Ing. Tomáš Lysenko-Chvíla

Administrativní ředitel / Hlavní manažer projektů

Tomáš Lysenko-Chvíla získal vysokoškolský titul inženýr na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích obor Účetnictví a finanční řízení podniku.

Od roku 2007 působí na Jihočeské univerzitě jako projektový manažer pověřený řízením a administrací projektů financovaných převážně z fondů EU. Je hlavním koordinátorem implementace institucionálního plánu JU vč. metodické podpory projektů pro jeho naplnění (dříve označované jako Rozvojové programy MŠMT). Zároveň od roku 2007 působí také jako člen Monitorovacího výboru ROP NUTSII Jihozápad, kde zastupuje Jihočeskou univerzitu.

V současnosti působí především jako administrativní ředitel celouniverzitního projektu Rozvoj JU-ESF. Dále je jeho zaměření směřováno na přípravu a realizaci strategických projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání za účelem naplnění strategie univerzity na období let 2016 až 2020. Dále pak na analytickou činnost a činnost spojenou se systémovým nastavením komplexních procesů administrace projektů na JU.

Je držitelem certifikátu anglického jazyka TOEIC a řady certifikátů o absolvování kontinuální řady odborných seminářů a ucelených školení.

Za dobu svého působení na Jihočeské univerzitě se podílel na přípravě a realizaci strategických infrastrukturních a rozvojových projektů v rámci Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V roce 2012 stál za úspěšnou implementací nové vizuální identity Jihočeské univerzity. Od roku 2009 byl jedním ze sítě expertů Individuálního projektu národního EF-TRANS, jehož nositelem bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V dalších letech vykonával pozice hlavního manažera projektů scienceZOOM 1 a 2, které byly zaměřeny na popularizaci vědy JU, výkonného manažera projektu b4i, jenž byl zacílen na vybudování podpůrných systémů pro spolupráci univerzity s aplikační sférou a pozice finančního manažera projektů JU financovaných z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Do roku 2010 působil jako LEAR (zástupce organizace) v rámci dotačních titulů komunitárních programů. 

Naše fakulty

Více o našich fakultách