je jeho pozornost upřena především na formování a řízení Útvaru pro rozvoj Jihočeské univerzity a úspěšnou přípravu strategických projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání za účelem naplnění strategie univerzity na období let 2016 až 2020.

V oblastech investiční výstavby, rozvoje aplikovaného výzkumu a inovačního podnikání působil taktéž jako soukromý poradce, lektor a školitel.

Je absolventem řady odborných seminářů a je držitelem řady prestižních certifikátů o jejich absolvování, mimo jiné je od roku 2013 autorizovaným inženýrem v oboru Pozemní stavby s členstvím v České komoře autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Taktéž publikoval řadu vlastních článků a studijních opor v problematice rozvoje inovačního podnikání, dotačního managementu a realizace investičních výstavbových projektů.

MENU

Naše fakulty

Více o našich fakultách