Činnosti

Přehled zajišťovaných činností

Činnost a postavení Útvaru pro rozvoj jsou upraveny v Organizačním řádu Rektorátu JU. Hlavními činnostmi útvaru jsou především:

Tvorba, organizační zajištění, podpora a správa Strategického záměru a jeho každoročního plánu realizace

Koordinace činností souvisejících s přípravou Strategického záměru JU a jeho každoročních plánů realizace a součinnost při vyhodnocení těchto každoročních plánů realizace v rámci zpracování výroční zprávy o činnosti JU.

Tvorba analytických, strategických a koncepčních dokumentů v oblasti rozvoje

Koordinace přípravy a tvorba dalších analytických, strategických a koncepčních dokumentů univerzity v oblasti rozvoje jako podklad pro rozhodování vedení JU o dalším rozvoji univerzity.

Tvorba, organizační zajištění, podpora a správa Institucionálního plánu

Koordinace činností souvisejících s přípravou, předkládáním, realizací a hodnocením projektů naplňujících Institucionální plán JU v rámci Institucionálního programu MŠMT. JU Institucionální program MŠMT naplňuje prostřednictvím tzv. Institucionálního plánu. Institucionální plán JU vychází ze Strategického záměru JU a jeho každoročních plánů realizace.

Organizační podpora a správa Centralizovaných projektů

Koordinace činností souvisejících s přípravou, předkládáním, realizací a hodnocením centralizovaných rozvojových projektů, které každoročně vyhlašuje MŠMT.

Komplexní zabezpečení přípravy, realizace a udržitelnosti projektů strategického významu

Komplexní zajištění přípravy, realizace a udržitelnost projektů strategického významu podporovaných zejména z dotačních prostředků EU a zaměřených na výzkum, vývoj a vzdělávání, popř. jiné prioritní rozvojové oblasti JU dle aktuálního strategického záměru JU a jeho každoročních plánů realizace.

Koordinace a tvorba investičních záměrů strategického významu

Komplexní zajištění přípravy a tvorby investičních záměrů strategického významu vč. následného dozoru v průběhu navazujících fází přípravy těchto investičních záměrů investičním útvarem JU.

Informace o aktuálně vyhlášených výzvách

Pravidelné poskytování informací o termínech aktuálních výzev a seminářů prostřednictvím pravidelného „Dotačního newsletteru JU z oblasti financování rozvojových projektů“, sekce Projektová podpora pro JU – Dotační newsletter, či prostřednictvím pracovníků ÚR JU.

Zajištění pravidelného reportingu o podaných / úspěšných žádostí projektů

Zajištění pravidelného reportingu vedení JU o činnosti Útvaru pro rozvoj a rozvojových aktivitách a příležitostech JU, vč. aktivního vyhledávání dotačních prostředků na podporu rozvoje JU. S tím související tvorba datových podkladů evidence projektů operačních programů v gesci útvaru.

Podpora při realizaci kontrol u projektů strategického významu

Organizační zabezpečení průběhu kontrol u projektů strategického významu. Koordinace a realizace zajištění přípravy podkladů ke kontrole na místě vč. vypořádávání nedostatků či formulování námitek.

Ukončené projekty strategického významu

Koordinace a zajištění udržitelnosti ukončených projektů strategického významu dle podmínek jednotlivých poskytovatelů finančních prostředků a orgánů státní správy vč. reportingu vedení JU.

Tvorba a aktualizace směrnic a metodických materiálů

Nastavení politiky managementu přípravy, realizace a udržitelnosti projektů strategického významu. Příprava metodických materiálů např. pro organizační, finanční, personální, právní a jiné oblasti řízení projektů a jejich vazba na podpůrné procesy na úrovni JU jako celku. Spolupráce na tvorbě a aktualizaci nezbytných směrnic v návaznosti na zákonné předpisy a požadavky jednotlivých poskytovatelů finančních prostředků a orgánů státní správy.

Evidence aktuálních limitů de minimis za JU

Evidence aktuálních limitů de minimis za JU, viz sekce Projektová podpora pro JU – De minimis za JU v ČB.

Podpora při předkládání projektových žádostí

Poskytování podpory při vyplnění částí formulářů žádosti týkajících se JU jako celku. Zabezpečení aktuálních povinných příloh za JU k žádosti o projekt z vedené aktuální databáze dokumentů, viz sekce Projektová podpora pro JU – Obecné informace a dokumenty, vč. zajištění podpisů statutárním zástupcem.

Podpora při procesu schválení projektů

Procesní podpora zabezpečení zahájení realizace projektu ve smyslu formální kontroly a zajištění procesu podpisů smluv statutárním zástupcem.

Podpora při předkládání monitorovacích zpráv projektů

Zabezpečení podpisu dokumentů statutárním zástupcem. Poskytování metodické podpory při řešení nedostatků či odvolání u jednotlivých poskytovatelů.

Konzultace a organizace seminářů a školení

Poskytování individuálních a skupinových konzultací. V případě většího zájmu či potřeby organizace školení a seminářů zaměřených na tématiku projektového a finančního managementu projektů.

Další činnosti v oblasti rozvoje dle aktuálních požadavků vedení JU

Rádi zodpovíme vaše otázky.

Obraťte se, prosím, na pracovníky Útvaru pro rozvoj.


 

Výroční zpráva o činnosti Útvaru pro rozvoj

Výroční zpráva o činnosti Útvaru pro rozvoj - 2016

 

 

Naše fakulty

Více o našich fakultách