Simulační centrum pro zdravotnické obory Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (SLNO)

Identifikační údaje projektu

Název:

Simulační centrum pro zdravotnické obory Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (SLNO)

Registrační číslo:

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002409

Termín realizace:

12/2017 – 10/2020

Aktuální stav:

Projekt ve fyzické realizaci

Příjemce:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:

- Projekt nemá partnery -

Dotační program:

Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání období 2014-2020

 

 

Anotace projektu

Cílem projektu je vybudovat simulační centrum pro praktickou výuku nelékařských zdravotnických studijních programů Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých  Budějovuicích (ZSF JU), dále také jen projekt „SLNO“: Ošetřovatelství, Porodní asistence a Specializace ve zdravotnictví, prostřednictvím stavební úpravy části stávající budovy JU a k ní vybudování přístavby vč. pořízení souvisejícího přístrojového, technologického a materiálového vybavení. Projekt povede k uspokojení dlouhodobě sílící společenské poptávky a poptávky trhu práce po absolventech nelékařských oborů. Projekt je komplementární k projektu Rozvoj JU – ESF.

Přínos projektu, je třeba vnímat ve dvou rovinách, a to lokální (fakultní) a globální (celospolečenský).

ZSF JU v současné době nedisponuje odpovídajícími prostorovými kapacitami a potřebným přístrojovým vybavením vhodným pro praktickou výuku výše uvedených studijních programů. Z lokálního hlediska má tedy projektový záměr za cíl odstranit tento deficit a podpořit vytvoření podmínek pro zásadní inovaci stávajících prakticky orientovaných nelékařských studijních programů. 

Z globálního hlediska projektový záměr reflektuje celosvětové trendy sílící celospolečenské poptávky po zdravotnických absolventech. Simulační centrum bude představovat významný krok k navýšení vysoce kvalifikovaných a přitom velmi prakticky zdatných absolventů klíčových nelékařských oborů: Všeobecná sestra; Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech; Porodní asistentka a Zdravotnický záchranář. Je třeba zdůraznit, že vybudování simulačního centra uvažovaných parametrů a oborové orientace je téma, které svou nadčasovostí a progresivností do značné míry přesahuje danou dobu, lokalitu i region. Projektový záměr povede ke zvýšení kvality a profilace vzdělávacích aktivit, zvýšení jejich relevance pro trh práce prostřednictvím rozvoje žádoucích dovedností studentů, aby byli co nejlépe připraveni pro praxi. ZSF JU hledá nové inovativní možnosti výuky, které umožní studentům co nejbližší spojení s praxí a co nejkvalitnější nácvik všech dovedností v co nejrealističtějším prostředí bez toho, aby byl v důsledku možných chyb studentů (začátečníků v oboru) ohrožen pacient.

Cíle projektu

Zdravotnické obory včetně těch nelékařských mají dlouhodobě obrovský celospolečenský význam, jelikož jejich absolventi v praxi přispívají k záchraně životů a zlepšení zdravotního stavu populace. Lidé s tímto profesním zaměřením nás provází od narození až po terminální stádia života včetně období nemoci, urgentní stavy nevyjímaje. Kvalitní výuka studentů zdravotnických nelékařských oborů a jejich důkladná praktická příprava je pro stávající úroveň zdravotnictví naprosto klíčová, neboť v praxi jsou počiny studentů a absolventů těchto oborů velmi kriticky sledovány, protože jakékoli pochybení v jejich práci vede k ohrožení, poškození nebo dokonce úmrtí člověka.

Kvalitní příprava budoucích zdravotnických pracovníků je nezbytná, a proto v rámci projektu SLNO plánujeme vybudovat malou virtuální nemocnici. Tato virtuální nemocnice bude prostorově oddělena od stávajícího provozu budovy a bude mít také specifický provozní režim podobný režimu ve skutečné nemocnici. Simulační výuka bude probíhat v tzv. simulačních laboratořích, jejichž vybudování a zprovoznění je hlavním cílem tohoto projektu. Bázi simulačního centra tvoří ovládací místnost (velín), simulační místnosti pro praktickou výuku a místnost pro debriefing vč. technického zázemí. Velín představuje hlavní koordinační středisko. Z něj budou řízeny simulované situace. Simulační místnosti jsou budovány pro zdravotnickou záchrannou službu, porodnictví a neonatologii a intenzivní péči. V nich budou probíhat scénáře simulační výuky řízené z velínu. Součástí simulačního centra bude rovněž inspekční pokoj a dva nemocniční pokoje. Místnost pro debriefing bude sloužit jako prostor pro zpětnovazební mechanismus pro studenty a pedagogy, kde bude docházet k vyhodnocení práce studentů, kterou odváděli na základě vybraného scénáře v simulační místnosti. Všechny místnosti budou vybaveny kvalitní AV technikou, která bude zaznamenávat simulační výuku na server, z něhož bude zajištěn přenos do místnosti debriefingu. 

Struktura aktivit projektu

V rámci projektu budou realizovány následující klíčové aktivity (KA):

KA 1 - Příprava projektu

KA 2 - Pořízení infrastruktury a vybavení objektu

KA 3 - Řízení projektu

Finanční rámec projektu

 

Rozpočet (v mil. Kč)

Procentuální podíl (v %)

Celkový rozpočet

57,6

100

Výše dotace EU

49,0

85

Výše dotace veřejných zdrojů

5,8

10

Výše vlastního kofinancování

2,8

5

pozn.: částky matematicky zaokrouhleny na jedno desetinné místo.

Kontakt k projektu

 Bc. Lucie Brucknerová

Vedoucí útvaru / Hlavní manažer projektů

tel.: 389 032 072, mobil: 735 700 527

E-mail: lbrucknerova@jcu.cz

www: http://www.jcu.cz/o-univerzite/roz/up/personalni-obsazeni

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT SLNO - PDF verze

Naše fakulty

Více o našich fakultách