HR AWARD - HRS4R

V roce 2005 byla zveřejněná Evropská charta výzkumných pracovníků a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků, což je doporučení Evropské komise č. 2005/251 / ES, které zavazuje výzkumné instituce vytvářet přátelské pracovní podmínky, profesní rozvoj a transparentní postupy přijímání pracovníků. Je určena výzkumným pracovníkům, zaměstnavatelům a finančníkům, kteří pracují ve veřejném a soukromém sektoru.

Dne 3. 1. 2018 byl předložen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy „Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR na léta 2018 až 2020“ vládě, která ho schválila jako svojí prioritu. Zároveň byl vypracován jako součást implementace opatření Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací ČR.

Jihočeská univerzita se v souladu se svým Dlouhodobým záměrem na období 2016 - 2020 v listopadu 2017 přihlásila k principům zakotveným v Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro nábor výzkumných pracovníků. Tím se jako jedna z prvních institucí v České republice chce připojit k více než 400 oceněným univerzitám v Evropě.

Cílem je získání certifikátu HR Award, který uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které implementují strategii HRS4R (The Human Resources Strategy for Researchers) vycházející právě z těchto principů. Získání certifikátu HR Award je řešeno v rámci projektu OP VVV „Rozvoj JU – Kapacity pro VaV“.

Hlavním přínosem implementace HRS4R je zabezpečit, aby vztah mezi Jihočeskou univerzitou v pozici zaměstnavatele a jejími zaměstnanci na pozici výzkumných pracovníků přispěl k úspěšné práci při vytváření, přenosu, sdílení a šíření vědomostí a technologického rozvoje a k rozvoji kariéry výzkumných pracovníků.

Přínos strategie pro univerzitu a výzkumné pracovníky:

 • Zvýšení prestiže univerzity a atraktivity pro výzkumné pracovníky - propojení s celoevropskou sítí výzkumných pracovníků a organizací, mezinárodní atraktivita a viditelnost.
 • Získávání finančních prostředků na výzkum (z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu) - zvýhodnění v programech TAČR, HORIZON 2020 a dalších.
 • Zvýšená kvalita péče o lidské zdroje - pozitivní změny v pracovní kultuře.
 • Transparentnost a otevřenost směrem k veřejnosti - zvýšení počtu studentů, zvýšení zájmu mladé generace i široké veřejnosti o vědu.
 • Vytvoření podmínek na udržitelnější a přitažlivější kariéru v oblasti výzkumu a vývoje na univerzitě mimo jiné prostřednictvím:
  • Uspokojování potřeb výzkumných pracovníků a rozvoje jejich profesního růstu - stimulující a příznivé pracovní prostředí.
  • Zaručení transparentního náboru a výběru a ohodnocení.
  • Ocenění zkušeností z mobilit ve veřejném i soukromém sektoru.

 

HARMONOGRAM – naše kroky

Jihočeská univerzita má jeden rok na vypracování interní GAP analýzy (GAP), která má za úkol porovnat současnou praxi na univerzitě s Chartou, Kodexem a principy pro nábor výzkumných pracovníků tzv. příručkou OTM-R. Současně s GAP analýzou se budou provádět dotazníková šetření a workshopy s fokusní skupinou. Výsledkem celého procesu analýzy bude akční plán (AP), na základě kterého bude následně probíhat implementace opatření směřujících k naplnění těchto principů.

Iniciační fáze – rok 2018

Popis kroků

Termín

Dotazníkové šetření

Vyhodnocení - kvalitativní část

Vyhodnocení - kvantitativní část

04/2018

Fokusní skupina

05/2018

Akční plán

04-11/2018

Odeslání GAP+AP na Evropskou komisi

do 30. 11. 2018


Finální výstupy


Gap analýza / Gap analysis

OTM-R (CZ verze) / OTM-R

Akční plán / Action plan

 

Implementační fáze – 2019 – 2022

Popis kroků

Termín

Implementace kroků dle AP

po získání ocenění HRS4R

Vnitřní hodnocení původní GAP a AP

2 roky po získání ocenění

Vnější hodnocení Evropskou komisí

3 roky po vnitřním hodnocení 

 

 

 

 

 

Členové pracovní skupiny HR Award:

 

Na činnost pracovní skupiny a naplňování jednotlivých fází dohlíží tzv. Řídící výbor. Řídící výbor, v jehož čele stojí rektor Jihočeské univerzity, doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., je složen ze zástupců vedení univerzity a vedoucích odborných pracovníků univerzity.

Další informace poskytne

Bc. Olga Pokorná

Telefon: +420 389 032 125

Mobil:   +420 735 700 553

E-mail:  opokorna@jcu.cz

 

 

 

 

 

Zajímavé odkazy

EURAXESS Česká republika

EURAXESS JU

Naše fakulty

Více o našich fakultách