Zápis jednání Akademického senátu Jihočeské univerzity

v Českých Budějovicích

dne 19. listopadu 2002

Přítomni: viz prezenční listina (KZ:KS - do 17:00 13:6, později 12:6)

Přizváni: rektor JU, prorektoři Bůžek a Záškodný, proděkan Holec (PF)

Program:

1. Ověřovateli zápisu byli zvoleni M. Novotný a H. Bürgerová. Hlasování: komora zaměstnanců (KZ) pro 12 - proti 0 - zdržel se 1; komora studentů (KS) 6-0-0.

2. Senát jednomyslně schválil zřízení Historického ústavu JU jako samostatné součásti JU s účinností od 1. ledna 2003.

3. Senát jednomyslně schválil Statut Historického ústavu JU.

4. Senát zvolil tajnou volbou doc. RNDr. Přemysla Záškodného, CSc. a Dr. Jiřího Kašného, Th.D. členy Vědecké rady JU. Volební komisi ve složení M. Novotný a H. Bürgerová bylo odevzdáno 19 hlasovacích lístků, z toho 16 platných, celkové výsledky: Záškodný KZ 8-2-0, KS 6-0-0, Kašný KZ 10-0-0, KS 6-0-0.

5. Senát vzal na vědomí jmenování doc. RNDr. Přemysla Záškodného, CSc. prorektorem JU pro pedagogickou činnost.

6. Senát projednal návrh na změnu Volebního a jednacího řádu AS JU. Návrh Dr. Podlahy na stažení návrhu byl zamítnut (KZ 6-5-2, KS 2-2-2). Po delší diskusi byl návrh přijat jednomyslně v následující znění:

Článek 2. Každá fakulta Jihočeské univerzity (dále jen "JU") je v senátu zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty. Část akademické obce JU, která se podílí na uskutečňování studijních programů akreditovaných JU dle § 34 odst. (1) zákona (dále jen "mimofakultní akademická obec"), je v senátu zastoupena třemi akademickými pracovníky a dvěma studenty. Delegace fakult nebo mimofakultní akademické obce do senátu jsou voleny na příslušných součástech JU přímou volbou.

Článek 6. Do senátu jsou zvoleni kandidáti, kteří v rámci určeného zastoupení fakult a ústavů (článek 2) získali největší počet hlasů. Ostatní kandidáti, kteří získali aspoň jeden hlas, jsou zapsáni do seznamu náhradníků, který je uložen mezi dokumenty senátu.

Článek 11. Členství v senátu může být ukončeno abdikací, nebo naplněním skutečností, které brání členství v senátu. O naplnění skutečností, které brání členství v senátu, rozhoduje senát. Zanikne-li z jakýchkoliv důvodů členství některého člena v senátu, nastupuje na jeho místo náhradník podle počtu získaných hlasů a při zachování proporcí zastoupení fakult a mimofakultní akademické obce uvedených v článku 2. Tato skutečnost je zapsána v zápisu o zasedání senátu.

Článek 18. Členové senátu jsou povinni informovat o jednáních a usneseních senátu akademickou obec způsobem, který je obvyklý na příslušné součásti JU. Zprávy o zasedáních senátu se zveřejňují na webové stránce JU.

Senát dále vyzval vedení JU k definitivnímu vyřešení pasivního i aktivního volebního práva těch akademických pracovníků JU, kteří nejsou pracovníky fakult a nepodílejí se na uskutečňování studijního programu akreditovaného JU dle § 34 odst. (1) zákona, tedy akademických pracovníků vysokoškolských ústavů, na něž se nevztahuje čl. 2 Volebního a jednacího řádu AS JU, a dále akademických pracovníků Katedry jazyků JU, CIT JU, EIC JU apod. Za vhodné řešení senát považuje, aby byli tito akademičtí pracovníci při volbách AS JU přičleněni k akademické obci té fakulty, kde se podílejí (většinově) na výuce.

7. Senát jednomyslně schválil aktualizovanou verzi Přílohy č. 2 Statutu JU (Seznam akreditovaných studijních programů na JU).

8. Senát jednomyslně schválil změnu Statutu Teologické fakulty JU a Řád pro studium v doktorských studijních programech na TF JU.

9. Senát jednomyslně schválil změnu Statutu Školního zemědělského podniku JU.

10. Senát jednomyslně schválil změnu Přílohy č. 5 Statutu Pedagogické fakulty JU (Organizační schéma PF JU platné od 1. ledna 2003), s tím, že v oddílu "akademická pracoviště" se škrtají slova "Historický ústav".

11. Senát zvolil prom. mat. Bohuslava Slípku, CSc., zástupcem Zemědělské fakulty JU v Radě vysokých škol (KZ 11-1-0, KS 6-0-0) a Jana Holoubka náhradníkem delegáta do Studentské komory RVŠ (KZ 12-0-0, KS 6-0-0).

12. Různé

(a) Prof. Švejda informoval o chystané změně volebního řádu AS PF JU. Rektor JU i předseda senátu vyzvali AS PF JU k ověření, zda je změna kompatibilní se zákonem o VŠ a s volebním řádem AS JU.

(b) Rektor JU poděkoval senátorům za práci v uplynulém funkčním období.

Zapsal: Jan Zrzavý

Ověřili: Miroslav Novotný a Hana Bürgerová