Zápis z jednání 19.11.2002

text/html — 12 KB

Obsah souboru

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<html> 
<head> 
<META HTTP-Equiv="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-2">
<META NAME="GENERATOR" CONTENT="wvWare/wvWare version 0.6.7">
<title> 
Z�pis jedn�n� Akademick�ho sen�tu Jiho�esk� univerzity v �esk�ch Bud�jovic�ch
</title> 
</head> 
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" link="#0000ee" vlink="#551a8b">

<!--Section Begins--><br><p><div align="center" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: center; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>Z</b><b>�pis jedn�n� Akademick�ho sen�tu Jiho�esk� univerzity </b>
</p></div><p><div align="center" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: center; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
v �esk�ch Bud�jovic�ch
</p></div><p><div align="center" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: center; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
dne 19. listopadu 2002
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>P��tomni</b>: viz prezen�n� listina (KZ:KS - do 17:00 13:6, pozd�ji 12:6)
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
P�izv�ni: rektor JU, prorekto�i B��ek a Z�&scaron;kodn�, prod�kan Holec (PF)
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>Program:</b>
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
1. Ov��ovateli z�pisu byli zvoleni M. Novotn� a H. B�rgerov�. <u>Hlasov�n�: komora zam�stnanc� (KZ) pro 12 - proti 0 - zdr�el se 1; komora student� (KS) 6-0-0</u>.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
2. Sen�t <u>jednomysln�</u> schv�lil z��zen� Historick�ho �stavu JU jako samostatn� sou��sti JU s ��innost� od 1. ledna 2003.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
3. Sen�t <u>jednomysln�</u> <b><u>schv�lil</u></b><b> </b>Statut Historick�ho �stavu JU.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
4. Sen�t zvolil tajnou volbou doc. RNDr. P�emysla Z�&scaron;kodn�ho, CSc. a Dr. Ji��ho Ka&scaron;n�ho, Th.D. �leny V�deck� rady JU. Volebn� komisi ve slo�en� M. Novotn� a H. B�rgerov� bylo odevzd�no 19 hlasovac�ch l�stk�, z toho 16 platn�ch, celkov� v�sledky: Z�&scaron;kodn� <u>KZ 8-2-0, KS 6-0-0</u>, Ka&scaron;n� <u>KZ 10-0-0, KS 6-0-0</u>.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
5. Sen�t vzal na v�dom� jmenov�n� doc. RNDr. P�emysla Z�&scaron;kodn�ho, <b><u>CSc.</u></b><b> </b> prorektorem JU pro pedagogickou �innost.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
6. Sen�t projednal n�vrh na zm�nu Volebn�ho a jednac�ho ��du AS JU. N�vrh Dr. Podlahy na sta�en� n�vrhu byl zam�tnut (<u>KZ 6-5-2, KS 2-2-2</u>). Po del&scaron;� diskusi byl n�vrh p�ijat <u>jednomysln�</u> v n�sleduj�c� zn�n�:
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 12.29mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>�l�nek 2. </b>Ka�d� fakulta Jiho�esk� univerzity (d�le jen &quot;JU&quot;) je v sen�tu zastoupena t�emi akademick�mi pracovn�ky a dv�ma studenty. <u>��st akademick� obce JU, kter� se pod�l� na uskute��ov�n� studijn�ch program� akreditovan�ch JU dle � 34 odst. (1) z�kona (d�le jen &quot;mimofakultn� akademick� obec&quot;), je v sen�tu zastoupena t�emi akademick�mi pracovn�ky a dv�ma stude</u><u>nty</u>. Delegace fakult nebo mimofakultn� akademick� obce do sen�tu jsou voleny na p��slu&scaron;n�ch <u>sou��stech</u> JU p��mou volbou.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 12.29mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>�l�nek 6. </b>Do sen�tu jsou zvoleni kandid�ti, kte�� v r�mci ur�en�ho zastoupen� fakult a �stav� (�l�nek 2) z�skali nejv�t&scaron;� po�et hlas�. Ostatn� kandid�ti, kte�� <u>z�skali aspo� jeden hlas</u>, jsou zaps�ni do seznamu n�hradn�k�, kter� je ulo�en mezi dokumenty sen�tu.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 12.29mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>�l�nek 11. </b>�lenstv� v sen�tu m��e b�t ukon�eno abdikac�, nebo napln�n�m skute�nost�, kter� br�n� �lenstv� v sen�tu. O napln�n� skute�nost�, kter� br�n� �lenstv� v sen�tu, rozhoduje sen�t. Zanikne-li z jak�chkoliv d�vod� �lenstv� n�kter�ho �lena v sen�tu, nastupuje na jeho m�sto n�hradn�k podle po�tu z�skan�ch hlas� a p�i zachov�n� proporc� zastoupen� fakult a <u>mimofakultn� akademick� </u><u>obce</u> uveden�ch v �l�nku 2. Tato skute�nost je zaps�na v z�pisu o zased�n� sen�tu.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 12.29mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
<b>�l�nek 18. </b>�lenov� sen�tu jsou povinni informovat o jedn�n�ch a usnesen�ch sen�tu akademickou obec zp�sobem, kter� je obvykl� na <u>p��slu&scaron;n� sou��sti</u> JU. Zpr�vy o zased�n�ch sen�tu se zve�ej�uj� na webov� str�nce JU.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Sen�t d�le vyzval veden� JU k definitivn�mu vy�e&scaron;en� pasivn�ho i aktivn�ho volebn�ho pr�va t�ch akademick�ch pracovn�k� JU, kte�� nejsou pracovn�ky fakult a nepod�lej� se na uskute��ov�n� studijn�ho programu akreditovan�ho JU dle � 34 odst. (1) z�kona, tedy akademick�ch pracovn�k� vysoko&scaron;kolsk�ch �stav�, na n� se nevztahuje �l. 2 Volebn�ho a jednac�ho ��du AS JU, a d�le akademick�ch pracovn�k� Katedry jazyk� JU, CIT JU, EIC JU apod. Za vhodn� �e&scaron;en� sen�t pova�uje, aby byli tito akademi�t� pracovn�ci p�i volb�ch AS JU p�i�len�ni k akademick� obci t� fakulty, kde se pod�lej� (v�t&scaron;inov�) na v�uce. 
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
7. Sen�t <u>jednomysln�</u> schv�lil aktualizovanou verzi P��lohy �. 2 Statutu JU (Seznam <b><u>akreditovan�ch</u></b><u> </u>studijn�ch program� na JU).
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
8. Sen�t <u>jednomysln�</u> schv�lil zm�nu Statutu Teologick� fakulty JU a ��d pro studium v doktorsk�ch studijn�ch programech na TF JU.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
9. Sen�t <u>jednomysln�</u> schv�lil zm�nu Statutu &Scaron;koln�ho zem�d�lsk�ho podniku JU.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
10. Sen�t <u>jednomysln�</u> schv�lil zm�nu P��lohy �. 5 Statutu Pedagogick� fakulty JU (Organiza�n� sch�ma PF JU platn� od <b><i>1. ledna 2003</i></b>), s t�m, �e v odd�lu &quot;akademick� pracovi&scaron;t�&quot; se &scaron;krtaj� slova &quot;<b><i>Historick� �stav</i></b>&quot;.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
11. Sen�t zvolil prom. mat. Bohuslava Sl�pku, CSc., z�stupcem Zem�d�lsk� fakulty JU v Rad� vysok�ch &scaron;kol (<u>KZ 11-1-0, KS 6-0-0</u>) a Jana Holoubka n�hradn�kem deleg�ta do Studentsk� komory RV&Scaron; (<u>KZ 12-0-0, KS 6-0-0</u>).
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
12. <b>R�zn�</b>
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
(a) Prof. &Scaron;vejda informoval o chystan� zm�n� volebn�ho ��du AS PF JU. Rektor JU i p�edseda sen�tu vyzvali AS PF JU k ov��en�, zda je zm�na kompatibiln� se z�konem o V&Scaron; a s volebn�m ��dem AS JU.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
(b) Rektor JU pod�koval sen�tor�m za pr�ci v uplynul�m funk�n�m obdob�.
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">

</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Zapsal: Jan Zrzav�
</p></div><p><div align="left" style="margin: 0.00mm 0.00mm 2.08mm 0.00mm; padding: 0.00mm 0.00mm 0.00mm 0.00mm; "> <p style="text-indent: 0.00mm; text-align: left; line-height: 4.166667mm; color: Black; background-color: White; ">
Ov��ili: Miroslav Novotn� a Hana B�rgerov�
</p></div>

<!--Section Ends--><!--
<hr>
<address>
<a href="http://wvware.sourceforge.net/"><img
src="wvSmall.gif" height=31 width=47
align=left border=0 alt="wvWare"></a>
<a href="http://validator.w3.org/check/referer"><img
src="vh40.gif" height=31 width=88
align=right border=0 alt="Valid HTML 4.0!"></a>
Document created with <a href="http://wvware.sourceforge.net/">wvWare/wvWare version 0.6.7</a><br>
</address>
-->
</body>
</html>

Naše fakulty

Více o našich fakultách